J.J. (Joop) Atsma

foto J.J. (Joop) Atsma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Website CDA.nl
Source: Parlement.com.

Joop Atsma (1956) was van 9 juni 2015 tot 13 juni 2023 Eerste Kamerlid voor het CDA i. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte I i. Van 19 mei 1998 tot 14 oktober 2010 was hij Tweede Kamerlid. De heer Atsma was eigenaar van een pers- en publiciteitsbureau en was 12 jaar voorzitter van de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielrenunie). Daarnaast was hij lid van Provinciale Staten van Friesland. In 2013-2015 was hij voorzitter van het Productschap van Vee en Vlees. In de Tweede Kamer hield de heer Atsma zich bezig met sport, landbouw, voedselkwaliteit, media en de Waddenzee. Hij was voorzitter van de Tweede Kamercommissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de Eerste Kamer hield hij zich onder meer bezig met milieu, klimaat en cultuur en was hij eerste ondervoorzitter.

CDA
in de periode 1998-2023: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Johannes Jan (Joop)

Place and date of birth
Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen), 6 July 1956

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1980

3.

Main functions and occupations

 • directeur/eigenaar p.r.- en organisatiebureau "Atsma", until 1998
 • lid Provinciale Staten van Fryslân, from 15 April 1991 until 13 April 1999
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 May 1998 until 14 October 2010
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (belast met waterbeleid, milieu en luchtvaart), from 14 October 2010 until 5 November 2012
 • directeur Communicatie- en adviesbureau Comoraat B.V., from 1 January 2013
 • voorzitter Productschap van Vee en Vlees, from 1 March 2013 until 1 January 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 9 June 2015 until 13 June 2023

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: a. water (met uitzondering van de vaarwegen); b. milieu; c. luchtvaart; d. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI); e. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/10)
 • lid Raad van Commissarissen Groningen Seaports, from March 2017
 • voorzitter Club 48, vereniging van oud-wielrenners, from 1 February 2018

Previous (2/45)
 • informateur collegevorming gemeente Achtkarspelen, from March 2018 until May 2018
 • informateur collegevorming gemeente Achtkarspelen, from March 2022 until April 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/13)
 • tweede ondervoorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 16 March 2021 until 13 June 2023
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 16 March 2021 until 13 June 2023

Honorary positions
 • lid Comité van Aanbeveling Next, Special Olympics, Nationaal Team Bewegen en Sport in het MBO, Nationaal Jeugdsportfonds, Zesdaagse Rotterdam, Zesdaagse Maastricht, Grenzen verleggen in Cyberspace, Tema 2006, 75 jaar COVS, Tibet by Handbike, Tour Utrecht 2009, Ronde van Noord-Holland, GP Gerrie Knetemann, Stichting Actief voor Afrika, Stichting Ronde van het Groene Hart, Gelre Tour
 • ambassadeur Dairy Valley Leeuwarden, from June 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Dit voorstel beoogt vaste kortingen in te voeren bij het niet naleven van voorschriften inzake bestrijding en preventie van dierziekten. Daarmee moet de drempel voor ziektemeldingen worden verlaagd. Het voorstel werd in 2005 ingetrokken, nadat een regeringsvoorstel was aangenomen. (28.367)
 • Bracht in 2008 een initiatiefnota uit over de regionale publieke omroep ('Stemmen uit de regio') (31.788)
 • Bracht in 2008 een initiatiefnota uit over het fietsbeleid ('Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor een actief fietsbeleid in Nederland') (31.796)

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/6)
 • Bracht in 2011 de Lokale Klimaat Agenda, die een programma bevat voor kansrijke klimaatinitiatieven te realiseren op decentraal niveau. Het betreft verduurzaming van gebouwde omgeving, mobiliteit, bedrijven, energie en stad en regio. (32.813)
 • Bracht in 2011 samen met staatssecretaris Knapen en minister Verhagen de Duurzaamheidsagenda 'een Groene Groeistrategie' uit. Hierin staan voorstellen over verduurzaming van de samenleving, waarbij 'people', 'planet' en 'profit' moeten worden verenigd. Investering in groene groei wordt gezien als investeren in concorrentiekracht. Daarvoor is samenwerking nodig van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. Internationale (klimaat)afspraken zijn maatgevend. Speerpunten zijn o.a. duurzaam water- en landgebruik, duurzaam bouwen, efficiënt gebruik van grondstoffen, verduurzaming van landbouw en visserij, lokale klimaatagenda en duurzame vormen van mobiliteit. (33.041)
 • Vertegenwoordigde in december 2011 de Nederlandse regering op de VN-klimaatconferentie in Durban

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2011 de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening (Stb. 604) tot stand. Hierdoor komt er een jaarlijks op te stellen en te herzien deltaprogramma in het kader van de te verwachten zeespiegelstijging ten gevolge van verwachte klimaatveranderingen. Het programma moet planning en financiering bevatten van maatregelen tot voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Ter financiering komt er een Deltafonds en de (reeds benoemde) deltacommissaris krijgt een wettelijke basis. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door staatssecretaris Huizinga-Heringa. (32.304)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Legde de eed als Tweede Kamerlid in het Fries af

Private life
 • Zijn echtgenote is orthoptiste

Anecdotes and citations
 • Vanwege zijn slechtziendheid vroeg de griffie van de Tweede Kamer aan Kamerleden eventueel in te dienen moties ook in extra groot lettertype aan te leveren

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.