Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022

Dit advies Raad van State en nader rapport is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 IIA - Vaststelling begroting Staten-Generaal 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Document date 21-09-2021
Publication date 21-09-2021
Nummer KST35925IIA3
Reference 35925 IIA, nr. 3
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022

Nr. 3

ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 september 2021 en het nader rapport d.d.

20 september 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 2 september 2021, no. 2021001614, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Blijkens de mededelingen van de Directeur van Uw Kabinet machtigde Uwe Majesteit de afdeling Advisering van de Raad van State haar adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2022 rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Het betreft de mededelingen van 3 september 2021.

kst-35925-IIA-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Blijkens de adviezen van 13 september 2021, nummers:

W01.21.0236/I

W04.21.0238/I

W04.21.0239/I

W01.21.0237/I

W04.21.0240/I

W02.21.0241/II

W16.21.0242/II

W04.21.0243/I

W05.21.0244/I

W06.21.0245/III

W07.21.0246/II

W17.21.0247/IV

W18.21.0248/IV

W11.21.0249/IV

W12.21.0250/III

W13.21.0251/III

W02.21.0252/II

W18.21.0253/IV

W17.21.0254/IV

W04.21.0255/I

W04.21.0256/I

W17.21.0258/IV

W07.21.0257/II

de Koning (I);

Staten Generaal (IIA);

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB);

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB); de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H);

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI);

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII); Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII);

Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA);

Ministerie van Defensie (X);

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII);

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F);

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV);

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI);

Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII);

Nationaal Groeifonds (XIX);

Mobiliteitsfonds (A);

Gemeentefonds (B);

Provinciefonds (C);

Deltafonds (J); en

Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)

kan de Afdeling zich verenigen met de daarin voorgedragen voorstellen van Wet inzake de vaststelling van de begrotingsstaten 2022 (zgn. blanco adviezen).

Inmiddels is het noodzakelijk gebleken in een aantal begrotingen een wijziging aan te brengen. Ik verwijs Uwe Majesteit daarvoor naar de bijlagen bij dit Nader Rapport.

Ten behoeve van de afdeling Advisering van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit Nader Rapport en van de daarbij behorende bijlagen.

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038, zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2022 op de derde dinsdag van september bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 IIA, nr. 3 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.