Drs. A.P.W. (Ad) Melkert

foto Drs. A.P.W. (Ad) Melkert
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Gewiekste en ambitieuze PvdA-politicus die in 2002 Wim Kok i opvolgde als partijleider, maar direct na de verkiezingsnederlaag aftrad. Aanvankelijk actief in de PPR en begin jaren tachtig secretaris van een jeugdforum. Stapte in 1982 over naar de PvdA en kwam voor die partij in 1986 in de Tweede Kamer. Spoedig een vooraanstaand lid en vanaf 1989 financieel woordvoerder. Kruiste in het eerste kabinet-Kok i als minister van Sociale Zaken regelmatig de degens met minister van Financiën Zalm i. Als fractievoorzitter hield hij strak de hand aan de fractiediscipline. Had het imago van carrièrepoliticus en bond daardoor moeilijk kiezers aan zich. Bète noire voor de aanhangers van Fortuyn i. Na zijn vertrek uit de Haagse politiek werkzaam bij de Wereldbank, vicepresident van het Ontwikkelingsprogramma van de VN en in 2009-2011 VN-gezant voor Irak. Maakte in 2016-2022 deel uit van de Afdeling advisering van de Raad van State.

PvdA
in de periode 1986-2022: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, staatsraad, politiek leider

1.

Personal data

Surnames
Adrianus Petrus Wilhelmus (Ad)

Place and date of birth
Gouda, 12 February 1956

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 1974 until 1981
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1982

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 22 August 1994
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 22 August 1994 until 3 August 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 17 October 2002
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 July 1998 until 16 May 2002
 • vicesecretaris-generaal UNDP (United Nations Development Programme) te New York, from 1 March 2006 until July 2009
 • speciaal VN-gezant voor Irak, from 7 July 2009 until 1 October 2011
 • staatsraad in buitengewone dienst, Afdeling advisering (Raad van State), from 20 January 2016 until 20 January 2022
 • adviseur Afdeling advisering (Raad van State), from January 2022 (voorzitter klankbordgroep voor onafhankelijk begrotingstoezicht en advisering over de Miljoenennota)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/7)
 • lid Raad van Commissarissen PostNL
 • voorzitter Raad van Toezicht zorgaanbieder Florence

Previous (2/15)
 • lid bestuur PA International Foundation in Brussel
 • voorzitter Raad van Commissarissen bvo "ADO Den Haag", from March 2018 until October 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 September 1990 until 22 August 1994
 • voorzitter vaste commissie voor Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 15 September 1998 until 23 May 2002

Honorary positions (2/4)
 • lid Comité van Aanbeveling "The Reading Project", around March 2001
 • lid Comité van Aanbeveling t.b.v. activiteiten in het kader van het internationale jaar van de Vrijwilligers voor de gemeenten Bussum en Naarden, around March 2001

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/8)
 • Was in 1992 samen met Erik Jurgens woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de Goedkeuringswet Verdrag van Maastricht
 • Bracht in 1994 samen met zijn fractiegenoten Willem Vermeend en Koos van der Vaart een initiatiefwet tot stand over het fiscaal bevorderen van investeringen van particulieren in het milieu ('groen' beleggen) (23.197)
 • Voerde na mei 2002 als Tweede Kamerlid het woord bij het debat over de Staat van de Europese Unie

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/6)
 • Bracht in 1996 samen met staatssecretaris De Grave de Nota "Werken aan zekerheid. Bouwstenen voor een modern en houdbaar sociaal stelsel" uit, waarin onder meer ideeën staan over de financiering van de AOW op langere termijn. (25.010)
 • Bracht in 1997 de Nota "Arbeid en zorg" uit over het naderbij brengen van een evenwichtiger verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen. Onder meer wordt ingegaan op het via maatregelen in de sociale zekerheid bevorderen van deeltijdarbeid door mannen, zodat die meer tijd aan zorgtaken kunnen besteden. (25.667)
 • Bracht in 1997 de Regeling Schoonmaakdiensten Particulieren tot stand die het indienstnemen van schoonmakers ('witte werksters') door particulieren moet bevorderen. Dit moet zwartwerken tegengaan en extra kansen bieden voor laagopgeleiden om werk te vinden.

Legislative activities as minister (3/15)
 • Bracht in 1998 de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (Stb. 241) tot stand. Vanwege de veel hogere werkloosheid van minderheden (Narokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen) wordt de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBEAA) aangescherpt, op basis van een akkoord in de Stichting van de Arbeid. Uitgangspunt is dat de werkgever dient te streven naar evenredige vertegenwoordiging in zijn onderneming van personen die behoren tot de doelgroep van de wet. Dit gebeurt op basis van per bedrijfstak en onderneming verschillende streefcijfers, waarover wordt gerapporteerd. De WBEAA wordt ingetrokken. (25.369)
 • Bracht in 1998 de Wet flexibiliteit en zekerheid (Stb. 300) en de Wet allocatie arbeidskrachten (Stb. 306) door intermediairs tot stand. Deze wetten verstrekken de positie van flexibele werknemers en van uitzendkrachten en bepaalt dat uitzendbureaus niet langer een vergunning nodig hebben om uitzendkrachten ter beschikking te stellen. De maximum-uitzendtermijn wordt afgeschaft. (25.263, 25.264)
 • Bracht in 1998 de Wet financiering loopbaanonderbreking (Stb. 411) en Wet tot het wegnemen van belemmeringen in sociale verzekeringswetten inzake onbetaald verlof (Stb. 412) tot stand. Kernvoorwaarden zijn reden van zorg of educatie en vervanging door een uitkeringsgerechtigde of een herintreder. (25.477)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Was in april 2005 een serieuze kandidaat voor de post van directeur van het UNDP (Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties), maar werd niet benoemd
 • Op 19 oktober 2010 werd bij Najaf (Irak) een bomaanslag gepleegd op het VN-konvooi waarvan de auto waarin hij zat, deel uitmaakte. Bij aanslag kwam een Iraakse politieagent om.
 • Werd in december 2011 door het kabinet voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie), maar werd in mei 2012 niet gekozen

Private life
 • Zijn doctoraalscriptie over het buitenlandse beleid van het kabinet-Den Uyl werd door het Genootschap van Internationale Betrekkingen bekroond als beste scriptie van 1981
 • Ontmoette zijn vrouw tijdens een illegale jongerenconferentie in Chili, tijdens het bewind van Pinochet

Anecdotes and citations
 • In het collectieve geheugen gegrift staat zijn kille houding tegenover Fortuyn in het televisiedebat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. In het programma 'Netwerk' op 12 april 2002 zei hij echter dat hij blij was dat Fortuyn zich voor de Tweede Kamer kandidaat had gesteld. "Hij heeft al jaren vanaf de kant van alles geroepen. Er waren columns waarvan ik dacht: waar haalt hij het vandaan. Dat hij nu meedoet, dat vind ik democratie." Fortuyn noemde Melkert een scherp debater ("en daar houd ik van").

Campaign trail
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1981 op de 12e (onverkiesbare) plaats op de PPR-Kandidatenlijst
 • Was in 1998 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 5 op de PvdA-kandidatenlijst

Pseudonyms and nicknames
 • Sluwe Ad
 • 'Rupsje nooitgenoeg' (bijnaam die zijn collega-minister Zalm hem af)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • NRC Handelsblad, 14 januari 1991
 • HP/De Tijd, 19 september 1997
 • UWV Signaal, nummer 3, september 2004
 • Het Financieele Dagblad, 20 september 2005
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.