Prof.Dr. P. (Pieter) Winsemius

foto Prof.Dr. P. (Pieter) Winsemius
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Natuurkundige die afkomstig was uit het bedrijfsleven (McKinsey). Dwong als betrekkelijk jonge VVD-minister in het eerste kabinet-Lubbers i alom respect af door belangrijke milieuwetgeving tot stand te brengen, waaronder een regeling voor de milieu-effectrapportage. Gaf verder een wettelijke basis aan de planologische kernbeslissing. Toen hij in 1986 niet in aanmerking bleek te komen voor het ministerschap op Economische Zaken, omdat zijn partijgenoot De Korte i die post zou gaan bezetten, keerde hij terug naar McKinsey. Was tevens voorzitter van een grote natuurorganisatie en lid van de WRR. In het najaar van 2006 werd hij onverwacht opnieuw minister in het derde kabinet-Balkenende i. Beschouwende man, die een goede relatie had met zowel het parlement als maatschappelijke organisaties.

VVD
in de periode 1982-2007: minister

1.

Personal data

Surnames
Pieter (Pieter)

Place and date of birth
Voorburg, 7 March 1942

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from November 1982 (kort voor ministerschap)

3.

Main functions and occupations

 • medewerker internationaal organisatie-adviesbureau "McKinsey & Company Inc." te Amsterdam, from 1975 until November 1982
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 4 November 1982 until 14 July 1986
 • firmant internationaal organisatie-adviesbureau "McKinsey & Company Inc." te Amsterdam, from 1986 until December 2002
 • bijzonder hoogleraar management van duurzame ontwikkeling, Katholieke Universiteit Brabant (sinds 2001 Universiteit van Tilburg), from October 1999 until 1 September 2012 (vanwege de Sustainability Challenge Foundation; onderbroken tijdens ministerschap 2006-2007)
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), from 1 January 2003 (met onderbreking tijdens ministerschap in 2006-2007)
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 26 September 2006 until 22 February 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Previous (2/23)
 • voorzitter Raad van Toezicht Platform31
 • lid bestuur Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/10)
 • Bracht in 1985 de notitie 'Op weg naar een schoner autopark' uit, waarin fiscale bevoordeling van schonere auto's (o.a. als deze op loodvrije benzine rijden) wordt aangekondigd (18.938)
 • Verdedigde in 1986 samen met minister Braks in 1984 in de Tweede Kamer de door hen ingediende Meststoffenwet. De wet werd door Braks en minister Nijpels in het Staatsblad gebracht. (18.271)
 • Diende in 2006 het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in. Dit voorstel werd door minister Cramer in 2008 in het Staatsblad gebracht. (30.844)

Legislative activities as minister (3/9)
 • Bracht in 1986 een wijziging (Stb. 655) van de Wet inzake de luchtverontreiniging tot stand, waardoor in die wet luchtkwaliteitsdoelstellingen konden worden vastgesteld. Verder kunnen er regels worden gesteld ten aanzien van inrichtingen, waardoor de uitworp van luchtverontreinigende stoffen beter kan worden tegengegaan. Het handhavingsinstrumentarium wordt verbeterd. (17.965)
 • Bracht in 2006 een nieuwe Wet ruimtelijke ordening in het Staatsblad (Stb. 566). Deze wet verving de Wet op de ruimtelijke ordening uit 1965 en zorgde voor vereenvoudiging van procedures bij ruimtelijke plannen. De PKB (van het Rijk) en provinciale streekplannen werden vervangen door structuurvisies. Daarin werd het strategisch omgevingsbeleid vastgelegd. Het juridisch bindende, normatieve beleid werd vastgelegd in bestemmingsplannen en in algemeen verbindende voorschriften van provincies en Rijk. De duur van de bestemmingsplanprocedure ging terug van 58 tot 22 a 24 weken. De handhaving van het ruimtelijke-ordeningsbeleid werd verbeterd. Het wetsvoorstel was in 2003 ingediend door minister Kamp en in 2006 door minister Dekker in de Tweede Kamer verdedigd. (28.916)
 • Bracht in 2006 de Wet instelling van een Waddenfonds (Stb. 729) tot stand. Door deze wet werd een begrotingsfonds ingesteld, het Waddenfonds, ter financiering van extra investeringen in het Waddengebied waarmee de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee en het behoud van het unieke open landschap werden beoogd. De beoogde doelen van het fonds waren: verbetering van de natuur, vermindering van extreme bedreigingen, duurzame economische ontwikkeling en verbeteren van de kennishuishouding. Verder regelde de wet de looptijd en de inkomsten- en uitgavenkant van het fonds. Het wetsvoorstel was ingediend door minister Dekker. (30.594)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Keerde in 1986 niet terug als minister, omdat, naar zijn zeggen, de samenstelling van het kabinet hem niet aanstond. Bekend was dat Lubbers hem als minister van Economische Zaken en vicepremier wenste. Die post ging echter naar Rudolf de Korte. Hijzelf was niet in voor een andere post (Defensie).

Private life
 • Zijn zus Ankie (Aeyelts Averink-Winsemius) was wethouder van Krimpen aan den IJssel

Campaign trail
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1989 lijstduwer van zijn partij en kreeg 74.000 voorkeurstemmen.

Non-acceptance of political functions
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, July 1986 (geweigerd)
 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, August 1994 (geweigerd)

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.