Mr.Drs. A. (Atzo) Nicolaī

foto Mr.Drs. A. (Atzo) Nicolaī
bron: Privécollectie/DSM
Source: Parlement.com.

Liberaal politicus, die dertien jaar voor de VVD actief was in de landelijke politiek. Daarvoor secretaris van de Raad voor de Kunst. Was als Tweede Kamerlid woordvoerder justitie, cultuur en sociale zaken. Stond bij de aanpak van criminaliteit bekend als hardliner. In de kabinetten-Balkenende I en II staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, belast met Europese samenwerking en daarna minister voor Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties in Balkenende III i. Tijdens zijn staatssecretariaat was Nederland voorzitter van de EU en speelde het referendum over de EU-Grondwet i. Als minister was hij verantwoordelijk voor de slotakkoorden met de Antillen over staatkundige vernieuwing. Keerde in 2006 terug als Kamerlid en was daarna van 2011 tot 2019 voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM.

VVD
in de periode 1998-2011: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First name

Atzo (Atzo)

2.

Personal data

Place and date of birth
Delft, 22 February 1960

Place and date of death
Amstelveen, 19 August 2020

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1993

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 22 July 2002
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking en internationaal cultuurbeleid), from 22 July 2002 until 7 July 2006 (in het buitenland mocht hij de titel "Minister for European Affairs" voeren)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • minister zonder portefeuille, minister voor bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties, from 7 July 2006 until 22 February 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 November 2006 until 1 June 2011
 • voorzitter pensioenfonds DSM, from 2012 until 2018
 • voorzitter havenondernemersorganisatie Deltalinqs, from 1 January 2020 until 7 August 2020

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. de coördinatie van Europese onderwerpen, inclustief bilaterale onderwerpen; 2. de Europese integratie; 3. het budgetdesk van de Ecofin-raad; 4. het interne marktdeel van de Concurrentievermogen-raad; 5. het internationaal cultuurbeleid; 6. de coördinatie van het internationaal milieubeleid; 7. andere onderwerpen, voor zover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.
 • Was als minister belast met 1. bestuurlijke vernieuwing, waaronder referendum, dualisering gemeente- en provinciebestuur en de gekozen burgemeester en het kiesstelsel; 2. Constitutionele zaken (inclusief het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden), met uitzondering van hoofdstuk 2, paragraaf 1 van de Grondwet, hoofdstuk 4 van de Grondwet en hoofdstuk 7 van de Grondwet (uitgezonderd de voorgenomen veranderingen van de aanstellingswijze van de burgemeester en het kiesrecht). Wat betreft paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Grondwet is de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties de eerste en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tweede ondertekenaar; 3. Organisatie en kwaliteit van de rijksdienst, waaronder het informatiebeleid van de openbare sector, de doorlichting van regelgeving en lastendruk voor burgers en overheden, waaronder de specifieke uitkeringen, de doorlichting van staand beleid en van zelfstandige bestuursorganen en het stelsel van adviesraden; 4. Grotestedenbeleid; 5. Koninkrijksrelaties (de samenwerking met de landen van het Koninkrijk, waaronder hoofdstuk IV van de rijksbegroting); 6. De Europese Unie, voor wat betreft de onderwerpen binnen het ministerie, waaronder de Europese Conventie en de daarop volgende Intergouvernementele Conferentie, uitmondend in een nieuw Verdrag van de Europese Unie.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid bestuur SmartPort
 • voorzitter Raad van Toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest, from 1 July 2020 until 19 August 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/4)
 • Bracht in 2009 namens zijn fractie een opzet uit voor wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht om de vrijheid van meningsuiting beter te waarborgen
 • Kwam namens zijn fractie met voorstellen voor nieuwe vormen van criminaliteitsbestrijding, zoals gebruik van DNA, ID-plicht, langere TBS en strafverzwaring bij recidive. Deze werden destijds als ‘hard’ bestempeld, maar zijn later vrijwel allemaal ingevoerd. $B vkv9nu2cobxq

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/11)
 • Wist als minister voor Koninkrijksrelaties op 3 november 2006 een akkoord te bereiken over wijziging van de staatkundige verhoudingen met de Antillen. Daarbij is voorzien dat Curaçao en Sint Maarten een zelfstandige status krijgen in het Koninkrijk en Bonaire, Sint Eustatius en Saba 'gemeenten' worden, waar deels de Nederlandse wetgeving van toepassing zal worden. Er zijn afspraken gemaakt tussen Nederland en Curaçao en Sint Maarten over een gezamenlijk justitie- en anti-corruptiebeleid. Een groot deel (80 procent) van de Antilliaanse schuld door Nederland zal worden overgenomen. Op 28 november 2006 verwierp de Eilandsraad van Curaçao het akkoord, waarna hij met de andere eilanden op 12 februari 2007 een overgangsakkoord sloot. In 2008 sloot Curacao zich erbij aan, zodat de nieuwe staatkundige verhoudingen en afspraken in 2010 voor de gehele Antillen van kracht werden. (30.800)
 • Verdedigde in 2006 in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet algemene bepaling burgerservicenummer. Door deze wet werd het sociaal-fiscaalnummer (sofinummer) vervangen door een burgerservicenummer (BSN), waaraan de DigiD werd gekoppeld. Het wetsvoorstel was in 2005 ingediend door minister Pechtold en werd door staatssecretais Bijleveld in het Staatsblad gebracht. (30.312)

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2006 samen met minister Bot de wet tot Goedkeuring van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie tot stand (30.256)
 • Bracht in 2006 als minister voor bestuurlijke vernieuwing de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in het Staatsblad (Stb. 587). De wet zorgt voor een wettelijk kader waaraan zelfstandige bestuursorganen moeten voldoen, zoals goedkeuring van het bestuursreglement door de minister, een meldingsplicht voor leden van een ZBO als die nevenfuncties aanvaarden, en de opstelling van een jaarverslag. Het wetsvoorstel was in 2000 ingediend door minister De Vries, die het voorstel ook in 2002 in de Tweede Kamer verdedigde. (27.426)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life
 • Werkte tijdens zijn studie als redacteur van enige tijdschriften en als musicalproducent
 • Zijn zus was voor GroenLinks deelgemeenteraadslid in Amsterdam-Watergraafsmeer

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.