Mr. A. (Ad) Nooteboom

foto Mr. A. (Ad) Nooteboom
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Bekwame fiscalist van hervormden huize die namens het CDA staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt i was. Afkomstig uit de kring van de CHU i, maar geen uitgesproken politieke figuur. Was voorafgaand aan zijn politieke functie belastingadviseur en hoogleraar belastingrecht in Amsterdam. Trad begin 1980 tegelijkertijd met minister Andriessen i af, toen die vond dat er te weinig werd bezuinigd. Keerde daarna weer terug naar het hoogleraarschap, maar ditmaal in Groningen.

CDA
in de periode 1977-1980: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Adriaan (Ad)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 18 July 1928

Place and date of death
Rotterdam, 24 October 2023

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid maatschap "Loyens en Volkmaars", belastingadviseurs te Rotterdam, from 1968 until 1976
 • hoogleraar belastingrecht, Universiteit van Amsterdam, from 1 June 1976 until 28 December 1977
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met fiscale aangelegenheden), from 28 December 1977 until 22 February 1980
 • adviseur advocatenkantoor "Van der Steenhoven, Ten Holter en Van Nispen tot Sevenaer" te Dordrecht, from 1981 until 1986
 • buitengewoon hoogleraar belastingrecht, Rijksuniversiteit Groningen, from May 1981 until September 1993
 • directeur "Mr. A. Nooteboom" B.V., belastingadviseur te Dordrecht, from 1986

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. fiscale aangelegenheden; 2. aangelegenheden betreffende de Domeinen, het muntwezen, het verzekeringswezen (behoudens het toezichtbeleid en het structuurbeleid), de Staatsloterij, het Vacatiegeldenbesluit en de uitvoering van additioneel artikel X van de Grondwet (beëindiging betrekkingen met de kerken).

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen "Imasco" B.V. te Amsterdam
 • lid Raad van Commissarissen "Auto Palace De Binckhorst" B.V. te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Sprak zich in 1978 uit voor gedeeltelijke kwijtschelding aan casino's van een deel van hun belastingschuld, ontstaan onder een voorgaand kabinet, omdat die schuld (mede) was veroorzaakt door een verkeerd systeem van belastingheffing. Zonder aanpassing dreigde sluiting van de bestaande casino's in Zandvoort en Valkenburg. De kwijtscheldingsregeling zou er echter alleen komen als het parlement daarmee akkoord ging [na parlementair verzet werd de kwijtschelding in 1981 aanzienlijk beperkt en kwam er een afbetalingsregeling]. Hij diende tevens een wetsvoorstel in om het heffingssysteem te herzien. Voortaan zou 33,3 procent kansspelbelasting worden geheven over het brutospelresultaat dat door een casino-exploitant zou worden behaald en wegens bemiddeling bij spelen waarbij het casino niet optreedt als tegenspeler. Dit voorstel werd door zijn opvolger Van Amelsvoort in 1981 in het Staatsblad gebracht. (15.358)
 • Bracht in 1979 een nota uit over gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen. Vanwege de gewijzigde opvattingen over de positie van de vrouw is aanpassing van het fiscale regime wenselijk. Daarbij wordt uitgegaan van gelijkheid van man en vrouw en voor erkenning van een zelfgekozen rollenpatroon in samenlevingsvormen. Het belastingstelsel moet uitgaan van heffing van individuele personen en bij de tarieven geen onderscheid moeten maken tussen gehuwden en ongehuwden. Goede uitvoerbaarheid is een belangrijk aspect en invoering van veranderingen dient grote financiële gevolgen mogen hebben. (15.835)
 • Bereidde wetgeving voor en om door het dichten van talrijke mazen in de belastingwetgeving, belastingontduiking te beperken.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1978 samen met de ministers Van Aardenne en Andriessen de Wet Investeringsrekening (WIR) (Stb. 368) tot stand. Deze wet riep een Fonds Investeringsrekening in het leven, dat werd gevoed uit de algemene middelen. Via premies die uit dit Fonds werden gefinancierd werden bepaalde investeringen in het bedrijfsleven gestimuleerd en gestuurd, zoals investeringen voor innovaties, milieubesparing en zuiniger energiegebruik. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door de ministers Lubbers en Duisenberg en staatssecretaris Van Rooijen. (14.377)
 • Bracht in 1978 samen met minister Albeda en staatssecretaris De Graaf een wet (Stb. 465) tot stand tot vervanging van de kinderaftrek door verhoging van de kinderbijslag, en voorts tot verhoging van de kinderbijslag voor het vierde en elk daaropvolgend kind vanaf 1979. Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door minister Boersma en de staatssecretarissen Mertens en Van Rooijen. (14.184)
 • Bracht in 1979 samen met staatssecretaris De Graaf een wet (Stb. 709) tot stand waardoor alle kinderbijslagregelingen werden samengevoegd tot een algemene de gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagregeling van het eerste kind af. Voor eerste en tweede kind wordt geen onderscheid meer gemaakt naar maatschappelijke positie van de ouders. De uitvoering van de kinderbijslag wordt eenvoudiger, zowel voor aanvragers, werkgevers als uitvoeringsinstanties. (15.683)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Moest als staatssecretaris ondervinden hoe zijn partijgenoten het nultarief voor de pers handhaafden, hoewel hij dat sterk had ontraden. Hij wilde de pers wel als geestelijk brood karakteriseren, maar vond dat brood niet 'geestelijker' dan gewoon brood waarvoor het 4%-tarief gold.
 • Stelde zich bij het aftreden van Andriessen vierkant achter zijn 'baas' op en zei alleen bereid te zijn door te gaan als staatssecretaris als het kabinetsbeleid zou worden gewijzigd zoals door Andriessen was gewenst.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.