Amendement Van Baarle/Kuzu over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning - Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

Dit amendement i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 36057 - Eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen; Amendement; Amendement van de leden Van Baarle en Kuzu over een energietoeslag voor uitwonende studenten in een zelfstandige woning
Document date 29-06-2022
Publication date 29-06-2022
Nummer KST3605710
Reference 36057, nr. 10
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 057

Wijziging van de Participatiewet in verband met het eenmalig categoriaal verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen

Nr. 10

AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN KUZU

Ontvangen 29 juni 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt aan het voorgestelde artikel 35, vierde lid, een zin toegevoegd, luidende:

Indien het college eenmalige energietoeslagen verleent, worden deze ten minste ook verleend aan een uitwonende mbo- student of een uitwonende ho-student als bedoeld in de Wet studiefinanciering 2000 die is ingeschreven voor het volgen van een voltijdse opleiding, die woont in een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 234 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en die aantoonbaar zijn eigen energierekening betaalt.

Toelichting

Met dit amendement beogen indieners de - de facto - uitgesloten groep studenten als verplichte doelgroep aan te merken voor de toekenning van de energietoeslag. Gemeenten kunnen een eenmalige energietoeslag toekennen en hebben beleidsvrijheid omtrent de doelgroepen. Wanneer gemeenten de energietoeslag toekennen, komen ten minste uitwonende mbo-studenten of uitwonende ho-studenten die een voltijd opleiding volgen, die in een zelfstandige woning wonen en aantoonbaar hun eigen energierekening betalen ook in aanmerking.

Ook studenten lijden onder de inflatie en stijgende energielasten. Initiatiefnemers achten het noodzakelijk om ook studenten hiervoor te compenseren.

Dit amendement dient als ondergrens voor de toekenning van de energietoeslag aan studenten. Het is aan de beleidsvrijheid van gemeenten om de regeling tevens open te stellen aan bijvoorbeeld deeltijdstudenten en/of uitwonende studenten die in studentenkamers blijven.

Van Baarle Kuzu

kst-36057-10 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 057, nr. 10


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.