J.G.M. (Hans) Alders

foto J.G.M. (Hans) Alders
bron: Provincie Groningen
Source: Parlement.com.

Energiek en invloedrijk PvdA-Kamerlid, minister en bestuurder. Ontwikkelde zichzelf via zelfstudie en was in de Tweede Kamer spoedig een vooraanstaand lid van de PvdA-fractie. Woordvoerder voor onder meer ambtenarenzaken en later secretaris van de PvdA-fractie en vertrouweling van Wim Kok i. Kwam als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het kabinet-Lubbers III i met nota's over de ruimtelijke ordening (Vinex) en het milieubeleid (NMP-plus). Stapte na zijn ministerschap over naar een internationale functie en was daarna elf jaar Commissaris van de Koningin in Groningen. Veelgevraagd bestuurder en commissievoorzitter. Was als nationaal coördinator nauw betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen.

PvdA
in de periode 1982-2007: lid Tweede Kamer, minister, Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Johannes Gerardus Maria (Hans)

2.

Personal data

Place and date of birth
Nijmegen, 17 December 1952

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1972

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 November 1982 until 7 November 1989
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 7 November 1989 until 22 August 1994
 • Commissaris van de Koningin in Groningen, from 1 September 1996 until 1 September 2007
 • directeur "Hans Alders Procesregie & Advies" B.V., from January 2009
 • Nationaal Coördinator Groningen, from 1 June 2015 until 1 June 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/5)
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zeehondencentrum Pieterburen, from December 2019
 • informateur heroriëntatie VvAA, from September 2020

Previous (2/57)
 • lid Taskforce Stimulering Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten, from February 2010
 • voorzitter Omgevingsraad Schiphol, from September 2015 until 1 July 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 1 October 1985 until 7 November 1989
 • lid parlementaire enquêtecommissie Bouwsubsidies (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 26 November 1986 until 7 November 1989

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met ambtenarenzaken, PTT-personeel, binnenlandse zaken, ruimtelijke ordening en het midden- en kleinbedrijf
 • Was in 1988 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van wetsvoorstellen over de verzelfstandiging van de PTT. Hield zich met name bezig met de consquenties voor het personeel.

Policy-making activities as minister (2/9)
 • Sloot in 1993 samen met minister Bukman een akkoord met de Boerenorganisaties over terugdringing van het mestoverschot
 • Bracht in 1993 samen met de ministers Andriessen, Maij, Bukman en Pronk het tweede Nationaal milieubeleidsplan (NMP-2) uit. Er is geen wijziging van het beleid ten opzichte van eerdere milieuplannen, maar de uitvoering ervan wordt wel versterkt. Er moeten convenanten komen tussen overheid en bedrijfsleven om milieuverontreiniging te verminderen. Door integrale milieuvergunningen wordt de verantwoordelijkheid overgeheveld naar uitvoerders van het beleid. Bracht tegelijkertijd de Nota Produkt en milieu uit. (23.560)

Legislative activities as minister (2/12)
 • Bracht in 1994 samen met minister Maij-Weggen wijzigingen (Stbb. 583 en 601) van de Luchtvaartwet inzake geluidhinder tot stand. Er komt een mogelijkheid tot het instellen van een aparte geluidszone met betrekking tot nachtelijk luchtvaartgeluid. Verder worden geluidheffingen mede gebruikt om presanering te financieren. Onder presaneren wordt verstaan: het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en het onttrekken aan de woonbestemming, en/of verplaatsen. Het betreft bebouwing in gebieden, die in de toekomst met zekerheid geluidsbelasting zullen ondervinden en die gezien de bepalingen van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaartterreinen (Stb. 1981, 504) altijd in aanmerking komen voor saneringsmaatregelen. Luchthaven Maastricht komt onder dit besluit te vallen. Er komen nieuwe handhavingsvoorschriften (strafbepalingen en dwangsom). (19.631 & 22.570)
 • Bracht in 1994 samen met minister Bukman de Interimwet ammoniak en veehouderij (Stb. 634) tot stand. Dit was een tijdelijke regeling voor de ammoniakdeposito veroorzaakt door veehouderijen. Gemeenten kregen mogelijkheden om op korte termijn tot vergunningverlening over te gaan, waarmee bedrijven konden worden verplicht om binnen vijf jaren investeringen te plegen die tot aanzienlijke reductie van mestdeposito moesten leiden, dan wel dieren konden afstoten of verplaatsen. (23.221)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Benoemde kort na zijn aantreden als minister de ambtelijk secretaris van de PvdA-Tweede Kamerfractie, Henk Bakker, tot politiek adviseur
 • Stemde in 1993 samen met zijn collega d'Ancona in de ministerraad tegen het uitbreiden van het aantal nachtvluchten vanaf Zestienhoven. Legde zich echter neer bij de meerderheid.

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, May 1994 (zevende op de kandidatenlijst; niet aanvaard i.v.m. benoeming tot directeur UNEP)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.