Drs. C.I.J.M. (Clémence) Ross-van Dorp

foto Drs. C.I.J.M. (Clémence) Ross-van Dorp
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

In Delft geboren CDA-politica, die op jonge leeftijd Tweede Kamerlid werd en daar onder meer het woord voerde over medisch-ethische zaken. Opgeleid als doktersassistente en lerares. Als vertrouweling van fractievoorzitter Balkenende i werd zij in 2002 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Behalve met thema's als jeugdbeleid, de thuiszorg en het ouderenbeleid, hield zij zich bezig met het sportbeleid. Leunde aanvankelijk sterk op haar ambtenaren en kreeg de nodige kritiek vanwege de problemen met wachtlijsten, maar wist later dat beeld om te buigen. Haar voornaamste wetgevende prestaties waren de Wet jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

CDA
in de periode 1998-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Clemencia Ignatia Johanna Maria (Clémence)

2.

Personal data

Place and date of birth
Delft, 27 August 1957

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1990

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 22 July 2002
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (belast met ouderen, sport, gehandicapten, jeugd, sociaal beleid, oorlogsgetroffenen, medische ethiek en biotechnologie), from 22 July 2002 until 22 February 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • directeur Agora (palliatieve zorg), from October 2013
 • directeur The Natural Way of Cleaning B.V. (groothandel in schoonmaakproducten) te Breedenbroek, from March 2014

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de coördinatie van het jeugdbeleid (inclusief jeugdzorg en preventieve jeugdgezondheidszorg); 2. de coördinatie van het gezinsbeleid; 3. ouderenbeleid; 4. het sociale beleid (welzijn); 5. gehandicaptenbeleid; 6. voorzieningen op het gebied van verpleging en verzorging; 7. de AWBZ; 8. sportbeleid; 8. medisch-ethische vraagstukken; 9. biotechnologie en 10. oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. Zij werd voorts betrokken bij de inrichting en herstructurering van de gezondheidszorg, het verzekeringsstelsel, het budgettaire kader zorg, patiëntenbeleid en de kwaliteit van de zorg.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/8)
 • lid commissie onderzoek seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport, from March 2017 (voor NOC*NSF)
 • voorzitter LAN (long Alliantie Nederland), from July 2018

Previous (2/16)
 • manager vrouwenvoetbal, KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond), from September 2013 until June 2014
 • voorzitter Stichting "Ik kies bewust", from 2007 until 18 September 2014 (bevordering van verantwoorde voeding)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Was woordvoerster van haar fractie bij het debat over het wetsvoorstel toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
 • Interpelleerde op 15 maart 2001 minister Hermans over tekorten in het onderwijs (27.637)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/5)
 • Bracht in 2006 de Nota Gezinsbeleid uit. Daarin wordt ingegaan op de thema's 'opvoeding en ondersteuning', 'opvoeding buiten het gezin: de rol van de school, sport en jeugd- en buurtwerk', 'waarden en normen', 'financiële positie van gezinnen' en 'arbeid: kinderopvang, levensloopbeleid, vrijwilligerswerk en mantelzorg'. In de nota wordt de invoering van een elektronisch kinddosier en van een wet huisverbod bij huiselijk geweld aangekondigd. In iedere gemeente moeten één of meer centrale punten komen voor Jeugd en Gezin. Er komt extra geld voor kinderopvang en extra aandacht voor opvoedingsondersteuning, m.n. voor allochtone gezinnen. (30.512)
 • Diende in 2006 samen met minister Donner het wetsvoorstel Wet gesloten jeugdzorg in. Het wetsvoorstel werd in 2007 door de ministers Hirsch Ballin en Rouvoet in het Staatsblad gebracht. (30.644)

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 2004 samen met minister Donner de Wet op de jeugdzorg (Stb. 306) tot stand. Deze wet vervangt de Wet op de jeugdhulpverlening en biedt uniforme toegang tot verschillende vormen van jeugdzorg. In de wet wordt de aanspraak op, toegang tot, en bekostiging van de jeugdzorg geregeld. Ook de toegang tot andere jeugdzorg, zoals de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen (jeugd-GGZ), de zorg voor verstandelijk gehandicapten met opgroei- en opvoedingsproblemen en tot de civielrechtelijke plaatsing in justitiële jeugdinrichtingen worden geregeld. Er komen per 1 januari 2005 15 Bureaus Jeugdzorg in provincies en grootstedelijke gebieden. Het wetsvoorstel was in 2001 ingediend door staatssecretaris Vliegenthart en minister Korthals. (28.168)
 • Bracht in 2006 de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) (Stb. 351) tot stand. Deze wet moet gemeenten meer mogelijkheden bieden om een samenhangend beleid te voeren op het gebied van zorg, wonen, welzijn en dienstverlening. Daarmee moet de zorg aan mensen met een ernstige, langdurige hulpvraag - ook op de lange termijn - gewaarborgd en betaalbaar blijven. De Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten (AWBZ) wordt geleidelijk teruggebracht tot waarvoor hij aanvankelijk bedoeld was: een volksverzekering voor risico's die particulier niet te verzekeren zijn, zoals de gevolgen van chronische ziekten, lichamelijke en verstandelijke handicaps en verpleeghuiszorg. De Wet voorzieningen gehandicapten en (op termijn) de Welzijnswet 1994 worden ingetrokken. De wet treedt 1 januari 2007 in werking. (30.131)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in juli 2002 bij de strijd om het fractievoorzitterschap met 27 tegen 15 stemmen verslagen door Maxime Verhagen
 • Werd in 2005 bekritiseerd (zowel door de regeringsfracties als door de oppositie) vanwege de problemen in de verpleeghuiszorg. De kritiek richtte zich onder meer op de vertraagde invoering van de richtlijn voeding en vochttoediening. Een door de SP ingediend motie van wantrouwen kreeg geen meerderheid.

Private life
Zij groeide op in Delft en Deventer

Campaign trail
 • Was in 2002 en 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer vier op de CDA-kandidatenlijst

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.