Dr. M. (Michiel) Scheltema

foto Dr. M. (Michiel) Scheltema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Source: Parlement.com.

Deskundige op het gebied van het staats- en administratiefrecht en het bestuursrecht, die in het kabinet-Van Agt II i en het kabinet-Van Agt III i staatssecretaris van Justitie was. Voordien hoogleraar in Groningen en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van laatstgenoemde instelling was hij van 1998 tot 2004 voorzitter. Echtgenoot van het (oud-)Tweede Kamerlid Olga Scheltema-de Nie i. Geestelijke vader van de Algemene wet bestuursrecht.

D66
in de periode 1981-1982: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Michiel (Michiel)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 6 June 1939

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • ambtenaar (later plaatsvervangend hoofd) stafafdeling wetgeving publiekrecht, ministerie van Justitie, from 1965 until 1972 (in 1970 rang: raadadviseur)
 • hoogleraar staats- en administratief recht, Rijksuniversiteit Groningen, from September 1972 until 11 September 1981 (benoemd in juli 1972)
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), from 1 January 1979 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Justitie (belast met o.a. jeugdbescherming, privaatrecht en vreemdelingenbeleid), from 11 September 1981 until 4 November 1982
 • hoogleraar bestuursrecht, Rijksuniversiteit Groningen, from June 1983 until September 1997 ((her)benoemd 4 mei 1983), remark: site WRR meldt april, maar hoogleraren maken ac.jaar af, dat loopt tot september
 • regeringscommissaris voor algemene regels bestuursrecht, from 7 September 1983 until 8 February 2019
 • voorzitter WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), from 1 January 1998 until 1 September 2004

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de behandeling van zaken op het terrein van de hoofdafdeling privaatrecht; 2. de jeugdbescherming; 3, delinquentenzorg; 4. het vreemdelingenbeleid; 5 - voorzover het ministerie van Justitie daarbij betrokken was - de grondwetsherziening; 6. zaken op het terrein van de afdeling gratie, de afdeling internationale rechtshulp, de afdeling bijzondere wetten en het betreffende het notariaat. Ten aanzien van de wetgeving, direct verband houdend met voornoemde beleidsterreinen of liggend op het terrein van staats- en administratief recht werd zijn verantwoordelijkheid na overleg met de minister bepaald.
 • Wetsontwerpen op het gebied van het Nederlanderschap, de kansspelen, het notarisambt, het deurwaardersambt, alsmede wetsontwerpen tot naturalisatie werden door hem alleen ondertekend.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • lid Raad van Toezicht Hiil (Hague Institute for Internationalisation of Law), from 2012
 • adviseur Uitelkaar.nl (Sociale onderneming ter bevordering de-escalatie van echtscheidingen), from 2017 (oprichter)

Previous (2/18)
 • belast met onderzoek naar het werkklimaat bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), from October 2011 until 18 April 2012 (samen met Jacqueline Rijsdijk)
 • voorzitter Commissie rechtseenheid bestuursrecht, from January 2016 until September 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/7)
 • Verdedigde in 1982 samen met zijn collega Van Zeil in de Tweede Kamer een wetsvoorstel over wijziging van de Wet op de kansspelen m.b.t. speelautomaten. De regels voor speelhallen worden aangescherpt, onder andere door instelling van een leeftijdsgrens van 16 jaar en door een strafrechtelijk sanctiesysteem.
 • Bracht in juli 1982 een notitie uit over de afhankelijke verblijfstitel van buitenlandse huwelijkspartners. Vrouwen die als huwelijkspartner in het land van herkomst in een kwetsbare positie verkeren, krijgen zonder belemmering recht op verblijf, mits het huwelijk reeds drie jaar heeft bestaan, waarvan één jaar tijdens legaal verblijf in Nederland. (17.501)
 • Bracht in 1982 de Nota 'Taak en toekomst van het Nederlandse gevangeniswezen' uit. Ten opzichte van de nota uit 1976 dwingt vooral de noodzaak tot bezuinigen tot beleidskeuzes. Het beleid is er op gericht de toepassen van vrijheidsstraffen zoveel mogelijk terug te dringen, maar capaciteitsuitbreiding is niettemin nodig. Zodra dit op verantwoorde wijze kan, worden gedetineerden in een half open- of open-inrichting geplaatst, waarbij het regionaliseringsbeginsel wordt toegepast. Probleemgroepen (langgestraften, buitenlanders, etnische minderheden, drugsverslaafden) krijgen bijzondere aandacht. De werving van personeel uit etnische minderheden wordt gestimuleerd en in de opleiding van bewaarders wordt ontwikkeling van sociale vaardigheden bevorderd. Het belang van resocialisatie wordt onderstreept en de reclassering krijgt daarin een grotere rol. (17.539)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1982 een wijziging (Stb. 273) van de Beginselenwet voor de kinderbescherming tot stand, waardoor de positie van minderjarigen in rijksinrichtingen werd verbeterd. Opsluiting in een isoleercel als straf werd afgeschaft, maar er bleef wel een mogelijkheid van afzondering als opvoedende maatregel. De rechtspositie voor in een rijksinrichting geplaatste jongeren moest door instellingen beter worden vastgelegd. Het wetsvoorstel was in 1979 ingediend en in 1981 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Haars. (15.713)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

Private life
 • Was op het gymnasium klasgenoot van de kunsthistoricus Henk van Os en cabaretier Seth Gaaikema
 • Studeerde in Leiden op dezelfde dag af als zijn latere echtgenote Olga de Nie
 • Zijn vader overleed op 18 januari 1951

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.