Mr. D. (Dirk) Donker Curtius

foto Mr. D. (Dirk) Donker Curtius
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Source: Parlement.com.

Vooraanstaand liberaal politicus uit de jaren rond 1848 i. Haagse advocaat die als opposant optrad tegen het bewind van Willem I en Willem II. Pleitte onder meer in brochures en krantenartikelen voor invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid en voor een rechtstreeks gekozen parlement. In 1848 lid van de Grondwetscommissie-Thorbecke, waarvan hij de voorstellen - met steun van de koning - als minister van Justitie behendig door het overwegend conservatieve parlement loodste. Kwam later in gematigder vaarwater en vormde na de Aprilbeweging i van 1853 met Van Hall i, een vroegere politieke tegenstander, een kabinet. Energieke, spreekvaardigde, maar ook pragmatische wetgever.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1848-1856: lid Tweede Kamer, minister

1.

First name

Dirk (Dirk)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Hertogenbosch, 19 October 1792

Place and date of death
Spa (België), 17 July 1864

3.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal (tot 1849)
 • 'pragmatisch' liberaal (vanaf 1849)

4.

Main functions and occupations

 • lid Staatscommissie tot herziening van de Grondwet, from 17 March 1848 until 4 November 1848
 • tijdelijk minister van Justitie, from 19 March 1848 until 21 November 1848
 • minister van Justitie, from 21 November 1848 until 4 June 1849
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 13 February 1849 until 20 August 1850 (voor het kiesdistrict Almelo)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 15 October 1851 until 19 April 1853
 • minister van Justitie, from 19 April 1853 until 1 July 1856

Formal job title
 • minister van staat, from 23 June 1856 until 17 July 1864

cabinet formation
 • kabinetsformateur (met L.A. Lightenveldt), from 20 September 1849 until 27 October 1849 (poging mislukt)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

 • medewerker "De Standaard" (orgaan van de Belgische oppositie)
 • redacteur "Arnhemsche Courant"

Derived functions
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from September 1849 until November 1849
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from June 1850 until September 1850

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Verdedigde en redigeerde in 1848 als minister van Justitie en tijdelijk voorzitter van de ministerraad de belangrijkste voorstellen tot Grondwetsherziening
 • Zijn ontwerp-Wet inzake het recht van vereniging en vergadering werd op 16 mei 1849 met 5 tegen 55 stemmen door de Tweede Kamer verworpen. Hijzelf behoorde, met Schooneveld, Mutsaers, De Monchy en Van Voorst, tot de voorstemmers.

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1855 de Wet tot regeling van het recht van vereniging en vergadering tot stand. Deze wet bepaalde dat verenigingen niet strijdig mochten zijn met de openbare orde (bijvoorbeeld gericht tegen wettelijke verordeningen) en erkend moeten zijn door goedkeuring van statuten of reglementen. Voor openbare vergaderingen in de openlucht was een vergunning nodig. De politie kreeg toegang tot alle openbare vergaderingen.
 • Bracht in 1856 de wet omtrent de huishouding en tucht op koopvaardijschepen tot stand. De kapitein werd belast met het handhaven van de tucht op schepen, die zich buiten het normale gezag bevinden. Hij kon bijvoorbeeld maatregelen nemen tegen desertie van het scheepspersoneel.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd al op 19 maart 1848 minister van Justitie als opvolger van De Jonge van Campensnieuwland, die fel tegenstander was van de door de koning gewenste herziening van de Grondwet. De overige nieuwe ministers werden op 25 maart beëdigd.
 • Bood in augustus 1848, kort voor de behandeling in de Eerste Kamer van de voorstellen tot Grondwetsherziening zijn ontslag aan als minister. Hij deed dit na de verwerping (elf tegen zeven stemmen) door de Eerste Kamer van zijn wetsvoorstel tot afschaffing van geseling en brandmerking. De Koning vroeg hem dit ontslag in te trekken (wat Donker Curtius deed) en zette tevens de Eerste Kamer onder druk om voortaan inschikkelijker te zijn.
 • Kreeg bij KB van 31 mei 1849 op verzoek ontslag per 4 juni 1849, nadat de Tweede Kamer op 24 mei een amendement-Fokker met 27 tegen 26 stemmen had aangenomen op artikel 1 van de ontwerp-Wet inzake de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid. Door dit amendement zou strafvervolging ook plaatsvinden bij schending van wetten zonder opzet.

Private life (3/5)
 • Pleitte in 1830 persoonlijk bij de koning voor toegeving aan de verlangens van de Belgen
 • Zijn broer W.B. Donker Curtius, lid van de Tweede Kamer, brak met hem vanwege zijn oppositionele opstelling tegen de koning
 • Zijn vader was president van het Nationaal hooggerechtshof en van het keizerlijk gerechtshof, secretaris van het Comité van algemene zaken en raadsheer in het Hooggerechtshof

Campaign trail
 • Werd in 1844 bij de periodieke verkiezing voor Tweede Kamerleden in de Staten van Zuid-Holland niet gekozen. Kreeg in een stemming tegenover A. van Rijckevorsel 23 stemmen, tegen 43 voor Van Rijckevorsel. Nadat Van Rijkevorsel had bedankt, werd hij verslagen door M.A.F.H. Hoffmann.
 • Werd in 1848 in het district 's-Gravenhage I verslagen door jhr. W. Boreel van Hogelanden
 • Versloeg in januari 1849 bij naverkiezingen in het district Almelo J. van Riemsdijk na herstemming

Pseudonyms and nicknames
D.D.C.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.