Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) - 9 september 2021

Thursday, September 9 2021

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Agriculture, Nature and Food Quality (LNV)

Besluiten bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Besluiten bij: 35420 - Noodpakket banen en economie

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 31532 - Voedingsbeleid

Besluiten bij: 28973 - Toekomst veehouderij

Besluiten bij: 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS

Besluiten bij: 35600 - Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Besluiten bij: 28286 - Dierenwelzijn

Besluiten bij: 27858 - Gewasbeschermingsbeleid

Besluiten bij: 28807 - Vogelpest (Aviaire influenza)

Besluiten bij: 29683 - Dierziektebeleid

Besluiten bij: 30862 - Goedkeuring van het Verdrag met Vlaanderen betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium

Besluiten bij: 35570 I - Vaststelling begroting Koning 2021

Besluiten bij: 33910 - Wet opheffing bedrijfslichamen

Besluiten bij: 25268 - Zelfstandige bestuursorganen

Besluiten bij: 28625 - Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Besluiten bij: 21501-32 - Landbouw- en Visserijraad

Besluiten bij: 32627 - (Glas)tuinbouw

Besluiten bij: 32336 - Dierproeven

Besluiten bij: 27428 - Beleidsnota Biotechnologie

Besluiten bij: 35742 - Initiatiefnota over groen in de stad

Besluiten bij: 33037 - Mestbeleid

Overige besluiten: