Mr. Th.B. Pleyte

foto Mr. Th.B. Pleyte
bron: De Nederlandsche strijdmacht en hare mobilisatie in het jaar 1914
Source: Parlement.com.

Scherpzinnig jurist en kundige minister van Koloniën in het kabinet-Cort van der Linden i. Als advocaat in Nederlands-Indië compagnon van Van Deventer i, wiens politieke ideeën hij deelde. Werkte als liberale minister goed samen met de antirevolutionaire Gouverneur-Generaal Idenburg i. Stelde in 1916 de Volksraad in, die als eerste stap naar medezeggenschap van inlanders kan worden gezien. Werd na zijn aftreden gezant in Brazilië en Spanje. Kenner van Nederlands-Indië, die Maleis en Javaans las en sprak. Vlot spreker.

VDB
in de periode 1913-1918: minister

1.

First names

Thomas Bastiaan

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 23 October 1864

Place and date of death
's-Gravenhage, 25 March 1926

Place and date of burial
Driehuis-Westerveld, 29 March 1926 (crematie)

3.

Party/Movement

Party/Parties
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), until December 1914

4.

Main functions and occupations

  • minister van Koloniën, from 29 August 1913 until 9 September 1918
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Rio de Janeiro (Brazilië), from 18 April 1922 until 1 April 1925
  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Madrid, from 1 May 1925 until 25 March 1926 (benoemd bij K.B. van 26 februari 1925)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

commissaris diverse bedrijven, from 1908 until 1910

Derived functions
tijdelijk secretaris van de ministerraad (kabinet-Cort van der Linden), from 27 September 1913 until 9 September 1918

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/4)
  • Benoemde in 1916 J.P. graaf van Limburg Stirum tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
  • Een door hem in 1917 (nieuw) ingediend wetsvoorstel over de exploitatie van de aardolievelden van Djambi (Sumatra) bleef onafgedaan

Legislative activities as minister
  • Bracht in 1915 een wijziging van artikel 111 van het Regeringsreglement (R.R.) tot stand, waardoor in principe het recht van vereniging en vergadering in Nederlands-Indië werd erkend
  • Bracht in 1916 de wet tot stand inzake instelling van een Volksraad voor Nederlands-Indië. Dit was een, niet-ambtelijk, adviserend lichaam voor de Gouverneur-Generaal. De raad bestond uit 39 leden, waarvan er 19 werden gekozen door lokale raden. De overige leden werden benoemd door de Gouverneur-Generaal. Ten minste een vierde van de leden moest inlander zijn. De Volksraad vergaderde in het openbaar. Advisering door de Volksraad was verplicht ten aanzien van de militaire verplichtingen, de begroting, de bestemming van het voordeling saldo, de dekking van een eventueel tekort en het aangaan van geldleningen. De Volksraad vatte in 1918 haar werkzaamheden aan.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
  • Trad in 1914 samen met Treub uit de VDB vanwege de afwijzing door de VDB-fractie van de ontwerp-Leningwet

Campaign trail
  • Was in 1913 Tweede Kamerkandidaat in het kiesdistrict Amsterdam IX. Werd bij de eerste stemming verslagen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.