Dr. M.H.M. (Michel) van Hulten

foto Dr. M.H.M. (Michel) van Hulten
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Eerste en Tweede Kamerlid voor de PPR en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Den Uyl i. Kreeg in die laatste functie onder meer te maken met acties van wegvoerders tegen invoering van de tachograaf en van schippers tegen de vrachtverdeling. Speelde verder een belangrijke rol bij de spreiding van rijksdiensten en de verplaatsing van de directie van de PTT. Van huis uit planoloog. Zelfbewuste man, die na 1976 kritisch stond tegenover de leiding van zijn partij en het leiderschap van Ria Beckers i. Verliet daarom in september 1977 de Tweede Kamer. Stapte later over naar D66, maar speelde verder geen politieke rol meer. Vurig pleitbezorger van gratis openbaar vervoer.

PPR
in de periode 1971-1977: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Michael Henricus Maria (Michel)

2.

Personal data

Place and date of birth
Batavia (Ned.-Indië), 9 March 1930

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 1968 (behoorde tot de zgn. christen-radikalen)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), from 1968 until 1981
 • D66 (Democraten 1966), around 1991
 • GroenLinks, around 2004
 • 50Plus, from January 2011 until 16 May 2011
 • ikkiesvooreerlijk.eu

4.

Main functions and occupations

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 25 May 1971 until 7 December 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 11 May 1973
 • staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (o.a. belast met aangelegenheden betreffende de PTT en vervoerszaken), from 11 May 1973 until 19 December 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 8 September 1977
 • hoofd Nederlands Bureau van de Global Coalition for Africa (persoonlijk vertegenwoordiger van de minister), from 1 February 1991
 • lector governance, SAXION-Hogescholen te Enschede, from 16 April 2007

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden behorende tot het werkterrein van het a. het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, b. het Directoraat-Generaal van Scheepvaart, c. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, 2. aangelegenheden van sociale aard betreffende het wegvervoer en de binnenscheepvaart, 3. de nationale aangelegenheden betreffende het goederenvervoer over de rail, langs de weg en te water, 4. die internationale aangelegenheden waarvan de behartiging hem van geval tot geval werd toevertrouwd

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/4)
 • lid bestuur Stichting Samenwerking Nederland-Polen, from 1992
 • voorzitter Vereniging Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden, samenwerkingsverband van 30 particuliere organisaties, from 1 January 1991 until 1 January 1996

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Eerste Kamerlid bezig met onder meer buitenlandse zaken, defensie, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, verkeer en waterstaat en landbouw en visserij. Voerde tevens het woord bij de behandeling van de 1000-guldenwet (inschrijving studenten).
 • Hield zich in de korte tijd dat hij Tweede Kamerlid was (in 1972-1973) onder meer bezig met verkeer en waterstaat, wetenschapsbeleid en landbouw

Policy-making activities as minister (2/6)
 • Verdedigde in juni 1975 samen met de staatssecretarissen Polak en Van Lent de kabinetsnota over het spreidingsbeleid. Tijdens zijn staatssecretariaat werd een begin gemaakt met de overgang van de PTT-top naar Groningen.
 • Diende in 1977 samen met minister Duisenberg het wetsvoorstel Postbankwet in. De postbank moest een zelfstandige financiële staatsonderneming worden ontstaan door fusie van de Postgiro en de Rijkspostspaarbank. Het wetsvoorstel werd in 1984 door minister Ruding ingetrokken. (14.632)

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 1977 de Wedervergeldingswet zeescheepvaart (Stb. 313) tot stand. Deze wet maakt het voor de regering mogelijk vergeldingsmaatregelen te nemen, indien de belangen van de Nederlandse koopvaardij ernstig worden geschaad. Zo kan er een vaarverbod worden opgelegd aan schepen uit een bepaald land of kunnen er heffingen worden ingevoerd op zeeschepen die over Nederlandse wateren varen. Het wetsvoorstel was in 1970 ingediend door staatssecretaris Keyzer. (10.523)
 • Bracht in 1977 een wijziging (Stb. 354) van de Wet Autovervoer Goederen tot stand. Hierdoor wordt het vergunningsbewijs voor ongeregeld vervoer gekoppeld aan het kentekenbewijs. Vergunninghouders kunnen niet langer zonder meer aan derden vrachtauto's met bemanning ter beschikking stellen. Dit moet leiden tot betere naleving van de regels (o.a. ten aanzien van de rijtijden) die gelden in de vervoerssector. (14.384)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Verliet in september 1977 de Tweede Kamer, omdat hij bedenkingen had tegen het fractievoorzitterschap van Ria Beckers (hij was in 1976 tegenkandidaat geweest bij de verkiezing) en uit onvrede over de koers van de PPR
 • Behoorde in 1981/1982 tot de Godebald-groep in de PPR, die voorstander was van samenwerking met de PvdA (en D66) in plaats van met PSP en CPN
 • Trok zich in oktober 1997 terug als voorzitter van programmacommissie, nadat hij kritiek had geuit op de doelstelling van 3 procent groei. Hij vond dat streven strijdig met de milieudoelstellingen uit het ontwerp-programma.

Campaign trail
 • Werd in 1971 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep II: Gelderland, Overijssel, Groningen en Drenthe
 • Was in 1994 kandidaat-Tweede Kamerlid voor D66
 • Stond in 2011 bij de Eerste Kamerverkiezingen op de 4e (onverkiesbare) plaats op de kandidatenlijst van 50PLUS

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.