Mr. A.H. (Benk) Korthals

foto Mr. A.H. (Benk) Korthals
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Rotterdamse advocaat die in de VVD tot de vooruitstrevende vleugel hoorde. Kwam in 1982 in de Tweede Kamer en maakte deel uit van de enquêtecommissie RSV i. Nam in tegenstelling tot Joekes i afstand van de negatieve conclusie over zijn partijgenoot Van Aardenne i. Woordvoerder justitie en studiefinanciering. Klom later op tot vicefractievoorzitter. Minister van Justitie in het kabinet-Kok II i en van Defensie in het kabinet-Balkenende I i. Trad af nadat in het rapport van enquêtecommissie bouwfraude i was geconcludeerd dat hij de Kamer onvolledig had geïnformeerd. Tegenstander van te grote inperking van de persoonlijke levenssfeer. Hem werd soms verweten tamelijk lui te zijn, maar hij bracht niettemin de nodige wetgeving tot stand. Was in 2011-2014 voorzitter van de VVD.

VVD
in de periode 1982-2014: lid Tweede Kamer, minister, partijvoorzitter

1.

Personal data

Surnames
Albertus Hendrikus (Benk)

Place and date of birth
Voorschoten, 5 October 1944

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1977

3.

Main functions and occupations

 • advocaat en procureur te Rotterdam, from 1974 until 3 August 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 3 August 1998
 • minister van Justitie, from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 22 July 2002
 • minister van Defensie, from 22 July 2002 until 12 December 2002

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/10)
 • voorzitter Stichting FAD (Fraude Aanpak Detailhandel), from 2005
 • voorzitter Stichting CGR (Code Geneesmiddelenreclame), from 11 November 2008

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • lid parlementaire enquêtecommissie RSV (Rijn-Schelde Verolme) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 March 1983 until 24 November 1987
 • voorzitter vaste commissie voor Defensie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 October 1994 until 3 August 1998

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Interpelleerde op 14 november 1990 de ministers Maij-Weggen en Hirsch Ballin over de verhoging van de boete voor zwartrijden in het openbaar vervoer
 • Interpelleerde op 2 juni 1992 staatssecretaris Kosto over capaciteitsproblemen in het gevangeniswezen
 • Diende in 1996 met Peter van Heemst (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in tot bestrijding van overlast rond drugspanden. Dit voorstel (later medeondertekend door O.P.G. Vos) werd in 2002 wet. Door de wet kan een gemeentebestuur na sluiting en ontruiming van een drugspand de eigenaar verplichten het huis op te knappen en opnieuw te verhuren. Bij weigering kan worden overgegaan tot onteigening. (24.549)

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/9)
 • Bracht in 2002 samen met de ministers De Vries en Borst de Nota 'Aanpak huiselijk geweld uit. Privé geweld - publieke zaak' uit. Hierin wordt intensivering van beleid geformuleerd voor de aanpak van deze meest voorkomende geweldsvorm. Het gaat daarbij zowel om bewustwording als om intensivering van het in 2000 gestarte project 'voorkomen en bestrijden huiselijk geweld'. Dat behelst onder meer sterkere aandacht binnen de politieorganisatie voor het probleem, steun aan weerbaarheidstrainingen, vrouwenopvang en wettelijke maatregelen, zoals strafverzwaring. (28.345)
 • Diende in 2002 het wetsvoorstel Wet terroristische misdrijven in. De wet werd in 2004 door minister Donner in het Staatsblad gebracht. (28.463)
 • Was als minister van Defensie betrokken bij verlening van de Nederlandse militaire deelname aan een VN-missie in Afghanistan (ISAF) (27.925)

Legislative activities as minister (3/31)
 • Bracht in 2002 twee noodwetjes (Stbb. 124 en 125) tot stand die verband hielden met de problematiek van drugskoeriers. Hierdoor kan een jaar lang voor drugskoeriers een soberder gevangenisregime worden opgelegd. Daarnaast kunnen tijdelijk verdachten enkele dagen in een politiecel worden opgesloten, in afwachting van overbrenging naar een huis van bewaring. (28.201, 28.202)
 • Bracht in 2002 een wet (Stb. 355) tot stand tot verruiming van de mogelijkheden voor berechting door een enkelvoudige kamer in eerste aanleg en in appel. De capaciteit voor de berechting van misdrijven in eerste aanleg en in appel wordt daarmee vergroot. Het risico op schending van het vereiste van berechting binnen een redelijke termijn als omschreven in het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) moet zo worden verminderd. (28.215)
 • Bracht in 2002 een partiële wijziging (Stb. 388) van de zedelijkheidswetgeving tot stand. De wijziging maakt deel uit van een geïntegreerde aanpak van seksueel geweld en misbruik. Het moet een bijdrage leveren aan grotere effectiviteit van strafrechtelijk optreden hiertegen. De wijzigingen behelzen onder meer schrapping van het klachtvereiste en invoering van een hoorrecht van enkele categorieën van minderjarige slachtoffers, strafbaarstelling van uitbuiting van andere seksuele dienstverlening dan prostitutie, en uitbreiding van de toepasselijkheid van de strafwet tot buiten Nederland gepleegde zedendelicten door vreemdelingen die in Nederlands een vaste woon- of verblijfplaats hebben. (27.745)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Werd eind 2001 door de Tweede Kamer bekritiseerd omdat hij niet op de hoogte was van schikkingen die het Openbaar Ministerie had getroffen met grote ondernemingen die verdacht werden van frauduleuze handelingen. Hij weigerde echter alsnog vervolging in te stellen.
 • Werd in januari 2002 door de Tweede Kamer ernstig bekritiseerd, omdat was gebleken dat de douane op Schiphol drugskoeriers (zgn. 'bolletjesslikkers') heenzond vanwege gebrek aan celcapaciteit. De verdachten kregen wel een dagvaarding mee. Een door CDA-fractievoorzitter Balkenende ingediende motie van afkeuring werd echter verworpen.
 • Trad naar aanleiding van de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid af als minister van Defensie. In het rapport concludeerde de commissie dat hij de Tweede Kamer "onjuist" had geïnformeerd. In november 2001 had hij in de Tweede Kamer verklaard dat hij niet op de hoogte was van een schikking in de fraudezaak rond de Schipholtunnel. Uit de openbare verhoren van de enquêtecommissie bleek echter dat hij daarvan in juli al op de hoogte was.

Private life
 • Zijn echtgenote was VVD-raadslid in Rotterdam (1998-2002)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • "Vrijheid en Democratie", 14 december 1982
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.