S.M. (Sybilla) Dekker

foto S.M. (Sybilla) Dekker
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Uit een werkgeversvereniging afkomstige VVD-politica, die in het kabinet-Balkenende II i minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer werd. Was eerder onder meer arbeidsinspectrice, ambtenaar op Landbouw en directeur van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid. Trachtte als minister tevergeefs het huurbeleid te liberaliseren, maar legde met de Nota Ruimte wel de basis voor een ander beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening. Had goede contacten in het land en werd geprezen vanwege haar vermogen om naar 'het veld' te luisteren, maar was tamelijk onwennig in de Haagse politiek. Trad af na het rapport over de brand in het cellencomplex op Schiphol. Is sinds 2018 minister van staat.

VVD
in de periode 2003-2006: minister

1.

Personal data

Surnames
Sybilla Maria (Sybilla)

Place and date of birth
Alkmaar, 23 March 1942

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • plaatsvervangend directeur Organisatie en Effiniency, ministerie van Landbouw en Visserij, from 1983 until 1984
 • directeur Materiële Zaken, ministerie van Landbouw en Visserij, from 1984 until 1990
 • directeur NVOB (Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid), from 1990 until 1996
 • algemeen directeur AWVN (Algemene Werkgeversvereniging), aangesloten bij VNO-NCW, from 15 April 1996 until 1 March 2003
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 27 May 2003 until 21 September 2006

Formal job title
 • minister van staat, from 22 June 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/8)
 • lid Raad van Commissarissen, Vereniging Hendrick de Keyser, from 2015
 • onderzoeker Zuidasdok-project, from November 2019

Previous (2/36)
 • voorzitter Adviescommissie geschilbeslechting Woningwet, from March 2016
 • voorzitter Goede Doelen Platform, from January 2016 until January 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Honorary positions (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling "Mesdagmuseum"
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlandse Fluitacademie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/7)
 • Diende in 2005 een wetsvoorstel in over modernisering van het instrumentarium voor het gemeentelijke grondbeleid. Het wetsvoorstel werd in 2007 door minister Cramer in het Staatsblad gebracht. (30.218)
 • Bracht in 2006 de Nota 'Ruimte geven, bescherming bieden. Een visie op de woningmarkt" uit. Verbetering van de werking van de woningmarkt staat daarin centraal. Grotere mogelijkheden om woningen aan te passen en het wegnemen van belemmeringen voor verhuizen zijn instrumenten die daarbij zullen worden ingezet. (30.607)
 • Verdedigde in 2006 met succes in de Tweede Kamer een wetsvoorstel tot algehele herziening van de Wet ruimtelijke ordening. Het wetsvoorstel werd door haar opvolger in het Staatsblad gebracht. (28.916)

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 2004 een wet (Stb. 61) tot wijziging van de Huursubsidiewet tot stand, waardoor een nieuwe procedure van aanvraag van huursubsidie werd geïntroduceerd. De modernisering is het sluitstuk na twee eerdere wetswijzigingen om het programma Eos door te voeren. Doelstellingen waren: verbetering van de doelmatigheid, verhoging van de klantvriendelijkheid en verbetering van de informatievoorziening ten behoeve van beleidsontwikkeling. Er hoeft niet meer jaarlijks een vervolgaanvraagformulier te worden ingevuld, er komt binnen vier weken antwoord op de aanvraag en er komen laagdrempelige contactpunten. Het wetvsoorstel was in 2003 ingediend door minister Kamp. (28.777)
 • Bracht in 2004 een wet (Stb. 293) tot wijziging van de Huursubsidiewet tot stand, waardoor het begrip 'normhuur' wordt vervangen door 'basishuur'. Het deel waarover geen huursubsidie wordt toegekend wordt verhoogd. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing op de kosten voor huursubsidie gerealiseerd. (29.463)
 • Bracht in 2005 samen met staatssecretaris Wijn en minister De Geus de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR) (Stb. 344) tot stand. De uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen op het gebied van de zorg, kinderen en wonen wordt gestroomlijnd en er komt één uitvoeringsloket voor burgers voor het aanvragen van huursubsidie, tegemoetkoming kinderopvang en zorgtoeslag. De uitvoering wordt opgedragen aan de Belastingdienst (Belastingdienst Toeslagen). (29.764)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trad af na het verschijnen op 21 september 2006 van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarin een brand met elf dodelijke slachtoffers in het Detentie- en Uitzettingscentrum Schiphol mede werd verweten aan de slechte brandveiligheid. De onder haar ressorterende Rijksgebouwendienst was verantwoordelijk voor de bouw en het beheer van dit complex.

Private life
 • Kreeg na haar ministerschap een relatie met haar oud-collega B.R. Bot

Non-acceptance of political functions
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, July 2002 (geweigerd; had geen vertrouwen in de LPF als coalitiepartner)
 

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.