Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck

foto Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Limburgse katholieke staatsman die in het interbellum driemaal minister-president en in twee periodes Tweede Kamervoorzitter was. Na advocaat en ambtenaar van het Openbaar Ministerie te zijn geweest, werd hij in 1905 Tweede Kamerlid. In 1918 volgde hij zijn vader i op als Commissaris van de Koningin in Limburg i, maar spoedig daarna werd hij kabinetsleider. Zijn eerste kabinet kreeg te maken met problemen die samenhingen met de Eerste Wereldoorlog en de afloop daarvan, zoals voedselschaarste en de vlucht van de Duitse keizer naar Nederland. Beantwoordde in november 1918 Troelstra's revolutiepoging i met de aankondiging van hervormingen (achturendag, vrouwenkiesrecht). Tijdens zijn laatste kabinet brak de economische wereldcrisis uit. Hoffelijke edelman en goed teamleider, die ook door niet-geloofsgenoten werd gewaardeerd. Als minister van Binnenlandse Zaken echter niet zo doortastend.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1905-1936: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, minister, minister-president, Commissaris van de Koning(in)

1.

First names

Charles Joseph Marie (Charles)

2.

Personal data

Place and date of birth
Roermond, 1 December 1873

Place and date of death
Utrecht, 17 April 1936

Place and date of burial
Vierakker, familiegraf landgoed Suideras, 21 April 1936

3.

Party/Movement

Party/Parties
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1905 until 21 September 1909 (voor het kiesdistrict Gulpen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 7 December 1909 until 16 May 1918 (voor het kiesdistrict Gulpen)
 • Commissaris van de Koningin in Limburg, from 16 May 1918 until 8 September 1918 (benoemd bij K.B. van 7 mei 1918)
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 9 September 1918 until 1 January 1923
 • voorzitter van de ministerraad, from 9 September 1918 until 3 August 1925 (tot 26 september 1922 formeel tijdelijk voorzitter)
 • minister van Marine ad interim, from 20 February 1919 until 16 April 1919 (na het aftreden van minister Bijleveld)
 • waarnemend minister van Koloniën, from 13 August 1919 until 12 November 1919 (na het aftreden van minister Idenburg)
 • minister van Oorlog ad interim, from 5 January 1920 until 30 March 1920 (na het aftreden van minister Alting von Geusau)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 25 July 1922 until 18 September 1922
 • minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ad interim, from 13 September 1922 until 1 January 1923 (na het aftreden van Van IJsselstein en in afwachting van een reorganisatie)
 • minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, from 1 January 1923 until 3 August 1925 (afdeling Landbouw bij besluit van 24 november 1922, Stb. 178 toegevoegd)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 15 September 1925 until 10 August 1929
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 September 1925 until 10 August 1929
 • minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw, from 10 August 1929 until 1 May 1932 (bij besluit van 8 december 1931, Stb. 501 naam gewijzigd in "Binnenlandse Zaken")
 • voorzitter van de ministerraad, from 10 August 1929 until 26 May 1933
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 1 May 1932 until 25 May 1933
 • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, from 20 April 1933 until 25 May 1933 (na het aftreden van minister Beelaerts van Blokland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 9 May 1933 until 17 April 1936
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 31 May 1933 until 17 April 1936

Formal job title
 • minister van staat, from 25 July 1927 until 17 April 1936

Responsibilities as minister
 • Was in 1932-1933 tevens belast met werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling

cabinet formation (2/4)
 • kabinetsformateur, from 22 July 1922 until 8 September 1922
 • kabinetsformateur, from 12 July 1929 until 9 August 1929

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • vooorzitter Nationale Federatie "Wit-Gele Kruis", from September 1935 until 17 April 1936
 • voorzitter Nationaal Comité van Aanbeveling voor de KRO, 1935

Derived functions (2/9)
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 31 May 1933 until 17 April 1936
 • voorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 31 May 1933 until 17 April 1936

Honorary positions
erevoorzitter Comité van Aanbeveling herbouw Benedictijnerklooster te Egmond, 1935

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid (1905-1918) vooral bezig met juridische zaken en arbeid

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Activities as prime minister or president (2/4)
 • Legde op 15 januari 1924 een korte verklaring af over het aanblijven van het kabinet na de crisis door de verwerping van de ontwerp-Vlootwet
 • Zijn derde kabinet stelde in 1932, nadat devaluatie van het Engelse pond tot verslechtering van de economische situatie had geleid, de bezuinigingscommissie-Welter in

Policy-making activities as minister (2/10)
 • Voerde in 1932 samen met minister De Geer bezuinigingen door bij de gemeenten (drie procent salariskorting gemeentepersoneel)
 • Belangrijkste benoemingen tijdens zijn ministerschap 1929-1933: jhr. F. Beelaerts van Blokland (chu, vicepresident Raad van State), R.H. baron de Vos van Steenwijk (lib., Commissaris der Koningin in Drenthe), L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal (chu, burgemeester van 's-Gravenhage)

Legislative activities as minister (2/19)
 • Bracht in 1932 een wet tot stand waarbij het grondgebied van de op te heffen gemeente Cromvoirt werd verdeeld over dat van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught
 • Bracht in 1933 een wet tot wijziging van de Drankwet tot stand, waardoor beperkingen konden worden gesteld aan het geven van gelegenheid tot dansen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen (3/9)
 • Tijdens zijn derde kabinet brak (in 1929) de economische wereldcrisis uit
 • Kritiek op zijn landbouwbeleid leidde er mede toe dat in 1932 landbouw overging naar Economische Zaken, terwijl volksgezondheid onder Binnenlandse Zaken kwam
 • Speelde een belangrijke rol bij de oprichting in 1935 van de Sint Adelbertvereniging, de standsorganisatie van leidinggevende katholieken die de godsdienstig-zedelijke, culturele en maatschappelijke belangen van de leden moest behartigen en het onderling contact moest bevorderen.

Private life (3/5)
 • Zijn oudste dochter was gehuwd met een neef van jhr. O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer, Tweede Kamerlid en -voorzitter
 • Onderhield ook vriendschappelijke betrekkingen met niet-geloofsgenoten en zelfs met politieke opponenten, zoals Henk Sneevliet
 • Zijn begrafenis werd bijgewoond door vele hoogwaardigheidsbekleders, onder wie de bisschop van Roermond en een vertegenwoordiger van de koningin. De Nederlandse spoorwegen zette een extra trein in om belangstellenden naar en van Zutphen te vervoeren.

Campaign trail (3/4)
 • Versloeg in 1909 P.M.F.H. Brouwers (rk), maar werd niet toegelaten wegens beweerde onregelmatigheden, zoals het gebruik van verouderde stembiljetten. Versloeg bij nieuwe verkiezingen L.M. Hermans (sdap)
 • Versloeg in 1913 N.J. Schrijen (rk)
 • Werd in 1917 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, August 1929 (i.v.m. benoeming tot minister)
 • minister van Buitenlandse Zaken, May 1933 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.