Drs. J.Ch. (Jan) Gmelich Meijling

foto Drs. J.Ch. (Jan) Gmelich Meijling
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Marineman en oud-burgemeester die in het eerste kabinet-Kok i staatssecretaris van defensie (materieelbeleid en persoonszaken) was. Bracht zijn jeugd deels door in Nederlands-Indië en volgde na de middelbare school in Nederland een marineopleiding. Was onder meer actief in Nieuw-Guinea en daarna ambtenaar op het ministerie van Defensie. Na wethouder in Oegstgeest te zijn geweest burgemeester van Castricum en daarna van Den Helder. Enige jaren vicevoorzitter van de VVD. Flamboyante bestuurder, die op een soepele manier in vele geledingen van het maatschappelijk leven leiding gaf.

VVD
in de periode 1994-1998: staatssecretaris

1.

First names

Jan Christoffel (Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Heemstede, 4 February 1936

Place and date of death
Wassenaar, 2 June 2012

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1968

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van onderwijs, maatschappelijk aangelegenheden, middenstand en huisvesting) van Oegstgeest, from 3 September 1974 until 16 June 1978
 • plaatsvervangend hoofd Bureau Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, afdeling Personeel, ministerie van Defensie, from 1976 until 16 April 1978
 • burgemeester van Castricum, from 16 April 1978 until 1 June 1985
 • burgemeester van Den Helder, from 1 June 1985 until 22 August 1994
 • staatssecretaris van Defensie (belast met onder meer personeelsbeleid, materieelvoorziening en herstructurering krijgsmacht), from 22 August 1994 until 3 August 1998

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met de aangelegenheden betreffende de krijgsmacht, voor zover het ging om 1. het personeelsbeleid; 2. de materieelvoorziening; 3. nationale bestuurlijke aangelegenheden; 4. de bedrijfsvoering; 5. de herstructurering en de samenwerking van de krijgsmachtonderdelen; 6. andere aangelegenheden waarvan de behartiging hem werd toevertrouwd.

Military rank (officer) (2/3)
 • luitenant-ter-zee tweede klasse, from 1965 until August 1972
 • luitenant-der-zee eerste klasse, from August 1972 until 1978 (eervol ontslag)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Raad van Toezicht en Advies, Instituut Asbestslachtoffers
 • voorzitter Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Was in 1995 verantwoordelijk voor de aanschaf van 30 Apache-gevechtshelikopters
 • Nam eind januari 1996 het besluit de laatste lichtingen dienstplichtigen al voor afschaffing van de opkomstplicht niet meer op te roepen.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1997 de Kaderwet dienstplicht (Stb. 139) tot stand, waarin de opschorting van de dienstplicht en de omvorming van de krijgsmacht in een vrijwilligers leger is geregeld. De wet bevat regels over onder meer keuring, rechtspositie en uitoefening van grondrechten. Er zijn voorzieningen getroffen voor het geval de dienstplicht niet langer opgeschort is. De Dienstpichtwet en de Wet rechtstoestand dienstplichtigen worden ingetrokken. (24.245)
 • Bracht in 1997 een wet tot stand over Goedkeuring van het Verdrag met Canada tot voortzetting van het op 4/5 december 1986 tot stand gekomen verdrag inzake de opleiding van eenheden van de Nederlandse strijdkrachten in Canada. Het betreft onder meer voortzetting van de mogelijkheid tot laagvliegen in bepaalde delen van Canada. (25.199)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

Private life
Als marineofficier diende hij twee jaar in Nederlands Nieuw-Guinea

Anecdotes and citations
 • Bij het drinken van borrels sprak hij geregeld de woorden "We moeten het dek nat houden."

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.