Mr. J. (Jacob) Algera

foto Mr. J. (Jacob) Algera
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

ARP-Tweede Kamerlid en minister. Nuchtere en bescheiden Fries, die als minister veel waardering en sympathie genoot. Stond bekend als een harde werker. Was voor hij Tweede Kamerlid werd gedeputeerde van Friesland en in 1945 waarnemend burgemeester van Leeuwarden. Maakte deel uit van de enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 i. Minister van Verkeer en Waterstaat in de kabinetten-Drees III i en -Drees IV i. Na de watersnoodramp van 1953 verantwoordelijk voor de plannen tot dijkherstel. Bracht daarna in 1958 de Deltawet tot stand, die uitvoering gaf aan het Deltaplan tot verhoging van dijken en het afsluiten van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse zeegaten. Beëindigde zijn loopbaan als staatsraad.

ARP
in de periode 1937-1966: lid Tweede Kamer, minister, lid Raad van State

1.

Personal data

Surnames
Jacob (Jacob)

Place and date of birth
Wirdum (gem. Leeuwarderadeel), 28 March 1902

Place and date of death
's-Gravenhage, 8 December 1966

2.

Party/Movement

Party/Parties
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van Leeuwarden, from 3 September 1935 until 1 September 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 21 September 1937 until 2 September 1952
 • waarnemend burgemeester van Leeuwarden, from 15 April 1945 until 16 March 1946
 • lid Provinciale Staten van Friesland, from 18 June 1946 until 2 September 1952
 • lid Gedeputeerde Staten (onder meer belast met streekplannen, bibliotheekwezen, cultuur en monumentenzorg) van Friesland, from 18 June 1946 until 2 September 1952
 • minister van Verkeer en Waterstaat, from 2 September 1952 until 10 October 1958
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 July 1956 until 3 October 1956
 • lid Raad van State, from 1 November 1958 until 8 December 1966 (benoemd bij K.B. van 28 oktober 1958)

Internment
 • geïnterneerd polizeiliches durchgangslager te Schoorl, from 30 June 1941 until 21 August 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, from 22 August 1941 until 15 November 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren (N.Br.), from 16 November 1941 until 11 May 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, from 11 May 1942 until 18 December 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter College van Directeuren, Vrije Universiteit, from 1 October 1960 until March 1965
 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Groningen, from October 1960 until 8 December 1966

Derived functions (2/10)
 • lid afdeling Zaken Overzee (Raad van State)
 • lid afdeling geschillen van bestuur (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken en waterstaat van de ARP-Tweede Kamerfractie
 • Was in 1947 woordvoerder van de minderheid van de parlementaire enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945 die het geven van inlichtingen over de discussies in de ministerraad beperkt wilde houden

Policy-making activities as minister
 • Was in 1953 verantwoordelijk voor het in gang zetten van het herstel van de dijken in Zeeland, Westelijk Noord-Brabant en Zuid-Holland na de watersnoodramp. Stelde op 18 februari 1953 de Deltacommissie in.
 • Besloot in 1957 op grond van de financieel-economische situatie af te zien van rijkssteun aan de bouw van de IJ- en Coen-tunnel in Amsterdam
 • Bracht in 1958 een Rijkswegenplan uit, dat onder meer voorzag in aanleg van de A4 tussen Den Haag en Amsterdam met een aquaduct onder de Ringvaart Haarlemmermeer

Legislative activities as minister (3/8)
 • Bracht in 1958 een nieuwe Luchtvaartwet (Stb. 47) tot stand, die ervoor zorgde dat de luchtvaardigheid van vliegtuigen beter kon worden gewaarborgd. De minister van Verkeer en Waterstaat werd belast met de zorg voor de algemene verkeersveiligheid in de lucht. (4.168)
 • Bracht in 1958 samen met minister Hofstra de Deltawet (Stb 246) tot stand. De wet gaf uitvoering aan een door de Deltacommissie in 1955 opgesteld Deltaplan. Dat plan bestond uit de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg en versterking van de hoogwaterkeringen langs de kust ter beveiliging van het land tegen stormvloeden. Het plan voorzag mede in het realiseren van nieuwe wegverbindingen van Rotterdam naar Antwerpen en naar Middelburg en voorts in verbetering van de zoetwaterwinning, aanleg van recreatiegebieden en landwinning. Het wetsvoorstel was in 1955 ingediend. De wet is in 2005 ingetrokken. (4.167)
 • Bracht in 1958 de Wet olieverontreiniging zeewater (Stb. 344) tot stand. De wet geeft uitvoering aan een op 12 mei 1954 in Londen tot stand gekomen internationaal verdrag. (5.071 & 5.072)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Diende 3 oktober 1958, nadat de Deltawet tot stand was gekomen, zijn ontslag in vanwege zijn gezondheid. Had in het jaar voor hij ontslag nam al enkele malen verlof moeten nemen door gezondheidsproblemen.

Private life
 • De brug over de Hollandse IJssel nabij de Stormvloedkering van Krimpen aan den IJssel is naar hem genoemd

Campaign trail
 • Was in 1956 bij de Tweede Kamerverkiezingen tweede op de ARP-kandidatenlijst

9.

Publications

Publications
 • C.J. Lammers, "In memoriam Jakob Algera", in: A.R.-staatkunde 36 (1966), 289-290
 • J.A. de Wilde en C. Smeenk, "Het volk ten baat"
 • Wie is dat? 1938, 1956

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.