Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit energie vervoer

Monday, October 11 2021

Bij wetsvoorstellen 34717 - Implementatie ILUC-Richtlijn (indirect land use change) en operationalisering van de reductieverplichting uit de Richtlijn brandstofkwaliteit en 35626 - Implementatie Richtlijn 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van Klimaatakkoord is een brief ondergebracht.

Bijlage