Prof.Mr. K.G. (Klaas) de Vries

foto Prof.Mr. K.G. (Klaas) de Vries
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Dominante PvdA-politicus met een grote staat van dienst. Zoon van een protestantse Limburgse leraar. Studeerde staatsrecht na eerst in de VS een opleiding voor acteur te hebben gevolgd. Onderscheidde zich in de Tweede Kamer al jong als defensiewoordvoerder en was daarna onder meer fractiesecretaris en voorzitter van de enquêtecommissie bouwsubsidies i. Na hoofddirecteur van de VNG en voorzitter van de SER i te zijn geweest, keerde hij in 1998 terug in de Haagse politiek als minister van Sociale Zaken in het kabinet-Kok II i. In 1999 stapte hij over naar Binnenlandse Zaken. Kwam in 2002 als één van de weinige paarse ministers terug in de Kamer en dong mee naar het leiderschap van de PvdA. Kruiste vaak de degens met minister Verdonk i over het asielbeleid. Na 2007 acht jaar een prominent Eerste Kamerlid. Scherp debater, die met een nuchtere zakelijkheid zijn tegenstanders nooit spaarde.

PvdA
in de periode 1973-2015: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister, voorzitter SER

1.

Personal data

Surnames
Klaas George (Klaas)

Place and date of birth
Hoensbroek, 28 April 1943

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1968

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 28 May 1973 until 1 September 1988
 • hoofddirecteur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), from 1 September 1988 until 1 April 1996
 • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), from 1 April 1996 until 3 August 1998
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 3 August 1998 until 24 March 2000
 • minister van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer, from 7 June 1999 until 8 June 1999 (na het aftreden van minister Apotheker)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, from 24 March 2000 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 November 2006
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 12 June 2007 until 9 June 2015
 • bijzonder hoogleraar 'De praktijk en cultuur van het Nederlandse parlement', Radboud Universiteit Nijmegen, from 1 June 2009 until October 2012 (vanwege de Stichting Parlementaire Geschiedenis)

cabinet formation
 • informateur, from 14 May 1994 until 27 June 1994 (met Van Aardenne en Vis)
 • informateur, from 8 May 1998 until 13 May 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/25)
 • lid Raad van advies "The Rights Forum"
 • voorzitter muziekgezelschap "Ciconia Consort" te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/13)
 • lid Huishoudelijke Commissie (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 26 June 2007 until 5 July 2011
 • lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, from 21 January 2008 until 26 November 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/9)
 • Was in de periode 2002-2006 woordvoerder asielbeleid
 • Interpelleerde op 21 juni 2005 minister Verdonk over de ontruiming van het asielzoekerscentrum Martinihof in Groningen (30.167)
 • Diende in 2005 samen met zijn collega's Wim van de Camp (CDA), Ruud Luchtenveld (VVD) en Kees van der Staaij (SGP) een initiatiefvoorstel in over herziening van de Wet op de parlementaire enquête. Doel is onder meer uitbreiding van de bevoegdheden van de enquêtecommissie en betere bescherming van getuigen. Het voorstel is in 2008 door beide Kamers aangenomen. (30.415)

Dissenting voting behaviour (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/7)
 • Diende in 2001 het wetsvoorstel Wet bestuur in stedelijke regio's in. Het wetsvoorstel werd in 2004 ingetrokken en vervangen door een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. (28.095)
 • Bracht in 2002 samen met minister Korthals de Nota Landelijke en bovenregionale recherche uit. Er komen naast een Landelijk Rechercheteam zeven kernteams voor de bestrijding van zware georganiseerde misdaad. Zij maken organisatorisch deel uit van zes regionale korpsen, respectievelijk het KLPD. Aan de kernteams worden eenheden met specifieke taken opgehangen (bijvoorbeeld bestrijding van drugscriminaliteit). Er komt personele uitbreiding. (28.250)
 • Belangrijke benoemingen tijdens zijn ministerschap: Franssen (VVD, Commissaris der Koningin in Zuid-Holland), Meijer (VVD, burgemeester van Zwolle), Cohen (PvdA, burgemeester van Amsterdam), mw. G. ter Horst (PvdA, burgemeester van Nijmegen), mw. P.C. Krikke (VVD, burgemeester van Arnhem), Jansen (CDA, Commissaris der Koningin in Overijssel), Leers (CDA, Maastricht)

Legislative activities as minister (3/22)
 • Bracht in 2002 samen met minister Korthals de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) (Stb. 347) tot stand. Deze wet roept een Bureau bevordering integriteitsonderzoeken door het openbaar bestuur (Bureau BIBOB) in het leven, dat bestuursorganen en aanbestedende overheidsdiensten desgevraagd adviseert over de mate van gevaar dat beschikkingen inzake subsidies en vergunningen en de gunning van overheidsopdrachten worden misbruikt voor criminele activiteiten. Het wordt mogelijk een aanvraag van een subsidie of vergunning te weigeren op grond van gevaar van criminele activiteiten. (26.883)
 • Bracht in 2002 wetten tot stand tot samenvoeging van de gemeenten Oss en Ravenstein, van Heerjansdam en Zwijndrecht en van Echt en Susteren.
 • Bracht in 2002 de Wet gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen tot stand. Hierdoor worden Axel, Sas van Gent en Terneuzen, Sluis-Aardenburg en Oostburg, en Hontenisse en Hulst samengevoegd tot resp. de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst.

als (in)formateur
 • Kreeg op 14 mei 1994 samen met Van Aardenne (VVD) en Vis (D66) het verzoek om op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van de vorming van een kabinet van PvdA, VVD en D66. Op 26 juni 1994 rapporteerden zij dat vorming van zo'n kabinet niet mogelijk was gebleken. Overeenstemming was wel bereikt over vrijwel alle niet-financieel-economische onderwerpen. Tevens was een beleidspakket in de financieel en sociaal-economische sector als basis voor samenwerking aanvaard. De VVD maakte echter bezwaren tegen belangrijke onderdelen van het pakket, zoals de ombuigingen op defensie, de investeringen in de infrastructuur, en de ombuigingen in de sociale zekerheid.
 • Kreeg op 8 mei 1998 het verzoek in het licht van de verkiezingsuitslag en de uitgebrachte adviezen op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van de vorming van een kabinet dat kon rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal en meer in het bijzonder naar de onderwerpen waarover PvdA, VVD en D66 overeenstemming op hoofdlijnen noodzakelijk achtten voor de vorming van een dergelijk kabinet en naar de voorwaarden waaronder zij bereid waren onderhandelingen daarover te beginnen. Bracht hierover op 13 mei 1998 zijn eindrapport uit.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakte midden jaren zeventig deel uit van een Euro-Arabische groep die een dialoog voorstond met de gematigde vleugel van de PLO
 • Stelde zich in oktober 2002 kandidaat voor het leiderschap van de PvdA, maar werd bij de ledenraadpleging in november verslagen door Wouter Bos.
 • Werd in 2007 door de kandidaatstellingscommissie Eerste Kamer op een onverkiesbare plaats gezet. Het congres van de PvdA zette hem echter op plaats drie.

Private life
 • Zijn vader was wethouder

Campaign trail
 • Was in 2002 en 2003 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 3 op de PvdA-kandidatenlijst

Non-acceptance of political functions
 • minister van Defensie, November 1989

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • Hubert Smeets, "Niet geschikt voor het pluche kussen", NRC Handelsblad, 16 juni 1987
 • Peter van der Heiden, "'De Senaat zit te veel Tweede Kamertje te spelen', SER-Bulletin, mei 2007
 • Mark Kranenburg, "Ik ben geen dwarsligger geweest", NRC Weekend, 18 en 19 april 2015

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.