P.H. (Piet) van Zeil

foto P.H. (Piet) van Zeil
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Praatgrage katholieke vakbondsman, politicus en bestuurder. Laatste voorzitter van de KVP. Afkomstig uit de bollenstreek en al op 16-jarige leeftijd kantoorbediende. Was gevormd in de katholieke jeugdbeweging. Werkte bij "Van Gend & Loos" en werd als 23-jarige bestuurder van de Katholiek bond voor spoorwegpersoneel. Was later ambtelijk secretaris van de KVP-fractie. Als Tweede Kamerlid voor KVP en CDA vervoers- en luchtvaartspecialist en woordvoerder Koninkrijksaangelegenheden en sociale zaken (medezeggenschap). Staatssecretaris van Economische Zaken (met name midden- en kleinbedrijf) in de kabinetten-Van Agt II en III en in het eerste kabinet-Lubbers i. Raakte enkele keren in opspraak waarna Lubbers hem "een kleine krabbelaar" noemde. Eindigde zijn loopbaan als burgemeester van Heerlen.

KVP, CDA
in de periode 1970-1986: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Petrus Hendrikus (Piet)

Place and date of birth
Hillegom, 3 August 1927

Place and date of death
Heerlen, 9 November 2012

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • lid bestuur bedrijfsgroep Spoorwegen, Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel "Sint Raphaël", from 15 March 1950
 • secretaris bedrijfsgroep Spoorwegen, Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel "Sint Raphaël", until 1961
 • voorzitter bedrijfsgroep burgerluchtvaart, Nederlandse Katholieke Bond van Vervoerspersoneel "Sint Raphaël", from 1961 until 1 November 1971
 • ambtelijk secretaris KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 November 1971 until 1 February 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 February 1972 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met midden- en kleinbedrijf, binnenlandse handel, toerisme, consumentenzaken en regionaal economisch beleid), from 11 September 1981 until 4 November 1982
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met arbeidsomstandigheden en onderdelen van het werkgelegenheidsbeleid), from 12 June 1982 until 4 November 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 5 November 1982
 • staatssecretaris van Economische Zaken (belast met midden- en kleinbedrijf, binnenlandse handel, toerisme, consumentenzaken en regionaal economisch beleid), from 5 November 1982 until 22 June 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 22 June 1986
 • burgemeester van Heerlen, from 1 July 1986 until 1 September 1992

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van EZ in het tweede kabinet-Van Agt belast met de aangelegenheden betreffende 1. het midden- en kleinbedrijf, daaronder begrepen de integratie van die aangelegenheden binnen het totale regeringsbeleid, 2. de binnenlandse handel, het ambacht en de dienstverlening, 3. het toerisme, 4. het ijkwezen, 5. het accountantswezen, 6. de institutionele aangelegenheden betreffende de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Nederland, 7. van geval tot geval toe te vertrouwen aangelegenheden op regionaal economisch gebied, 8. de consumentenaangelegenheden
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Lubbers belast met de aangelegenheden betreffende 1. het midden- en kleinbedrijf, daaronder begrepen de integratie van die aangelegenheden binnen het totale regeringsbeleid, 2. de binnenlandse handel, het ambacht en de dienstverlening, 3. het toerisme, 4. het ijkwezen, 5. het accountantswezen, 6. de institutionele aangelegenheden betreffende de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Nederland, 7. de industriële eigendom, 8. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 9. de consumenten- en consumptieaangelegenheden, 10. de individuele steunverlening aan bedrijven met minder dan 500 vaste werknemers, 11. het op regionaal economisch te voeren voorwaardenscheppend beleid en het op dat gebied ten aanzien van de grote steden te voeren beleid, 12. de prijzen van goederen en diensten (voorzover het niet betrof de hoofdlijnen van dat beleid en met uitzondering van de energieprijzen).

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Advies NOvAA (Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten), from 1997 until 2007
 • lid Raad van Toezicht Beroepsuitoefening Accountants-Administratieconsulenten, from 2004 until 2007

Derived functions (2/4)
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 January 1978 until 11 September 1981
 • lid parlementaire delegatie naar Suriname, from 20 October 1978 until 30 October 1978

Honorary positions
erelid Koninklijk Heerlens Mannenkoor "St. Pancratius"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder verkeer en waterstaat (luchtvaart, goederenvervoer over de weg), Koninkrijksaangelegenheden en sociale zaken (medezeggenschap, arbeidsomstandigheden, vennootschapsrecht, bezitsvorming). Hield zich tot 1977 ook bezig met PTT-aangelegenheden en in de periode 1977-1981 tevens met economische zaken (industrie).
 • Was in 1975 woordvoerder bij het debat over onafhankelijkheid van Suriname
 • Interpelleerde op 24 juni 1976 minister Lubbers over de verplaatsing van de Nehem van Den Bosch naar Den Haag

Dissenting voting behaviour (0/8)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bracht in 1983 de nota's "Midden- en kleinbedrijf in hoofdlijnen" en "Starten van een eigen bedrijf" uit. Het beleid voor het midden- en kleinbedrijf wordt integraal onderdeel van het sociaaleconomisch beleid. Er zal worden gestreefd naar vermindering van de regelgeving. (17.553 & 17.554)
 • Bracht in 1984 de Nota Toeristisch beleid 1985-1990 uit. Hierin wordt beleid uiteengezet om de toeristisch-recreatieve marktsector te versterken, zodat die maximaal kan bijdragen aan de sociaaleconomische doelstellingen. Door een terughoudender opstelling van de overheid moeten de ontplooiingsmogelijkheden en verantwoordelijkheden van het particulier initiatief groter worden. De overheid zal alleen voorwaardenscheppende en stimulerende rol spelen, onder andere door subsidieregelingen en afzonderlijke steun voor projecten. Er komt meer geld voor promotie-activiteiten. (18.469)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1985 samen met staatssecretaris Korte-van Hemel een wet (Stb. 600) tot wijziging van de Wet op de kansspelen tot stand, waardoor het exploiteren van speelautomaten wordt gelegaliseerd. Er worden tevens regels ingevoerd om excessen tegen te gaan. Hiermee verdwijnen de bestaande moeilijk handhaafbare regels voor kansspel- en behendigheidsautomaten. (19.766)

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Was als lid van de zgn. 'Amersfoortse Groep; voorstander van een progressief en open CDA
 • Hij moest in 1978 erkennen - na dat eerder niet te hebben gedaan - dat hij enige tijd gratis (voor een bedrag van 50.000 gulden) met de KLM en de SLM had mogen vliegen. Tweede Kamervoorzitter Vondeling concludeerde na een onderzoek dat Van Zeil de tickets als honorarium had gekregen voor door hem gehouden lezingen op door de KLM georganiseerde cursussen en voor het geven van adviezen op sociaal gebied aan KLM-personeel op de Nederlandse Antillen. De KLM bood altijd de mogelijkheid tot uitbetaling in vliegtickets.
 • Behoorde in augustus 1981 tot de zestien CDA-fractieleden die alleen tegen het ontwerp-regeerakkoord tussen CDA, PvdA en D66 stemden, omdat fractievoorzitter Van Agt bij aanvaarding zou opstappen

Private life
 • Was "Kajotter", actief lid van de Katholieke Jeugdbeweging
 • Zijn vader stierf in 1934. Zijn moeder hertrouwde tijdens de bezetting.

Anecdotes and citations
 • Omdat hij als staatssecretaris voor het midden- en kleinbedrijf zeer actief was met bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken ging in politiek Den Haag over hem de reclameslogan: Voor een opening in stijl, bel Piet van Zeil.

Pseudonyms and nicknames
"Piet de Prater" (bijnaam)

9.

Publications

Publications
Hetty van Rooy, "In memoriam Piet van Zeil (1927-2012)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2013, 151

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.