Mr. W.H. de Beaufort

foto Mr. W.H. de Beaufort
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Hoffelijke en vriendelijke landman die veertig jaar actief was als conservatief-liberaal politicus. Had goede contacten met het koninklijk huis en was gelieerd aan voorname families. Aanvankelijk Tweede Kamerlid voor het district Tiel en later voor Amsterdam. Na in 1883 niet herkozen te zijn ook korte tijd Eerste Kamerlid. Als minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Pierson i organisator van de Haagse Vredesconferentie van 1899. Was in dat kabinet de enige conservatief-liberaal. Keerde in 1901 terug als gezaghebbend Tweede Kamerlid en was zeer gebeten op Abraham Kuyper i en diens coalitiepolitiek. Werd in 1913 verrassend in het tot dan confessionele district Amersfoort gekozen. Liet interessante dagboeken na.

liberaal, oud- of vrije liberalen, Vrij-Liberalen
in de periode 1877-1918: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Willem Hendrik

Place and date of birth
Leusden (Utr.), 19 March 1845

Place and date of death
's-Gravenhage, 2 April 1918

2.

Party/Movement

Party/Movement
 • liberaal (is nooit lid geweest van de Liberale Unie)
 • oud-liberaal

Party/Parties
Bond van Vrije Liberalen, from 1906

3.

Main functions and occupations

 • landeigenaar
 • advocaat te Amsterdam, from 1871 until 1873 (wilde geen vaste werkkring; ingeschreven als advocaat "pour eviter l'apparence de ne rien faire")
 • schoolopziener, arrondissement Rhenen, from 1 June 1875 until 1 September 1886
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 April 1877 until 17 September 1883 (voor het kiesdistrict Tiel)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 17 April 1884 until 11 October 1884 (voor Zuid-Holland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 November 1884 until 17 August 1887 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1887 until 27 March 1888 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1 May 1888 until 20 March 1894 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 May 1894 until 27 July 1897 (voor het kiesdistrict Amsterdam)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 27 July 1897 until 1 August 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1905 until 27 June 1917 (in 1905-1913 voor het kiesdistrict Amsterdam VI, in 1913-1917 voor het kiesdistrict Amersfoort)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 19 September 1917 until 2 April 1918 (voor het kiesdistrict Amersfoort)

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid Raad van Commissarissen Utrechtsche Brandwaarborg-maatschappij
 • lid Raad van Commissarissen N.V. "Eigen Haard"

Derived functions (2/12)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk III (Buitenlandse Zaken) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1916 en 1917)
 • voorzitter Commissie van Voorbereiding voor het wetsvoorstel inzake de tijdelijke instelling van een gezantschap bij de Heilige Stoel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1916

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over hoger onderwijs en waterstaat; later ook over buitenlandse zaken
 • Stelde in 1886 bij de behandeling van de Grondwetsherziening voor om ook zij die een gewichtig openbaar ambt bekleden of hadden bekleed in aanmerking te laten komen voor het Eerste Kamerlidmaatschap. De regering nam dit voorstel via een nota van wijziging over.

Dissenting voting behaviour (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/4)
 • Wist in aanloop naar de Haagse Vredesconferentie koningin Wilhelmina ertoe te bewegen aan de paus een schriftelijke steunbeteuging aan de conferentie te ontlokken. Hierdoor werd (met name voor de Nederlandse katholieken) duidelijk dat het niet aan Nederland lag, dat paus niet vertegenwoordigd was op de conferentie. Italië had gedreigd weg te blijven als dat wel het geval was geweest.
 • Tijdens zijn ministerschap zorgde de in 1899 Tweede Boerenoorlog tussen de Zuid-Afrikaanse boerenrepublieken Oranje-Vrijstaat en Transvaal en het Verenigd Koninkrijk voor spanningen met de Britse regering. Hij handhaafde een strikt neutrale positie en kreeg toen het verwijt - onder anderen van koningin Wilhelmina - te aarzelend te reageren, zoals tegen een Britse blokkade en na maatregelen tegen Nederlandse Rode-Kruismedewerkers. In Nederland bestond veel sympathie voor de (stamverwante) Afrikaanse Boeren. Droeg in 1900 verantwoordelijkheid voor het uitzenden van de "Gelderland" om de verbannen Zuid-Afrikaanse president Paul Kruger op te halen uit Zuid-Afrika.
 • Riep in 1899 jhr. E.W.F. Wttewaall van Stoetwegen terug als gezant in Sint Petersburg, vanwege zijn ondiplomatieke optreden rond de Haagse Vredesconferentie. Zou had hij via een ingezonden brief in de NRC kritiek geuit op de opstelling van Kuyper ten aanzien van de conferentie.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1900 de wet tot stand ter goedkeuring van het op 29 juli 1899 te 's-Gravenhage gesloten verdrag voor de vreedzame beslechting van internationale geschillen

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/5)
 • Werd in mei en september 1894 en in september 1895 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst. In 1894 versloeg hij in de derde stemronde H. Goeman Borgesius met 47 tegen 35 stemmen.
 • Werd in september 1896 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap geplaatst
 • Sprak op 19 mei 1910 tijdens het debat over het voorstel-Troelstra om een enquête in te stellen naar de zgn. lintjes-affaire de woorden: 'Ik gevoel geen lust om in het slijk te blijven woelen'. Onttrok zich aan de stemming over het voorstel.

Private life (3/10)
 • Zijn echtgenote was doopsgezind
 • Zijn oudste zoon was burgemeester van Soest; een tweede zoon was hoogleraar zoölogie in Amsterdam
 • Een dochter van hem was getrouwd met een zoon van jhr. P.J. van Swinderen, vicepresident van de Raad van State

Campaign trail (3/22)
 • Werd in 1913 in de districten Amsterdam VI en Amersfoort gekozen en nam zitting voor Amersfoort. Versloeg in Amsterdam VI H. Verkouteren (chu) en in Amersfoort Jhr. H.W. van Asch van Wijck (arp) na herstemming.
 • Versloeg in 1917 J.F. Baerveldt (comité anti-grondwetsherziening) en M.C. van Wijhe (sdp) met ruim verschil
 • Werd in november 1917 bij de verkiezingen van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Noord-Holland niet gekozen. Viel af na de derde stemmingsronde, waarbij D.P.D. Fabius 24, W.H. Vliegen 23 en hij 22 stemmen kregen.

Non-acceptance of political functions
 • minister-president, July 1905 (aangezocht door Goeman Borgesius, maar geweigerd vanwege de voorgestelde grondwetsherziening)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/8)
 • C.K. Elout, "De Heeren in Den Haag" (2e reeks, 1909), p.87
 • W.W. van der Meulen, "Levensbericht van Mr. W.H. de Beaufort", in: Levensberichten Nederlandse Maatschappij der Letterkunde 1931/1 932, 33-58
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"
 • F. de Beaufort, "Willem Hendrik de Beaufort. Behoedzaam Liberaal", in: F. de Beaufort, J.Th.J. van den Berg en P.C.G. van Schie, "Eigenzinnige Liberalen" (2014), 159
 • H. van der Hoeven, "Beaufort, Willem Hendrik de (1845-1918)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 27
 • Rijks Geschiedkundige Publicatiën: "Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918", (bewerkt door J.P. de Valk en M. van Faasen, RGP kleine serie 73/74, 2 banden, Den Haag 1993)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.