Mr. F.G.C.J.M. (Frans) Teulings

foto Mr. F.G.C.J.M. (Frans) Teulings
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande katholieke politicus uit het midden van de twintigste eeuw. Behoorde tot een familie van Bossche uitgevers en was partijsecretaris. Kwam in 1929 voor de RKSP in de Tweede Kamer en was eerst omroep- en later financieel specialist. Verruilde in 1948 de Tweede voor de Eerste Kamer en volgde een jaar later Van Maarseveen i op als minister van Binnenlandse Zaken. In het tweede kabinet-Drees i was hij vicepremier en belast met binnenlandse veiligheid. Bracht wetgeving tot stand die goed paste in de Koude-oorlogssfeer uit die periode zoals de Wet buitengewone bevoegdheden en de Wet bescherming bevolking. Keerde na zijn ministerschap terug in de Senaat. Gemoedelijke, goedlachse man, die bescheiden en met groot verantwoordelijkheidsgevoel optrad. Zette zich ook in voor het katholieke onderwijs.

KVP, RKSP
in de periode 1929-1957: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, viceminister-president

1.

Personal data

Surnames
Franciscus Gerardus Cornelis Josephus Marie (Frans)

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 15 November 1891

Place and date of death
Vught, 23 June 1966

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), until 22 December 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), from 22 December 1945

3.

Main functions and occupations

 • secretaris Raad van Commissarissen, firma "C.N. Teulings' Koninklijke Drukkerijen N.V." te 's-Hertogenbosch, from 1918 until 1920
 • directeur dag- en weekbladuitgaven, firma "C.N. Teulings' Koninklijke Drukkerijen N.V." te 's-Hertogenbosch, from 1920 until 1938
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1929 until 27 July 1948
 • waarnemend fractievoorzitter KVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 April 1946 until 19 May 1946
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 27 July 1948 until 20 September 1949
 • minister van Binnenlandse zaken, from 20 September 1949 until 15 March 1951
 • minister zonder portefeuille, belast met burgelijke verdediging en bescherming bevolking en tevens viceminister-president, from 15 March 1951 until 2 September 1952
 • minister van Binnenlandse Zaken ad interim, from 21 November 1951 until 6 December 1951 (na het overlijden van minister Van Maarseveen)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 15 July 1952 until 3 May 1957
 • financieel adviseur en medefirmant CEBEMA (Centrale Beleggingsmaatschappij) te 's-Hertogenbosch, from 1952 until 1961

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter commissie van beroep voor de R.K. bijzondere scholen voor lager onderwijs in het bisdom 's-Hertogenbosch
 • adviseur VNU (Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven) N.V., until 23 June 1966

Derived functions (2/14)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from January 1955 until 20 September 1955
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 3 July 1956 until 18 September 1956

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was aanvankelijk omroep-woordvoerder en later financieel-specialist van de RKSP- en KVP-Tweede Kamerfractie. Was in de jaren'30 tevens woordvoerder over de wetgeving rond de winkelsluiting en voor kiesrecht-aangelegenheden.
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met binnenlandse zaken en financiën
 • Was in 1953 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Zondagswet

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Diende in 1949 een ontwerp-Film- en Bioscoopwet in. Het voorstel werd in 1954 ingetrokken. (1.440)
 • Bracht in 1950 als bijlage bij de begroting van Binnenlandse Zaken een nota uit inzake de burgerlijke verdediging. Hierin werden de hoofdlijnen uiteengezet van de op te bouwen organisatie en werd indiening van een wettelijk kader aangekondigd. (1900-V, nr. 6)
 • Belangrijke benoemingen tijdens zijn ministerschap van Binnenlandse Zaken: Schokking (CHU, burgemeester van 's-Gravenhage), Cramer (PvdA, Commissaris van de Koningin in Drenthe)

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 1950 de Wet huisvesting gerepatrieërden 1950 tot stand. Deze (tijdelijke) wet was met name bedoeld om gemeenten voorzieningen te kunnen laten treffen voor de huivesting van ex-KNIL-militairen en gedemobiliseerd marinepersoneel. De wet sloot aan bij de Woonruimtewet 1947 en gold tot 1952. Later werd dat verlengd tot 1955. (1.655)
 • Bracht in 1952 samen met minister Beel de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Stb. 361) tot stand, die bepalingen bevat over de toestand van verhoogde waakzaamheid en over de burgerlijke uitzonderingstoestand. In 'buitengewone omstandigheden' kan de regering allerlei bevoegdheden naar zich toetrekken om de openbare orde en rust en veiligheid te bewaren. Zo kunnen vergaderingen en betogingen worden verboden en opsporingsbevoegdheden worden verruimd. Met de wet wordt uitwerking gegeven aan het nieuwe artikel 196 van de Grondwet. (1.539)
 • Bracht in 1952 samen met minister Beel de Wet op de bescherming bevolking (Stb. 404), de Wet op de noodwachten (Stb. 405), de Wet verplaatsing bevolking (Stb. 406) en de Wet ter verzekering van het beschikbaar blijven van goederen in geval van oorlog of oorlogsgevaar (Stb. 407) tot stand. Deze wetten regelden de organisatie van en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Bescherming Burgerbevolking (BB). De BB zou in tijd van oorlogsgevaar of oorlog dienst moeten doen als hulpverleningsorganisatie. Zij zou bestaan uit vrijwilligers en eventueel aangevuld kunnen worden met dienstplichtigen. Naast de gemeentelijke georganiseerde BB kwamen er mobiele rijkskolonnes bestaande uit noodwachten. Verder werden noodmaatregelen zoals evacuatie en vordering van goederen geregeld. (2.419)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Hem ontging in 1938 op het laatste moment het partijvoorzitterschap, nadat het partijbestuur hem, als exponent van een meer vooruitstrevende richting, kandidaat had gesteld. Na kritiek hierop uit de partijraad werd Verschuur partijvoorzitter.
 • Na de oorlog behoorde hij tot de rechtervleugel van de KVP
 • Stelde zich in 1948 niet meer kandidaat voor de Tweede Kamer in verband met drukke werkzaamheden

Campaign trail
 • Werd in 1948, 1952, 1955 en 1956 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • A.F. Manning, "Zoeklicht op Mr. Frans Teulings", in: "Mensen en situaties. Scènes uit het katholiek leven in de negentiende en twintigste eeuw" (1990)
 • A.F. Manning, "Teulings, Franciscus Gerardus Cornelis Josephus Maria (1891-1966)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 492
 • P.G.T.W. van Griensven, "Binnenlandse Zaken: het 'torentje' als duiventil", inleiding, in: P.F. Maas (ed.), "Het kabinet-Drees-Van Schaik 1948-1951", band B, 366-373
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.