Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 36435 IX - Wijziging begroting Financiën en Nationale Schuld 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document date 19-09-2023
Publication date 19-09-2023
Nummer KST36435IX1
Reference 36435 IX, nr. 1
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023-

2024

36 435 IX

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Miljoenennota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.

kst-36435-IX-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2023 (suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

 

Mutaties suppletoire begroting Prins-

   

(incl. suppletoire begrotingen, NvW)

jesdag (incl.

ISB, NvW)

 
   

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

Verplich-

Uitgaven

Ontvang-

   

tingen

 

sten

tingen

 

sten

 

Totaal

41.771.846

15.181.861

213.094.664

 • - 
  1.250.340
 • - 
  336.316

6.661.319

 

Beleidsartikelen

           

1

Belastingen

3.385.897

3.237.036

207.669.528

121.347

121.347

5.720.078

2

Financiële markten

1.031.230

1.031.230

8.528

 • 15.709
 • 15.709

0

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

17.447.003

3.019.762

1.353.308

 • 1.603.027
 • 299.476

666.201

4

Internationale financiële betrekkingen

2.993.083

410.226

95.284

415.371

60.068

0

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.101.366

188.366

147.182

 • 2.000
 • 2.000

0

6

Btw-compensatiefonds

3.762.082

3.762.082

3.762.082

252.952

252.952

252.952

9

Douane

757.589

757.589

605

19.137

19.137

0

13

Toeslagen

1.520.035

2.002.009

0

 • 91.482
 • 125.618

22.088

 

Niet-beleidsartikelen

           

8

Apparaat

387.446

387.446

58.147

23.782

23.694

0

10

Nog onverdeeld

386.115

386.115

0

 • 370.711
 • 370.711

0

Wijziging begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

(incl. suppletoire begrotingen, NvW)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (incl. ISB, NvW)

   

Verplich tingen

Uitgaven

Ontvang sten

Verplich tingen

Uitgaven

Ontvang sten

 

Totaal

42.052.726

42.052.726

76.139.181

9.939.626

9.939.626

1.054.984

11

12

Beleidsartikelen

Financiering staatsschuld

Kasbeheer

36.973.477

5.079.249

36.973.477

5.079.249

51.932.953

24.206.228

9.393.074

546.552

9.393.074

546.552

 • 1.902.000

2.956.984

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 435 IX, nr. 1 3


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.