Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36100 XIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Document date 18-05-2022
Publication date 18-05-2022
Nummer KST36100XIII2
Reference 36100 XIII, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 100 XIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Nr. 2

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 mei 2022

Vandaag, Verantwoordingsdag 2022, publiceren wij ons verantwoordings-onderzoek over 2021. Hierbij bieden wij u de resultaten van ons onderzoek bij het hoofdstuk Economische Zaken en Klimaat (XIII) aan, zoals vastgesteld op 13 mei 20221.

Ook dit jaar doen we dat in de vorm van een rapport per begrotingshoofdstuk. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2021.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2021 (Bijlage bij Kamerstuk 36 100, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2021 en de rijkssaldibalans 2021. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek-2021.

De rapportages over de andere 22 hoofdstukken en fondsen alsmede de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2021 sturen wij u separaat toe.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-36100-XIII-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2022 (Bijlage bij Kamerstuk 36 100, nr. 3).

Algemene Rekenkamer drs. A.P (Arno) Visser, president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 100 XIII, nr. 2 2


3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.