Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 IIA - Vaststelling begroting Staten-Generaal 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document date 21-09-2021
Publication date 21-09-2021
Nummer KST35925IIA2
Reference 35925 IIA, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 IIA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

Geraamde uitgaven en ontvangsten    3

2.1    Artikel 1. Wetgeving en controle    Eerste Kamer    7

2.2    Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden

Tweede Kamer    9

2.3    Artikel 3. Wetgeving en controle    Tweede    Kamer    11

2.4    Artikel 4. Wetgeving en controle    Eerste en Tweede Kamer 14

3.1    Artikel 10. Nog onverdeeld    16

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk    17

GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 184.169.000,

 • 1. 
  Wetgeving en controle EK
 • 2. 
  Uitgaven t.b.v. (oud) leden Tweede

Kamer

 • 3. 
  Wetgeving/controle TK
 • 4. 
  Wetgeving/controle EK en TK
 • 10. 
  Nog onverdeeld 0,0

0    25    50    75    100    125    150

Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). Totaal € 3.865.000,

 • 1. 
  Wetgeving en controle EK
 • 2. 
  Uitgaven t.b.v. (oud) leden Tweede

Kamer

 • 3. 
  Wetgeving/controle TK

0    0,5    1    1,5    2    2,5    3    3,5    4

 • A. 
  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.

Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaat voor het aangegeven jaar vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

 • B. 
  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
 • 1. 
   LeeswijzerAlgemeen

Voor u ligt de begroting 2022 van de Staten-Generaal (IIA).

Groeiparagraaf

Ten opzichte van de begroting 2021 zijn geen wijzigingen voorzien. Coronamaatregelen

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen. Vanuit de begroting van de Staten-Generaal (IIA) zijn geen coronagerela-teerde uitgaven gedaan.

Beleidsagenda

Een College dient, conform artikel 2.1 lid 7 van de Comptabiliteitswet 2016 betreffende een niet-departementale begroting, enkel haar taken en bedrijfsvoering weer te geven. Derhalve bevat deze niet-departementale begroting - in vergelijking met departementale begrotingen waarbij wel een weergave van het beleid wordt opgenomen - geen beleidsagenda.

Beleidsartikelen

Deze begroting is opgebouwd uit de volgende beleidsartikelen:

 • Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer
 • Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer
 • Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer
 • Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • A. 
  Algemene doelstelling
 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid
 • C. 
  Beleidswijzigingen
 • D. 
  Tabel budgettaire gevolgen van beleid
 • E. 
  Toelichting op de instrumenten

Budgetflexibiliteit

In de tabellen budgettaire gevolgen van beleid is geen informatie opgenomen over de budgetflexibiliteit, omdat het grotendeels apparaats-uitgaven betreft.

Niet-beleidsartikel

De begroting bevat het volgende niet-beleidsartikel:

 • Artikel 10. Nog onverdeeld

De begroting IIA valt onder de niet-departementale begrotingen. Vanwege een afwijkend regime kent deze begroting geen centraal apparaatsartikel.

Bijlagen

Bijlage 1 bevat de verdiepingsbijlage voor de Staten-Generaal. Het uitgangspunt is om daar de beleidsmatige en technische mutaties toe te lichten die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2021 (RBV 2021) is opgenomen, de staffel, te weten:

 

Tabel 1 Ondergrenzen op basis van RBV 2021

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

 • 1. 
  Wetgeving en controle Eerste Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

 • 2. 
  Uitgaven t.b.v. leden en oud-leden Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

 • 3. 
  Wetgeving en controle Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 4 mln. Ontvangsten 2 mln.

 • 4. 
  Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 2 mln.

 • 10. 
  Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven 1 mln. Ontvangsten 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven 2 mln. Ontvangsten 1 mln.

 • 2. 
  Beleidsartikelen
 • A. 
  Algemene doelstelling

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de Staten-Generaal. De voorzitter van de Eerste Kamer is ook de voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, zoals de vergadering op Prinsjesdag waarin de koning de troonrede voorleest.

De kerntaken van de Eerste Kamer zijn het toetsen van voorgenomen wetgeving als medewetgever en het controleren van het regeringsbeleid.

De Eerste Kamer heeft als doel goede wetgeving en controle tot stand brengen. Dit vertaalt zich in:

 • deugdelijke toetsing van de kwaliteit, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van nationale en Europese ontwerpwet- en regelgeving;
 • adequate controle van het Nederlandse regeringsbeleid;
 • transparantie over de uitoefening van haar eigen taken en bevoegdheden en de uitvoering daarvan, en toereikende voorzieningen in een effectieve en efficiënte ondersteunende organisatie: de griffie;
 • De Eerste Kamer vormt de voorlaatste schakel in de keten van het wetgevingsproces. Na aanvaarding door de Eerste Kamer bekrachtigt het staatshoofd wet- en regelgeving.;
 • De controle op het regeringsbeleid gebeurt in interactie met de regering. De Eerste Kamer is betrokken bij de voorbereiding van zowel nationale als Europese wetgevings- en beleidsvoorstellen.

De bevoegdheden van de Eerste en Tweede Kamer op Europees terrein zijn dezelfde als op nationaal terrein. De Eerste Kamer:

 • voert onder andere overleg met de regering over de regeringsinzet bij de voorbereiding van Europese wetgeving;
 • participeert in het kader van internationale samenwerking en parlementaire diplomatie in parlementaire assemblees van internationale organisaties;
 • onderhoudt contacten met parlementen en regeringen van andere Europese lidstaten.
 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

 • C. 
  Beleidswijzigingen Professionalisering griffie

In 2021 is een start gemaakt met professionalisering van de griffie. Vanaf 2022 wordt deze professionalisering doorgezet. Dit houdt in dat er ingezet wordt op uitbreiding van de capaciteit voor ondersteuning en voor verbetering van de bedrijfsvoering, waaronder de informatiebeveiliging.

 • D. 
  Budgettaire gevolgen van beleid
 

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van

beleid artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

18.892

24.266

15.848

15.709

15.709

15.609

15.627

 

Uitgaven

16.848

24.266

15.848

15.709

15.709

15.609

15.627

 

Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

12.880

20.059

11.641

11.502

11.502

11.402

11.420

Personele uitgaven

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

3.751

4.128

4.128

4.128

4.128

4.128

4.128

Materiële uitgaven

Verenigde Vergadering

217

79

79

79

79

79

79

 

Ontvangsten

127

140

140

140

140

140

140

 • E. 
  Toelichting op de financiële instrumenten Institutionele inrichting

Apparaat Eerste Kamer

Het artikelonderdeel Apparaat maakt de ondersteuning van de Eerste Kamer mogelijk. Hieronder vallen zowel de capaciteit voor ondersteuning als exploitatie en beheer van de organisatie en huisvesting.

Personele uitgaven

Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer

Dit artikelonderdeel betreft de vergoedingen aan de Voorzitter en de leden van de Eerste Kamer.

Materiële uitgaven

Verenigde Vergadering

De Voorzitter van de Eerste Kamer is ook de Voorzitter van de Verenigde Vergaderingen en daarom ook verantwoordelijk voor de uitvoering van deze vergaderingen. Vooralsnog staat er voor 2022 één vergadering gepland (Prinsjesdag).

Ontvangsten

De Eerste Kamer heeft geen reguliere ontvangsten. De ontvangsten hebben onder andere betrekking op de afwikkeling van voorschotten uit een eerder begrotingsjaar en opbrengsten van het restaurant.

 • A. 
  Algemene doelstelling

Onder dit artikel worden rechtspositionele uitgaven aan leden en oud-leden van de Tweede Kamer, alsmede hun nagelaten betrekkingen, geschaard.

De Tweede Kamer draagt ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de Wet schadeloosstelling, zorg voor de uitgaven ten behoeve van:

 • de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer;
 • de wachtgelden van oud-leden van de Tweede Kamer.
 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

 • C. 
  Beleidswijzigingen

Voor 2022 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

 • D. 
  Budgettaire gevolgen van beleid
 

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van (bedragen x € 1.000)

beleid artikel 2.

Uitgaven ten behoeve van leden

en oud-leden Tweede Kamer

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

34.411

35.703

34.600

33.542

34.056

35.644

34.621

 

Uitgaven

33.862

35.703

34.600

33.542

34.056

35.644

34.621

 

Institutionele inrichting

Schadeloosstelling

24.394

22.700

22.701

22.701

22.701

22.702

22.702

Personele uitgaven

Pensioenen en wachtgelden

9.468

13.003

11.899

10.841

11.355

12.942

11.919

 

Ontvangsten

29

86

86

86

86

86

86

 • E. 
  Toelichting op de financiële instrumenten Materiële uitgaven

Schadeloosstelling

Op dit artikelonderdeel staan de uitgaven voor de schadeloosstelling van de leden van de Tweede Kamer. Ingevolge de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer draagt de Tweede Kamer de uitgaven voor schadeloosstelling en de reis- en overige kostenvergoedingen voor de leden van de Tweede Kamer.

Personele uitgaven

Pensioenen en wachtgelden

Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers draagt de Tweede Kamer zorg voor de uitgaven aan pensioenen en wachtgelden voor de oud-leden van de Tweede Kamer. In verband met de verkiezingen van maart 2021 is het budget voor 2022 hoger. In verband met de verkiezingen van 2025 is het budget voor 2025 en 2026 ook hoger.

Ontvangsten

De ontvangsten op dit onderdeel hebben betrekking op de verrekening van neveninkomsten.

 • A. 
  Algemene doelstelling

Volksvertegenwoordiging

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de artikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetten en andere voorschriften), 105 (begrotingen), 137 en 138 (grondwetgeving) van de grondwet en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

Het ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit doen de ambtelijke diensten door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

 • C. 
  Beleidswijzigingen

Voor 2022 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

 • D. 
  Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

133.027

147.859

132.186

130.293

129.167

131.519

129.773

 

Uitgaven

133.988

147.859

132.186

130.293

129.167

131.519

129.773

 

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

89.951

98.363

84.852

84.988

84.990

84.173

84.473

Onderzoeksbudget

1.296

2.383

2.383

2.383

2.383

2.383

2.383

Materiële uitgaven

Drukwerk

1.065

1.929

1.929

1.929

1.929

1.929

1.929

Fractiekosten

38.884

40.580

38.367

37.838

37.280

40.449

38.403

Uitzending leden

83

465

465

465

465

465

465

Parlementaire enquêtes

462

2.020

2.070

570

0

0

0

Bijdrage ProDemos

2.247

2.119

2.120

2.120

2.120

2.120

2.120

 

Ontvangsten

3.448

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Overzicht van risicoregelingen

Tabel 5 Overzicht garanties (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Uitstaande garanties

2020

Verleende garanties

2021

Vervallen garanties

2021

Uitstaande garanties

2021

Garantie plafond 2022

Geraamd te verlenen 2022

Geraamd te vervallen 2022

Uitstaande garanties

2022

Garantie plafond 2022

Art. Fractiekosten

7.522

0

0

7522

0

0

0

7.522

8.912

 

Totaal

7.522

0

0

7.522

0

0

0

7.522

8.912

Toelichting

Op basis van de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 krijgen de fracties een voorschot van 100% voor fractiekosten. De fracties kunnen zelf een egalisatiereserve opbouwen. Sinds 1 januari 2014 kunnen er geen nieuwe trekkingsrechten worden opgebouwd.

 • E. 
  Toelichting op de financiële instrumenten

Institutionele inrichting

Apparaat Tweede Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Tweede Kamer.

Onderzoeksbudget

De Tweede Kamer beschikt over een bedrag voor uitgaven aan Kennis en Onderzoek om bijvoorbeeld parlementaire onderzoeken uit te voeren. Naar aanleiding van het rapport Kennis is macht van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie (KVKO) wordt onderzoeksbudget verdeeld over 13 vaste commissies en een algemene commissie (Kamerstukken II 2016/17, 34686 nr. 5).

Materiële uitgaven

Drukwerk

Op dit onderdeel staan de uitgaven gepland voor de publicatie van officiële documenten.

Fractiekosten

Het bedrag voor de tegemoetkoming in de kosten van de fracties is in 2022, 2025 en 2026 hoger. De reden voor deze verhogingen zijn de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 en de geplande Tweede Kamerverkiezingen van 2025. Bij zetelverlies ontvangen de fracties nog een jaar lang een bijdrage gebaseerd op het oude zetelaantal.

Uitzending leden

Op dit onderdeel staat het bedrag dat beschikbaar is voor commissies voor werkbezoeken aan het buitenland.

Parlementaire enquêtes

Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven gepland voor parlementaire enquêtes. Op dit moment staat de parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen gepland voor 2022.

Bijdrage ProDemos

Jaarlijks betaalt de Tweede Kamer een bijdrage aan ProDemos voor de uitvoering van educatieve activiteiten. Hierover maken de Tweede Kamer en ProDemos jaarlijks afspraken.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit diverse posten. De omzet van het restaurantbedrijf, doorbelastingen aan derden en inhoudingen op lonen en salaris en ontvangsten voor zwangerschap- en bevallingsuitkeringen.

 • A. 
  Algemene doelstelling

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

 • C. 
  Beleidswijzigingen

Voor 2022 zijn geen beleidswijzigingen voorzien.

 • D. 
  Budgettaire gevolgen van beleid
 

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van € 1.000)

beleid artikel 4. Wetgeving

en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen

x

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

904

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

 

Uitgaven

904

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

 

Materiële uitgaven

Interparlementaire betrekkingen

904

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 • E. 
  Toelichting op de financiële instrumenten

Materiële uitgaven

Interparlementaire betrekkingen

Het betreft de volgende uitgavenposten:

 • uitzending van Kamerleden naar internationale organisaties;
 • aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen;
 • contacten tussen de (voormalige) parlementen van het Koninkrijk;
 • ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organisaties;
 • de activiteiten van de Nederlandse groep van de Interparlementaire Unie (IPU).

Kengetallen

In onderstaand overzicht zijn, als kengetallen, in meerjarig perspectief (2016-2020) de uitgaven met betrekking tot dit artikel opgenomen. Voorts zijn, afgeleid hiervan, gemiddelden per Kamerzetel (van Eerste en Tweede Kamer) opgenomen.

Tabel 7 Overzicht interparlementaire betrekkingen (bedragen x € 1.000)

 
 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Interparlementaire betrekkingen

1.357

1.070

1.007

1.171

1.180

904

Gemiddeld per lid

6

5

4

5

5

4

 • 3. 
  Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 10. Nog onverdeeld A. Budgettaire gevolgen

Tabel 8 Budgettaire gevolgen artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

0 0 0 0 0 0 0

 

Nog te verdelen

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

0 0 0 0 0 0 0

 • B. 
  Toelichting op de financiële instrumenten Nog te verdelen

Loon- en prijsbijstelling

Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de artikelen geboekt.

 • 4. 
  Bijlagen

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Uitgaven

Tabel 9 Uitgaven beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

20.593

13.393

13.404

13.404

13.404

-

 

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

3.061

2.180

2.030

2.030

1.930

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

15.334

Nieuwe mutaties

612

275

275

275

275

293

Waarvan:

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2021

445

293

293

293

293

293

 • 2. 
  Eindejaarsmarge Eerste Kamer

185

-

-

-

-

-

 

Stand ontwerpbegroting 2022

24.266

15.848

15.709

15.709

15.609

15.627

Toelichting

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

 • 2. 
  Eindejaarsmarge Eerste Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringspro-cessen.

Ontvangsten

Tabel 10 Ontvangsten beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

140

140

140

140

140

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

140

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

140

140

140

140

140

140

Uitgaven

 

Tabel 11 Uitgaven beleidsartikel 2. € 1.000)

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen x

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

34.957

33.879

32.845

33.348

34.900

-

 

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

33.900

Nieuwe mutaties

746

721

697

708

744

721

Waarvan:

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2021

746

721

697

708

744

721

 

Stand ontwerpbegroting 2022

35.703

34.600

33.542

34.056

35.644

34.621

Toelichting

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

Ontvangsten

 

Tabel 12 Ontvangsten beleidsartikel 2. x € 1.000)

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer (bedragen

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

86

86

86

86

86

-

 

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

86

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

86

86

86

86

86

86

Uitgaven

 

Tabel 13 Uitgaven beleidsartikel 3. Wetgeving

en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

   
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

134.202

123.792

123.433

122.894

125.193

-

 

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

10.340

5.908

4.410

3.840

3.840

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

127.033

Nieuwe mutaties

3.317

2.486

2.450

2.433

2.486

2.740

Waarvan:

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2021

2.984

2.753

2.744

2.733

2.786

2.740

 • 2. 
  Herijking categoriemanagement
 • - 
  267
 • - 
  267
 • - 
  294
 • - 
  300
 • - 
  300

-

 • 3. 
  Eindejaarsmarge Tweede Kamer

600

-

-

-

-

-

 

Stand ontwerpbegroting 2022

147.859

132.186

130.293

129.167

131.519

129.773

Toelichting

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.

 • 2. 
  Herijking categoriemanagement

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Financiën ten behoeve van de herijking van het categoriemanagement.

 • 3. 
  Eindejaarsmarge Tweede Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringspro-cessen.

Ontvangsten

Tabel 14 Ontvangsten beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

-

 

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

3.639

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

3.639

Uitgaven

Tabel 15 Uitgaven beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

1.520

1.520

1.520

1.520

1.520

-

 

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

1.520

Nieuwe mutaties

15

15

15

15

15

15

Stand ontwerpbegroting 2022

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

Ontvangsten

Tabel 16 Ontvangsten beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)

 
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

-

 

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Artikel 10. Nog onverdeeld

Uitgaven

 

Tabel 17 Uitgaven niet-beleidsartikel 10.

Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

       
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

-

 

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

4.975

3.782

3.749

3.749

3.838

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

3.769

Nieuwe mutaties

 • 4.975
 • 3.782
 • 3.749
 • 3.749
 • 3.838
 • 3.769

Waarvan:

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2021
 • 4.190
 • 3.782
 • 3.749
 • 3.749
 • 3.838
 • 3.769
 • 2. 
  Eindejaarsmarge Eerste Kamer
 • - 
  185

-

-

-

-

-

 • 3. 
  Eindejaarsmarge Tweede Kamer
 • - 
  600

-

-

-

-

-

 • 4. 
  Correctie loon- en prijsbijstelling

3

-

-

1

-

-

 • 5. 
  Correctie loon- en prijsbijstelling
 • - 
  3

-

-

 • - 
  1

-

-

 

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Toelichting

 • 1. 
  Loon- en prijsbijstelling 2021

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021

 • 2. 
  Eindejaarsmarge Eerste Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge (EJM) op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringspro-cessen.

 • 3. 
  Eindejaarsmarge Tweede Kamer

Dit betreft de doorverdeling van de eindejaarsmarge op begrotingshoofdstuk IIA. De eindejaarsmarge wordt ingezet voor bedrijfsvoeringspro-cessen.

 • 4. 
  Correctie loon- en prijsbijstelling

Bij de toedeling van de loon- en prijsbijstelling is er per abuis een fout gemaakt in het afboeken van de loonbijstelling en de prijsbijstelling op artikel 10. Met deze mutatie wordt deze fout gecorrigeerd.

 • 5. 
  Correctie loon- en prijsbijstelling

Bij de toedeling van de loon- en prijsbijstelling is er per abuis een fout gemaakt in het afboeken van de loonbijstelling en de prijsbijstelling op artikel 10. Met deze mutatie wordt deze fout gecorrigeerd.

Tabel 18 Ontvangsten niet-beleidsartikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

-

 

Mutatie nota van Wijziging 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie amendement 2021

0

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2021

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2022

0

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 IIA, nr. 2 22


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.