Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36435 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document date 20-09-2023
Publication date 20-09-2023
Nummer KST36435XVII1
Reference 36435 XVII, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 435 XVII

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.

kst-36435-XVII-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (mutaties supple-toire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving    Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Mutaties suppletoire begroting

Begrotingen, NvW en amendementen) prinsjesdag

 
   

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

   

tingen

 

sten

tingen

 

sten

 

Totaal

4.516.828

3.480.344

59.088

349.134

209.291

10.000

 

Beleidsartikelen

4.516.828

3.480.344

59.088

349.134

209.291

10.000

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

501.495

572.242

14.000

30.610

30.610

10.000

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

1.125.178

792.660

 

119.430

75.348

 

3

Sociale vooruitgang

454.932

739.442

 

108.336

73.782

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

1.675.143

963.006

 

78.706

78.706

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

760.080

412.994

45.088

12.052

  • 49.155

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 435 XVII, nr. 1 3


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.