Jhr.Mr. M.L. (Mauk) de Brauw

foto Jhr.Mr. M.L. (Mauk) de Brauw
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Spaarnestad
Source: Parlement.com.

DS'70-bewindsman en Tweede Kamerlid. Deftige jonkheer, oud-verzetsman en Irene-brigadier, die vanuit het verzekeringswezen minister werd in het kabinet-Biesheuvel i. Wist als minister voor wetenschappelijk onderwijs slechts met moeite zijn wetsvoorstel tot verhoging van het college- en inschrijvingsgeld voor studenten door de Eerste Kamer te loodsen. Sprak in de ministerraad met trompetachtige stem en lag slecht bij sommige collegae (met name bij Boersma i), die hem te star vonden. Werd na zijn vertrek als minister Tweede Kamerlid en kwam in 1975 in conflict met Drees jr i. over de koers van de partij. Stapte later over naar D66. Begin jaren tachtig voorzitter van de Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie.

DS'70
in de periode 1971-1975: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Maurits Louis (Mauk)

Place and date of birth
's-Gravenhage, 14 September 1925

Place and date of death
Leiden, 12 November 1984

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), until January 1971
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), from January 1971
 • D'66 (Democraten 1966), from 1980

3.

Main functions and occupations

 • directeur N.V. "Nationale Levensverzekeringsbank" te Rotterdam, from 1 June 1963 until 6 July 1971
 • minister zonder portefeuille, belast met wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderwijs, from 6 July 1971 until 21 July 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1972 until 1 April 1975
 • voorzitter bestuur Raadgevend Bureau "Berenschot" te Utrecht, from 5 August 1975 until 1 August 1980
 • voorzitter Stuurgroep BMD (Brede Maatschappelijke Discussie over kernenergie), from January 1981 until January 1984
 • coördinator Hoger Onderwijs Friesland, provincie Friesland, from 1 September 1984 until 12 November 1984

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen N.V. Verzekeringsgroep "de Nederlanden van 1870"
 • voorzitter bestuur Stichting "Integrand"

Derived functions
lid parlementaire delegatie naar de Volksrepubliek China, from 18 August 1973 until 28 August 1973

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder buitenlandse zaken en wetenschappelijk onderwijs van de DS'70-Tweede Kamerfractie
 • Interpelleerde op 28 maart 1974 staatssecretaris Klein over het beleid met betrekking tot subfaculteit politicologie van de UvA (kwestie-Daudt)

Policy-making activities as minister (3/4)
 • Bezuinigde sterk op het wetenschappelijk onderwijs en kondigde in september 1971 een bouwstop af voor instellingen van wetenschappelijk onderwijs en in januari 1972 een personeelsstop.
 • Bracht in 1971 de Nota inzake verbetering van de planning van het postsecundaire onderwijs uit. Op basis van voorstellen van de Commissie-De Moor en van organisatiebureau McKinsey wordt een nieuw planningssysteem voorgesteld voor de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs op lange termijn. Dit moet zowel zorgen voor toegankelijkheid als grotere doelmatigheid bij het gebruik van financiële middelen. Onder meer wordt instelling van een Onderwijs Planbureau en van een HBO-raad voorgesteld. (11.583)
 • Bracht in 1972 samen met de ministers Van Veen en Lardinois de Nota 'Op weg naar het hoger onderwijs nieuwe stijl' uit. Onder hoger onderwijs wordt verstaan 'wetenschappelijk onderwijs', 'hoger beroepsonderwijs', 'hoger technisch onderwijs' en 'lerarenopleidingen-nieuwe-stijl'. Er wordt een voorontwerp van wet aangekondigd, waarin onder meer de samenwerking tussen instellingen van hoger onderwijs zal worden geregeld en waarin regels worden opgenomen over toelating en studieduur, alsmede over de rechtspositie van het personeel. (11.697)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1972 de Machtigingswet inschrijving studenten (Stb. 355) tot stand. Hierdoor kan de minister voor bepaalde studies een maximum aantal studenten vaststellen dat in het eerste jaar wordt toegelaten. (11.830)
 • Bracht in 1972 een wet (Stb. 357) tot herziening van de regeling toegang tot de examens in het wetenschappelijk onderwijs tot stand. Hierdoor geeft het v.w.o.-examen in beginsel toegang tot iedere academische studie en vervallen de vijf verplichte vakken. Wel kan voor bepaalde studies een voortentamen in een bepaald vak worden verlangd. (11.712)
 • Bracht in 1972 een wijziging (Stb. 356) van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs inzake het college- en inschrijvingsgeld ('de duizendguldenwet') tot stand. Het collegegeld wordt verhoogd van f 200,- naar f 1000,- en het inschrijvingsgeld van f 10,- naar f 100,-. (11.798)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Verzette zich in juli 1972 tegen bezuinigingen op de academische ziekenhuizen, hetgeen mede aanleiding was voor de kabinetscrisis
 • Nam in 1975 met Berger, S. Keuning en K.A. Keuning afstand van de door Drees jr. gevoerde politieke lijn. Wilde dat DS'70 feller oppositie ging voeren en zich minder zou richten op milieu en verkeer. Was echter niet bereid Drees op te volgen en verliet met zijn drie metgezellen de Tweede Kamer.
 • Was in maart 1984 kandidaat voor het voorzitterschap van het Internationaal Energie Agentschap te Parijs. Omdat hij onvoldoende steun kreeg, trok de Nederlandse regering zijn kandidatuur in.

Private life
 • Was actief in het verzet
 • Raakte gewond bij de invasie in Normandië

Anecdotes and citations
 • Toen De Brauw minister voor DS'70 werd, keek vooral VVD-leider Geertsema daarvan op. Hij dacht dat De Brauw nog lid van de VVD was.
 • Zei in 1972 naar aanleiding de door DS'70 veroorzaakte breuk in het kabinet-Biesheuvel over de voorgestelde bezuinigingen (onder meer op de academische ziekenhuizen): "Men mag mij een vuile boef noemen om de verhoging van de collegegelden, maar niet om de zieken die men nu buiten de deur houdt".
 • Zijn oud-college Boersma verklaarde later over De Brauw dat hij diens bloed wel had kunnen drinken. Beiden stonden in de ministerraad lijnrecht tegenover elkaar ten aanzien van de te voeren loonpolitiek.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.