Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - 21 oktober 2021

Thursday, October 21 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Besluiten bij: 35092 - Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Besluiten bij: 35937 - Negende incidentele suppletoire begroting EZK 2021 (steunmaatregelen COVID-19 en verlenging waardevermeerderings­regeling)

Besluiten bij: 35940 - Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

Besluiten bij: 35814 - Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong

Besluiten bij: 35770 - Uitsluiting van het kartelverbod ikv het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid, en privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

Besluiten bij: 35865 - Implementatie van Richtlijn 2018/1972 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

Besluiten bij: 32637 - Bedrijfslevenbeleid

Besluiten bij: 35925 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2022

Besluiten bij: 29502 - Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Besluiten bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Besluiten bij: 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Besluiten bij: 31239 - Stimulering duurzame energieproductie

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 33529 - Gaswinning

Overige besluiten: