Voorstel van wet - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Dit voorstel van wet i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 36100 XIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document date 18-05-2022
Publication date 18-05-2022
Nummer KST36100XIII3
Reference 36100 XIII, nr. 3
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 100 XIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Nr. 3

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 18 mei 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting (1)1    Mutaties 1e suppletoire begroting (2)2    Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Totaal    21.375.163    14.326.422    4.824.359    3.943.129    3.661.636    1.324.425    320.629    - 3.502.938    - 847.717

> £

I 3

E> E

 • 0) 
  0 0 "O

C CÜ

 • o) 
  cn > — <1> (U

c E

<1) <1>

Art. Omschrijving    Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)    Realisatie (5)    Slotverschillen (6)=(5)-(4)

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Totaal    25.638.921    14.485.120    5.301.067    19.526.722    12.322.701    5.699.567    - 6.112.199    - 2.162.419    398.500

 
 

397.122

o

cd

40.990

CM

"st

356.577

00

cd

00

1

 

1.378

00

00

o

 
 • - 
  2.152.912

4.559

 • 1.780.380
 • 111.177

00

öö

cd

1

 • 189.596
 
 • - 
  9.507
 • 9.507

o

 
 • - 
  6.102.692

CM

CO

00

Ld

 • 5.783.909

261.333

110.455

co od

 
 • - 
  9.507
 • 9.507

o

   

l

 

1

       
 

5.639.710

co co

od

CM

'St

591.029

82.025

00

cd

CO

'St

191.193

 

59.857

59.857

o

 

12.017.740

00

CM

CM

cd co

CM

7.004.468

328.336

co od

00

oo od

1.036.547

 

304.961

304.961

o

 

19.221.761

258.215

10.788.922

389.876

CM

od

CM

r*-»

cd

1.056.576

 

304.961

304.961

o

 

5.242.588

412.605

550.039

67.754

3.990.210

221.980

 

58.479

58.479

o

 

14.170.652

255.669

00

00

'sT

00

r>-

od

439.513

3.464.479

1.226.143

 

314.468

00

co

'«t

'sT

00

o

 

25.324.453

Goed functionerende economie en

252.353

markten

2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame    16.572.831

welvaartsgroei

651.209

4 Een doelmatige energievoorziening en    6 617717

beperking van de klimaatverandering    6.617.717

5 Een veilig Groningen met perspectief    1.230.343

 

314.468

00

co

'St

'sT

o

 

Beleidsartikelen

3 Toekomstfonds

 

Niet-beleidsartikelen

40 Apparaat

TJ

CD

0

"O

0

>

c

o

o

o

z

     

5

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (+ of -) (6)=(5)-(4)

Agentschap Telecom

Totale baten

60.435

4.278

0

64.713

60.703

 • 4.010

Totale lasten

60.435

4.278

0

64.713

60.971

 • 3.742

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

 • 268
 • 268
 

Totale kapitaaluitgaven

9.365

0

0

9.365

5.269

 • 4.096

Totale kapitaalontvangsten

5.765

1.837

0

7.602

5.703

 • 1.899
 

Dienst ICT Uitvoering

Totale baten

302.203

34.810

0

337.013

346.914

9.901

Totale lasten

302.203

34.810

0

337.013

326.014

 • 10.999

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

20.900

20.900

Totale kapitaaluitgaven

63.212

 • 8.701

0

54.511

44.325

 • 10.186

Totale kapitaalontvangsten

32.000

 • 1.600

0

30.400

11.827

 • 18.573

Nederlandse Emissieautoriteit

Totale baten

11.047

0

0

11.047

10.661

 • 386

Totale lasten

11.047

0

0

11.047

9.863

 • 1.184

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

798

798

 

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

0

2.991

2.991

Totale kapitaalontvangsten

400

0

0

400

2.870

2.470

 

Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland

Totale baten

772.836

204.846

51.902

1.029.584

973.566

 • 56.018

Totale lasten

772.836

204.846

51.902

1.029.584

950.790

 • 78.794

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

22.776

22.776

 

Totale kapitaaluitgaven

43.806

16.404

7.659

67.869

66.054

 • 1.815

Totale kapitaalontvangsten

29.200

14.900

 • 18.200

25.900

25.669

 • 231

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 100 XIII, nr. 3 5


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.