Amendement Grinwis c.s. over het toevoegen van € 50 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023 - Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Dit amendement i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 36435 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota); Amendement; Amendement van het lid Grinwis c.s. over het toevoegen van € 50 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023
Document date 04-10-2023
Publication date 04-10-2023
Nummer KST36435XVII3
Reference 36435 XVII, nr. 3
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 435 XVII

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 3

AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS C.S.

Ontvangen 4 oktober 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 50.000 (x € 1.000).

Toelichting

In vervolg op de aangenomen motie over een ODA-kasschuif (Kamerstuk 36 350, nr. 20) regelt dit amendement dat € 50 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023 wordt toegevoegd, waarvoor dekking wordt gevonden door middel van een daadwerkelijke kasschuif. Bij de MEV-raming van het CPB bleek het bruto nationaal inkomen sterker gegroeid dan verwacht. Hierdoor heeft het kabinet € 165 miljoen extra uitgetrokken voor het OS-budget in 2023 en cumulatief € 1,2 miljard. Het bedrag voor 2023 vullen indieners aan met € 50 miljoen. Voor het volledig teniet doen van de ombuiging zou een groter bedrag nodig zijn. Echter, een bedrag groter dan € 50 miljoen is in de laatste maanden van 2023 niet verantwoord weg te zetten door het departement. Daarom beperken indieners de kasschuif naar 2023 tot dit bedrag. Hierbij geven de indieners de regering in overweging om ook voor 2024 een regeling te treffen die de ombuiging teniet doet.

De bedoeling van de indieners is om de middelen uit dit amendement in te zetten voor klimaatadaptatie in landen die getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering en voor opvang in de regio (m.n.

kst-36435-XVII-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

onderwijs voor vluchtelingkinderen). Dekking voor deze kasschuif wordt gevonden door de financiële buffer binnen het OS-budget voor 2028 (verdeelartikel 5.4) voor € 50 miljoen aan te spreken.

Grinwis Inge van Dijk Van der Graaf Van den Brink

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 435 XVII, nr. 3 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.