Amendement Van Raan over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Dit amendement i is onder nr. 23 toegevoegd aan wetsvoorstel 36418 - Belastingplan 2024 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024); Amendement; Amendement van het lid Van Raan over gedifferentieerde verhoging van de vliegbelasting naar klasse en afstand
Document date 13-10-2023
Publication date 13-10-2023
Nummer KST3641823
Reference 36418, nr. 23
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 418

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2024)

Nr. 23

AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN

Ontvangen 13 oktober 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel XXIII wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Artikel 77 komt te luiden:

Artikel 77

 • 1. 
  Het tarief bedraagt:
 • a. 
  per passagier in de laagste reisklasse:

1°. € 26,43 voor vluchten van minder dan 750 km in afstand;

2°. € 50,72 voor vluchten van tussen de 750 km en 2.500 km in afstand;

3°. € 75,00 voor vluchten van tussen de 2.500 km en 6.000 km in afstand;

4°. € 150,00 voor vluchten van meer dan 6.000 km in afstand;

 • b. 
  per passagier in de overige reisklassen:

1°. € 79,29 voor vluchten van minder dan 750 km in afstand;

2°. € 152,15 voor vluchten van tussen de 750 km en 2.500 km in afstand;

3°. € 225,00 voor vluchten van tussen de 2.500 km en 6.000 km in afstand;

4°. € 450,00 voor vluchten van meer dan 6.000 km in afstand.

 • 2. 
  Bij op voordracht van Onze Ministers vast te stellen algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop voor de toepassing van de tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdelen a en b, de reisklasse en afstand worden vastgesteld.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, bedraagt het tarief per passagier, indien het vliegtuig een startgewicht heeft van meer dan 20.000 kilogram en plaats biedt aan minder dan 19 passagiers:

1°. € 132,15 voor vluchten van minder dan 750 km in afstand;

2°. € 253,58 voor vluchten van tussen de 750 km en 2.500 km in afstand;

3°. € 375,00 voor vluchten van tussen de 2.500 km en 6.000 km in afstand;

kst-36418-23 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

4°. € 750,00 voor vluchten van meer dan 6.000 km in afstand.

Toelichting

Met dit amendement wordt per 1 januari 2025 de vliegbelasting verhoogd, gedifferentieerd naar klasse en afstand volgens voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk.

De verhoging van de vliegbelasting in 2023 is een veel te kleine stap in de goede richting. De vastgestelde tarieven zullen weinig mensen aanzetten tot het kiezen van een meer duurzaam vervoermiddel en zijn bovendien slechts een zeer beperkte weergave van de daadwerkelijke maatschappelijke kosten van het vliegverkeer.

Op dit moment is het voorstel om pas in 2025 te evalueren wat het effect is geweest van de verhoging van de vliegbelasting. De huidige Miljoenennota1 gaat nu al uit van € 710 miljoen als opbrengst voor 2024. Dit is ruim 5% meer dan CE Delft2 initieel had ingeschat, in het gunstigste scenario van economische groei. Het herstel van de luchtvaart na de coronapandemie gaat sneller dan verwacht, zelfs na de verhoging van vliegbelasting.

Uit onderzoek uitgevoerd door de IBO werkgroep3 zijn enkele scenario's uitgewerkt. Hun voorstel is om het tarief te differentiëren naar afstand. Dit amendement combineert dat voorstel met een differentiatie naar klasse. Het Verenigd Koninkrijk heeft een vergelijkbaar tariefstructuur, waar dit al in 2018 succesvol is ingevoerd. De voorgestelde tarieven liggen in lijn met het IBO voorstel, en zijn als volgt:

 
 

Regionaal

<750 km

Europees

<2.500 km

Intercont.

<6.000 km

Globaal

> 6.000 km

Basis tarief, economy class (minder dan 40 inch beenruimte)

26,43

€ 50,72

€ 75,00

€ 150,00

Luxe tarief, business class (meer dan 40 inch beenruimte)

€ 79,29

152,15

€ 225,00

€ 450,00

Privévliegtuig

(vliegtuigen minder dan 5.700kg en tussen 4 en 20 passagiers)

€ 132,15

€ 253,58

€ 375,00

€ 750,00

De IBO werkgroep geeft aan dat het differentiëren van tarief naar afstand zal leiden tot een sterke daling in luchtvaartemissies, het effect op de mondiale CO2-reductie ligt tussen de 0,6 tot 1,4 Mton.

Een verhoging van de vliegbelasting zal voornamelijk bij de rijkere Nederlanders terechtkomen. Uit CBS onderzoek, uitgevoerd namens de IBO werkgroep4, blijkt dat 42% van de vluchten gedaan worden door de (rijkste) 8% van de Nederlanders. Deze groep zal daarom ook 42% van de verhoging van de vliegbelasting dragen.

De IBO werkgroep heeft een budgettaire raming gemaakt en komt uit op een bedrag tot € 311 miljoen aan additionele belastinginkomsten in 2024. Dit loopt op naar € 340 miljoen in 2030.

Van Raan

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 418, nr. 23 3

1

   Tabel 19.2 Opbrengst milieu gerelateerde belastingen, 19 sept. 2023, https:// www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2023/09/19/bijlagen-miljoenennota-2024.

2

   Effecten van een verhoging van de vliegbelasting, september 2022, https://ce.nl/wp-content/ uploads/2022/09/CE_Delft_220273_Effecten_verhoging_vliegbelasting_DEF.pdf.

3

   Annex 3. Maatregelfiches IBO-klimaat, 13 maar 2023 https://open.overheid.nl/documenten/ronl-c0cebcf4a278f92d9d3cff063e8a6ca49df1d57c/pdf.

4

   IBO, annex 2 - achtergrond informatie, maart 2023. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/03/13/bijlage-2-annex-2-achtergrondinformatie-analyse-ibo-klimaat.


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.