Mr. J.M.A.H. (Joseph) Luns

foto Mr. J.M.A.H. (Joseph) Luns
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Bijna twintig jaar, mede door zijn lange gestalte, een markante minister van Buitenlandse Zaken. Actief bij de marine, waarvoor hij altijd belangstelling behield, en daarna werkzaam in de diplomatieke dienst. Vormde in 1952 (als minister zonder portefeuille) met Beyen i een ministersduo, maar vanaf 1956 was hij de enige minister op dat departement. Genoot in brede kring grote populariteit door zijn humor en de wijze waarop hij opkwam voor het Nederlandse belang, maar werd door anderen bekritiseerd vanwege onder meer zijn Nieuw-Guineapolitiek en pro-Amerikaanse opstelling. Steunde de pogingen van Groot-Brittannië om toe te treden tot de Europese Gemeenschappen en was tegenspeler van president De Gaulle. Had weinig genoegen in het politieke debat. Na zijn ministerschap secretaris-generaal van de NAVO i. Stond rechts in de KVP en brak in 1972 met die partij. Conservatief, streng katholiek, autoritair, charmant en op-en-top diplomaat. Had een uitstekend gevoel voor p.r.

KVP
in de periode 1952-1971: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Joseph Marie Antoine Hubert (Joseph)

Place and date of birth
Rotterdam, 28 August 1911

Place and date of death
Brussel, 17 July 2002

Place and date of burial
's-Gravenhage, 23 July 2002 (na uitvaartdienst in Brussel)

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • NSB (Nationaal-Socialistische Beweging), from May 1933 until 1936 (erkende ingeschreven te zijn als lid, maar zei geen activiteit van welke aard dan ook ontplooid te hebben)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until October 1972 (vond het lidmaatschap niet te verenigen met zijn functie bij de NAVO)

3.

Main functions and occupations

 • tijdelijk zaakgelastigde te Lissabon, from January 1944 until October 1944
 • attaché Nederlandse ambassade te Londen, from October 1944 until 1 August 1949
 • eerste ambassadesecretaris (sinds september 1949 ambassaderaad), Permanente Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te Lake Success/New York, from 1 August 1949 until 2 September 1952
 • minister zonder portefeuille, minister voor Buitenlandse Zaken, from 2 September 1952 until 13 October 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 July 1956 until 3 October 1956
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 13 October 1956 until 6 July 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 February 1967 until 5 April 1967
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 1 October 1971
 • secretaris-generaal van de NAVO (Noord-Atlantische Verdrags Organisatie), from 1 October 1971 until 1 July 1984 (benoemd 4 juni 1971)

Responsibilities as minister
 • Was als minister zonder portefeuille in 1952-1956 belast met: niet-Europese zaken (met name Indonesië en Nieuw-Guinea), VN-aangelegenheden, Benelux-aangelegenheden, internationale waterwegen, luchtvaart en transportkwesties en Rode Kruisaangelegenheden

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • politiek commentator "Propria Cures", around 1935
 • adviseur bestuur OSL (Oud-Stijders Legioen)

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister (3/21)
 • Zette zich na de Zesdaagse oorlog in het Midden-Oosten in voor het op gang brengen van een vredesproces en voor normalisering van de betrekkingen met Arabische landen
 • Keerde zich in 1968 en 1970 tegen verzoeken vanuit de Tweede Kamer om er bij de Amerikanen op aan te dringen de bombardementen op Noord-Vietnam te beëindigen en weigerde de inval van de Verenigde Staten in Cambodja te veroordelen
 • Bracht in 1969 de Nota betreffende de activiteiten van de Nederlandse regering inzake de humanitaire kant van de zaak-Biafra uit (10.466)

Legislative activities as minister (3/7)
 • Bracht in 1970 samen met minister Witteveen een wet tot stand tot goedkeuring van de bij Besluit van 21 april 1970 te Luxemburg door de Raad van de Europese Gemeenschappen vastgestelde bepalingen betreffende de vervanging van de financiële bijdragen van de lid-staten door eigen middelen van de Gemeenschappen. Deze eigen middelen bestaan uit afgedragen douanerechten en landbouwheffingen en middelen uit belasting op toegevoegde waarde. Het begrotingsrecht van het Europees Parlement wordt versterkt, maar verwerping van de gehele EG-begroting is niet mogelijk. (10.915)
 • Bracht in 1971 samen met minister Polak een wet (Stb. 81) tot stand tot goedkeuring van het Internationale Verdrag van New York van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie (9.723)
 • Bracht in 1971 samen met minister Beernink een wet tot stand tot goedkeuring van het op 31 maart 1953 te New York gesloten Verdrag betreffende de politieke rechten van de vrouw (10.478)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Miscellaneous

algemeen (3/9)
 • Was geen liefhebber van debatten in de Tweede Kamer
 • Door zijn lengte en tamelijk grote neus een geliefd onderwerp van cartoonisten
 • Op 8 maart 1979 debatteerde de Tweede Kamer over een brief van minister-president Van Agt over het vermoeden dat Luns lid was geweest van de NSB

Private life (3/7)
 • Kreeg op 14 juni 1961 tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de verslagen over de uitvoering van de Europese verdragen door oververmoeidheid een epileptische aanval. Hield daarna enkele weken rust.
 • Was tegenstander van moderniseringen in de katholieke kerk
 • Zijn vader, H.M. Luns, was kunstschilder te Brussel, hoofdleraar aam de Tekenacademie te Rotterdam (1908-1918), directeur van de kunstacademie te 's-Hertogenbosch (1918-1923), directeur van de Rijksnormaalschool te Amsterdam (1923-1931) en hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft (1931-1942)

Anecdotes and citations
 • Tijdens de dagen van de Hongaarse Opstand en de Suez-crisis in 1956 belde zijn pas benoemde collega Marga Klompé hem 's nachts verontrust op om te vragen welke stappen de Nederlandse regering moest nemen, waarop zijn laconieke antwoord was: "de regering slaapt."
 • Beschikte over een rijk arsenaal aan anekdotes en moppen, zowel in het Nederlands als in het Frans en Duits, waar hij geregeld uit putte om de spanning tijdens besprekingen te breken
 • Zijn bekendste politieke uitspraak over het Nieuw-Guineaconflict was (7 september 1962): "A l'impossible nul n'est tenu".

Campaign trail (3/4)
 • In 1959 nummer 5 op de KVP-kandidatenlijsten in Zuid-Holland bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • In 1963 nummer 3 op de KVP-kandidatenlijsten in Zuid-Holland bij de Tweede Kamerverkiezingen
 • In 1967 en 1971 nummer 2 op de KVP-kandidatenlijsten in Zuid-Holland bij de Tweede Kamerverkiezingen

Non-acceptance of political functions
 • lid Tweede Kamer, March 1959 (teruggekomen op aanvaarding benoeming)
 • lid Tweede Kamer, July 1963 (teruggekomen op aanvaarding benoeming)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications (6/15)
 • P. Brill, "Joseph Luns. Joyeus dienaar van het vaderland", in: P. Brill (red.), "Kopstukken van het Laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten" (1999)
 • J. Prillevitz, "Groter dan Nederland. In memoriam J.M.A.H. Luns 1911-2002", "Trouw", 18 juli 2002
 • J.J. Lindner, "Nog eens drie hoera's voor een groot vaderlander", De Volkskrant, 18 juli 2002
 • J.W.L. Brouwer, "De neerbuigende minzaamheid van Joseph Luns. J.M.A.H. Luns (1911-2002) gezien vanuit de Handelingen", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003
 • A.E. Kersten, "Luns. Een politieke biografie" (2010)
 • Ned. Patriciaat, 1963

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.