Wetgeving kabinet-Kok II (1998-2002)

Source: Parlement.com.

1999

 • Wet deregulering taxivervoer, die de rol van de taxi bij de mobiliteit moet bevorderen. Er komt een nieuwe regeling voor het vergunningenstelsel, de positie van consumenten wordt versterkt en de minister krijgt de bevoegdheid een maximumtarief vast te stellen.
 • Arbeidsomstandighedenwet 1998. Die voert een strenger Arbo-regime in dan in de Arbo-wet1981. Er komen doelvoorschriften en vaste verplichte onderdelen zoals risico-inventarisatie. De Arbo-diensten krijgen meer bevoegdheden en er komt een regeling voor het opleggen van een bestuurlijke boete.
 • Opheffing van het bordeelverbod. Het algemene bordeelverbod wordt vervangen door een verbod van exploitatie van onvrijwillige prostitutie en van prostitutie door minderjarigen. Daardoor kunnen gemeenten vrijwillige prostitutie beter sturen en reguleren en wordt de positie van de prostitu,(e)'s verbeterd.
 • Wet Reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket. Hierdoor komt er een College van procureurs-generaal, een landelijk parket en wordt de positie van ressorts- en arrondissementsparketten gelijkgesteld. De wet moet betere controle op het landelijk rechercheteam en opsporingstechnieken mogelijk maken.
 • Invoering van een stelsel van pluimveerechten en aanscherping van de normen van het stelsel van regulerende mineralenheffing. Hierdoor kan een maximum worden gesteld aan het aantal kippen en kalkoenen op een bedrijf en worden de verliesnormen voor fosfaat en nitraat voor veehouderijbedrijven en akkerbouwbedrijven aangescherpt.

2000

 • Wet personenvervoer 2000, waardoor het busvervoer wordt geliberaliseerd. Lagere overheden kunnen busverbindingen openbaar aanbesteden en zo voorwaarden stellen aan de dienstverlening.
 • Beginselwet justitiële jeugdinrichtingen, waardoor bepalingen over de rechtspositie van minderjarigen in een jeugdinrichting onder één wet worden gebracht. De wet bevat onder meer regels over de zorgplicht van de directeur van de inrichting, over ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen en over scholing.
 • Wijziging van de Mediawet in verband met invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep. Hierdoor krijgen de omroeporganisaties niet langer afzonderlijk een concessie, maar wordt één concessie verleend aan de publieke omroep als geheel, in casu de NOS. Aan de concessie is een taakopdracht verbonden. De positie van de raad van bestuur van de NOS wordt versterkt. Er wordt een einde gemaakt aan de statusverschillen tussen omroepverenigingen en niet langer zal de hoeveelheid zendtijd die omroepverenigingen krijgen afhankelijk zijn van hun ledental.
 • Wet waardoor verslaafden kunnen worden gedwongen af te kicken, wanneer er sprake is van ernstige overlast.
 • Nieuwe Vreemdelingenwet, waardoor de asielprocedure wordt verkort. Deze verkorting wordt bereikt door het aantal mogelijke opeenvolgende procedures te beperken en door een vereenvoudiging van het systeem van verblijfsvergunningen. Na een negatieve beslissing op een verzoek tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning is beroep mogelijk bij een rechtbank. Hoger beroep tegen deze uitspraak kan bij de Raad van State worden ingesteld. De nieuwe wet bevat tevens bepalingen over gezinshereniging en het toezicht op de naleving.
 • Het wordt voor mensen van het zelfde geslacht mogelijk om te trouwen (het zgn. homo-huwelijk) en om kinderen te adopteren.
 • Herziening van het belastingstelsel. Belangrijkste elementen van deze herziening zijn: invoering van een drie-boxenstelsel en van een rendementsheffing voor inkomsten uit vermogen, verlaging van tarieven, vermindering van het aantal aftrekposten en vervanging van de belasting vrije sommen door heffingskortingen.
 • Gaswet, waardoor de gassector geleidelijk zal worden geliberaliseerd. De mogelijkheden voor levering en in- en uitvoer van gas voor het gebruik van infrastructuur voor gastransport worden verruimd. De minister houdt toezicht op de tarieven en bewaakt dat de gaslevering op peil blijft. De Nederlandse Gasunie blijft belast met de planmatige winning van gas in Nederland.

2001

 • Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (euthanasie). Hierdoor is euthanasie niet langer strafbaar, mits de arts zich aan zorgvuldigheidseisen houdt. De arts moet zijn handelen melden aan de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig hetgeen daaromtrent is bepaald in de Wet op de lijkbezorging. Multidisciplinair samengestelde commissies toetsen achteraf de in acht genomen zorgvuldigheid. De wet bevat eveneens regels over de besluitvorming inzake euthanasie voor minderjarigen.
 • Er komt een mogelijkheid voor het laten houden van een raadgevende correctief referendum zowel op nationaal als provinciaal en gemeentelijk niveau. Tegelijkertijd komt een voorstel tot grondwetsherziening in eerste lezing tot stand over een raadgevend correctief referendum.
 • Gemeenteraden krijgen het recht om een voordracht te doen bij (her) benoeming van de burgemeester en Provinciale Staten bij (her)benoeming van de Commissaris van de Koningin.
 • Wet arbeid en zorg. Deze vervangt bestaande wettelijke verlofregelingen en voegt daaraan enkele nieuwe toe. Zo komen er regelingen voor betaald kortdurend zorgverlof, verlof en uitkering bij adoptie, kraamverlof en een flexibel ouderschapsverlof. Door de wet moet blijvende arbeidsparticipatie aantrekkelijker worden dan uittreden. De wet is van toepassing op alle werkenden en op alle werkgevers in alle sectoren. De wetten op het ouderschapsverlof en inzake loopbaanonderbreking worden ingetrokken.
 • Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Door deze wet wordt de organisatie van de uitvoering van taken van de overheid met betrekking tot werknemersverzekeringen gewijzigd. Daardoor komt er één loket voor mensen die op zoek zijn naar werk en voor het aanvragen van een uitkering. De nieuwe organisatie wordt verder onder meer belast met het innen van de premies voor werknemersverzekeringen en met het bevorderen van reïntegratie.

  Er komt een Raad voor Werk en Inkomen, die subsidies toekent en beleidsvoorstellen doet. De Centrale Organisatie Werk en Inkomen (CWI) krijgt 130 regionale kantoren. De uitvoering van de premie-inning, claimbeoordelingen en uitkeringsverzorging geschiedt door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De gemeenten houden een aantal taken op het gebied van sociale zekerheid (zoals uitvoering van de Bijstandswet). De Arbeidsvoorzieningwet 1996 en Organisatiewet Sociale Verzekeringen worden ingetrokken.

 

2002

 • Wet dualisering gemeentebestuuur. Deze wet, die in hoofdlijnen het advies van de Staatscommissie-Elzinga volgt, voert een duaal stelsel in bij het gemeentebestuur. Er komt een duidelijker scheiding tussen de bestuursuitoefening door het college van B&W en de controle daarop door de gemeenteraad. Wethouders mogen niet langer tegelijkertijd raadslid zijn. Ook niet-raadsleden kunnen wethouder worden. De gemeenteraad krijgt de bevoegdheid een gemeentelijke rekenkamer in te stellen of zelf de rekenkamerfunctie uit te oefenen. Raadsleden krijgen recht op ambtelijke bijstand en de raad krijgt het recht van enquête.
 • Wet ammoniak en veehouderij, waardoor kwetsbare gebieden via een vergunningenstelsel beter moeten kunnen worden beschermd tegen ammoniak-uitstoot
 • Wet verbetering poortwachter Hierdoor moeten betere voorwaarden worden geschapen voor reïntegratie van (deels) arbeidsongeschikte werknemers. De wet bevat talrijke concrete maatregelen. Ziekmelding wordt vervroegd naar zes weken, de werknemer wordt geïnformeerd via de Arbodienst, administratieve rompslomp wordt verminderd, er komt een reïntegratieverslag, de werknemer moet zelf de WAO-uitkeringen aanvragen, het moment van WAO-beoordeling wordt geflexibiliseerd en die beoordeling kan desgewenst worden uitgesteld en er komen sancties als onvoldoende wordt meegewerkt aan reïntegratie.