Motie Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie - Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Deze motie i is onder nr. 20 toegevoegd aan wetsvoorstel 34971 - Versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw); Motie; Motie van het lid Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie
Document date 02-10-2019
Publication date 03-10-2019
Nummer KST3497120
Reference 34971, nr. 20
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 971

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Nr. 20

MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 2 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Wet verzekerdeninvloed Zvw drie jaar na inwerkingtreding wordt geëvalueerd;

verzoekt de regering, ten minste de volgende punten te betrekken bij de evaluatie:

  • • 
    de wijze waarop geschillen tussen de verzekerdenvertegenwoordiging en de zorgverzekeraar buiten de rechter om worden beslecht;
  • • 
    de vormgeving van de verzekerdenvertegenwoordiging op meerdere niveaus (concern en zorgverzekeraars),

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

kst-34971-20 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 971, nr. 20


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.