A. (Arend) Braat

foto A. (Arend) Braat
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

'Boer Braat'. Voorman van de Plattelandersbond. Kleurrijk afgevaardigde in de periode tussen de Wereldoorlogen die bekendheid kreeg door zijn weinig parlementaire omgangsvormen en strijd tegen de zomertijd. Zijn vijf initiatiefwetsvoorstellen daarover werden alle verworpen. Vertegenwoordiger van een partij die zich afzette tegen de 'moderne' stedelijke samenleving. Was afkomstig van één van de toen nog tamelijk geïsoleerde Zuid-Hollandse eilanden. Gehuwd met een rijke boerendochter. Vanwege zijn onconventionele optreden vaak onderwerp van spotprenten.

Plattelandersbond
in de periode 1919-1933: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

1.

Personal data

Surnames
Arend (Arend)

Place and date of birth
Hekelingen (Z.H.), 15 February 1874

Place and date of death
Hekelingen (Z.H.), 11 January 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • Plattelandersbond, from 1917 until 1932 (gefuseerd met "Het Groene Front")
 • NBTMP (Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstanderspartij), from September 1932 until 20 August 1933 (bedankte als lid)

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Hekelingen, from 2 September 1919 until 4 September 1923
 • wethouder van Hekelingen, from 2 September 1919 until 4 September 1923
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1919 until 9 May 1933
 • fractievoorzitter Plattelandersbond, Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 18 September 1919 until 9 May 1933 (1919-1922 en 1925-1933 eenmansfractie)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, from 3 July 1923 until 7 July 1931
 • lid gemeenteraad van Hekelingen, from 3 September 1935 until 15 November 1940

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

redacteur "De Nieuwe Plattelander"

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/5)
 • Pleegde op 5 februari 1924 obstructie door geregeld hoofdelijke stemming te vragen, onder andere over het voor kennisgeving aannemen van berichten van verhindering, en door het woord te voeren over begrotingsartikelen. Hij deed dit uit protest tegen het KB over ingang van de zomertijd op 31 maart. Nadat zijn initiatiefvoorstel over afschaffing van de zomertijd op 13 maart 1924 was verworpen, ging hij opnieuw over tot obstructie. Door stemming te vragen in een onvoltallige Kamer moest de vergadering worden gesloten.
 • Diende in 1927 met Lingbeek (HGSP) een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in, waardoor de vereiste ondersteuning bij indiening van amendementen en moties zou worden geschrapt. Het voorstel werd in maart 1928 met 71 tegen 2 stemmen verworpen.
 • Interpelleerde in 1928 minister De Geer over de weigering van een inspecteur van directe belastingen in Dodrecht om een bepaalde persoon zonder opgegeven reden als gemachtigde toe te laten

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • In 1930 vroeg hij een interpellatie aan in Provinciale Staten, omdat hij vond dat gedeputeerde Schaper niet behoorlijk afscheid had genomen na een bezoek aan Hekelingen. Omdat de interpellatie pas na drie weken zou worden gehouden, pleegde hij korte tijd obstructie door het aanvragen van diverse stemmingen.
 • Werd in 1933 bij toeval niet herkozen, omdat de zetel werd binnengehaald via de lijst waarvan C. Vervoorn aanvoerder was. Verliet uit onvrede over de gang van zaken in augustus 1934 de boerenpartij.
 • Werd eind 1934 voorlopig lid van de NSB maar in 1935 als lid geweigerd

Anecdotes and citations (3/5)
 • Toen in de Tweede Kamer een motie-Beumer had geleid tot uitstel van een debat over een door hem ingediend voorstel tot afschaffing van de zomertijd, liep hij naar de ministerstafel en verscheurde daar demonstratief zijn redevoering
 • Schaper vergeleek hem met de liberale afgevaardigde Ridder Van Rappard; noemde deze een "gelikte" en Braat een "ongelikte beer"
 • Hij noemde kindertoeslagen voor ambtenaren een soort 'fokpremie'

Campaign trail
 • Was in 1917 verliezend Tweede Kamerkandidaat in het district Brielle

Pseudonyms and nicknames
"Boer Braat"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • D. Hans, "Boer Braat", in: Parlementsfilm (z.j.)
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel I 372, deel II 93, deel III 333
 • G. Puchinger, "Tilanus vertelde mij zijn leven" (1966)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.