A. (Anneke) van Dok-van Weele

foto A. (Anneke) van Dok-van Weele
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Ambitieuze socialistische journaliste, die in de gemeentepolitiek vlot carrière maakte als wethouder in Hoorn en burgemeester van Diemen en later Velsen. Werd in het eerste kabinet-Kok i tamelijk verrassend staatssecretaris voor buitenlandse handel. Was door haar sterk internationaal gerichte portefeuille ook voor Haagse insiders een tamelijk onzichtbare bewindspersoon. Onder meer haar succesvolle inzet om de armste landen betere toegang tot de wereldhandel te geven, bleef daardoor onderbelicht. Zette na haar staatssecretariaat, na een korte periode als Tweede Kamerlid, tot 2008 haar loopbaan voort als burgemeester van Vlissingen.

PvdA
in de periode 1994-1999: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First name

Anneke (Anneke)

2.

Personal data

Place and date of birth
Zaandam, 24 October 1947

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1969

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van onderwijs, welzijn, financiën en grondbedrijf) van Hoorn, from 7 September 1982 until 1 July 1984 (tevens locoburgemeester)
 • burgemeester van Diemen, from 1 July 1984 until 1 February 1990
 • burgemeester van Velsen, from 1 February 1990 until 22 August 1994
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met onder meer buitenlandse handel, internationale economische betrekkingen, exportbeleid, regionale economische infrastructuur, toerisme en consumentenbeleid), from 22 August 1994 until 3 August 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 May 1998 until 1 June 1999
 • burgemeester van Vlissingen, from 1 June 1999 until 1 January 2008 (vervroegd pensioen)
 • waarnemend burgemeester van Niedorp, from 5 October 2009 until 1 January 2012 (in afwachting van gemeentelijke herindeling)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden inzake 1. de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als mulitlateraal; 2. het exportbeleid en voorlichting ten behoeve van de uitvoer (in contacten met buitenlanders mocht zij bij de onder 1 en 2 genoemde taken de titel Minister voor Buitenlandse Handel voeren); 3. kleinschalig ondernemerschap; 4. industriële eigendom; 5. het werven van buitenlandse investeringen in Nederland; 6. de economische infrastructuur voor zover liggend op het gebied van a. de regionale economische infrastructuur, b. de economische positie van de grote steden en agglomeratiegebieden, c. de internationale samenwerking op het vlak van de regionale economische structuur; 7. consumentenbeleid; 8. toeristische bedrijvigheid en bevorderen van toerisme naar en in Nederland; 9. de kamers van koophandel en fabrieken.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Previous (2/12)
 • voorzitter Stichting "Max Havelaar", from December 2002 until April 2009
 • voorzitter Bond Heemschut, from 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid onder meer bezig met milieubeheer en ruimtelijke ordening

Policy-making activities as minister (2/10)
 • Bracht in 1996 en 1997 een nieuw (export)instrumentarium voor het midden- en kleinbedrijf tot stand op basis van aanbevelingen van een Taskforce. Dit betreft onder andere exportkredietfinanciering en exportfinanciering, en investeringsbescherming, -verzekering en -financiering.
 • Bereikte in 1997 tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU een akkoord over Europa-brede toegang tot de rechter voor consumenten

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1994 de wet tot goedkeuring van het Verdrag van Marrakech tot oprichting van de Wereld Handelorganisatie tot stand. Hiermee worden de na zeven jaar onderhandelen bereikte internationale afspraken in het kader van GATT vastgelegd. Er komt bindende geschillenbeslechting op het gebied van internationale handel en er komen verlagingen van handelstarieven en verminderingen van handelsbelemmeringen. Het wetsvoorstel was ingediend door staatssecretaris Van Rooy. (23.961)
 • Bracht in 1997 een nieuwe Wet op de Kamers van Koophandel (Stb. 783) tot stand. De nieuwe wet is gericht op verbetering van de doelmatigheid en een meer bedrijfsmatige werkwijze van de Kamers van Koophandel. Er komt een andere financieringssystematiek, waarbij het profijtbeginsel wordt ingevoerd en er heffingen voor voorlichting en advisering komen voor alle ingeschreven ondernemingen. Het aantal Kamers wordt door een andere gebiedsindeling verminderd. (25.029)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was in 1994 kandidaat voor het burgemeesterschap in Amsterdam
 • Werd vrijwel vanaf het begin van haar staatssecretariaat ernstig bekritiseerd door de Tweede Kamer (ook door de regeringspartijen VVD en D66) vanwege haar weinig dynamische beleid en gebrek aan informatie. Kreeg later het verwijt van de noordelijke provincies dat zij zich bij de EU onvoldoende inzette voor hun belangen. Zij wees deze kritiek af.
 • Maakte in november 2007 haar vertrek als burgemeester bekend, nadat de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen het college van B&W had aangenomen. Reden was onvrede in de gemeentelijke organisatie over de voorstellen om een tekort van 42,3 miljoen euro bij het nieuwbouwplan Scheldekwartier weg te werken.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.