Schriftelijke Overleg: Eén Verenigd Front tegen Covid-19

Source: A. (Aukje) de Vries i, published on Saturday, June 12 2021, column.

De VVD wil natuurlijk het vaccinatieproces versnellen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er voldoende vaccins zijn en daar moet de Europese Commissie voor zorgen. Daarover heeft de VVD nog een aantal vragen. Onder meer wanneer de wanner er een evaluatie van de EU-vaccinatiestrategie plaatsvindt, om daarvan te kunnen leren voor de toekomst. Want niet alles is even soepel verlopen. De VVD vindt ook dat we vooruit moeten kijken, naar de tweede helft 2021, 2022 en 2023 als het gaat om vaccinaties. De VVD wil dat er ook voor de komende jaren er voldoende flexibiliteit in het beleid zit om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van de Kabinetsappreciatie Mededeling Europese Commissie Eén Verenigd Front tegen Covid-19 (activiteitennummer 2021A01778)

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de kabinetsappreciatie bij de mededeling Europese Commissie Eén Verenigd Front tegen Covid-19. Zij hebben hierbij nog enkele vragen en/of opmerkingen.

Het vaccinatieproces versnellen

De leden van de VVD-fractie zijn het natuurlijk eens met het voorstel om het vaccinatieproces te versnellen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er voldoende vaccins zijn en daar moet de Europese Commissie voor zorgen. Wat heeft de Europese Commissie de afgelopen tijd gedaan om extra vaccins voor de EU te krijgen, naast het naar voren halen van al afgesproken leveringen? Welke vaccins komen er nog aan, naast de 4 reeds goedgekeurde vaccins en wanneer kunnen die op de markt toegelaten worden? De leden lezen tevens dat er gesproken wordt over het succes van de EU-vaccinatiestrategie. Waar wordt dat aan gemeten? Vergeleken met welke Westerse landen wordt de EU-vaccinatiestrategie vergeleken om te bepalen of het een succes is? Hoe moet dit gezien worden in relatie tot al het gedoe rondom het vaccin AstraZeneca, het contract daarover met de Europese Commissie en de juridische procedure die er blijkbaar nodig is? Wanneer vindt er een evaluatie van de EU-vaccinatiestrategie plaats, om daarvan te kunnen leren voor de toekomst?

De leden van de VVD-fractie vinden dat er ook gekeken moet worden naar de tweede helft 2021, 2022 en 2023 als het gaat om vaccinaties. Wat doet de Europese Commissie daaraan? Het lijkt erop dat de EC vooral wil inzetten op mRNA vaccins. Waarop is deze keuze gebaseerd? Want het is toch nog niet duidelijk welke van de vaccins bijvoorbeeld de langste bescherming biedt? En hoe wordt ervoor gezorgd dat ook voor de komende jaren er voldoende flexibiliteit in het beleid zit om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen? Zoals bijvoorbeeld de noodzaak van een booster en/of het volledig opnieuw vaccineren van de volledige bevolking en/of voldoende rekening te kunnen houden met virusmutanten?

De leden van de VVD-fractie lezen dat het gebruik van vaccincertificaten voor andere doeleinden dan gezondheidsbescherming te voorbarig is volgens de Europese Commissie, dit geldt ook voor grensoverschrijdend gebruik van vaccinatiecertificaten. Hoe is dit te rijmen met de recente uitspraken van Ursula von der Leyen dat Amerikaanse burgers deze zomer met een vaccinbewijs welkom zijn in de Europese Unie? Wat is er in de tussentijd verandert? Hoe moet de recente keuze van Griekenland om mensen met een vaccinatiebewijs toe te laten voor vakantie in dat licht gezien worden en ook in relatie tot het vrije verkeer van personen?

De leden van de VVD-fractie hebben vragen over de passage met betrekking tot het doel van het kabinet om zich ervoor in te zetten om tenminste 70% van de volwassen bevolking in de zomer van 2021 te hebben gevaccineerd. Hoe moet dit gezien worden tot de planning en dus het doel om begin juli iedere Nederlander boven de 18 jaar minimaal 1 prik te hebben gegeven? Hoeveel mensen zijn begin juli volledig gevaccineerd? En wanneer de rest van de bevolking? In hoeverre is er straks ook ruimte om meer risicogroepen van 16 en 17 jaar te vaccineren dan nu is afgesproken? Wanneer zou dit aan de orde kunnen zijn?

Het opvoeren van testen en sequencing

De leden van de VVD-fractie kunnen zich natuurlijk vinden in het opvoeren van testen en sequencing (bepalen welke variant van het virus is aangetroffen). Wat heeft het ECDC de afgelopen tijd gedaan om landen bij te staan met sequencing? Hoe ver is Nederland als het gaat om sequencing van 5 tot 10% van alle positieve samples? Hoe staat het met de wederzijdse erkenning van sneltesten in de EU?

Het waarborgen van de werking van de interne markt

De leden van de VVD-fractie vinden het waarborgen van de interne markt (en het daarbij behorende vrije verkeer van personen en goederen) van groot belang, evenals het behoud van de Green Lanes. De leden van de VVD-fractie willen graag een overzicht van maatregelen, zoals de Europese Commissie adviseert om wel of niet te nemen in dit verband, die de diverse EU-landen nemen met daarbij aangegeven of ze de interne markt of Green Lanes negatief raken.

Internationaal leiderschap en solidariteit tonen

De leden lezen dat de EU een mechanisme zal opzetten voor het delen van vaccins, waarmee het surplus aan vaccins in de EU efficiënt kan worden ingezet voor derde landen. Kan er een overzicht gegeven worden wanneer er welke vaccins ‘over’ zijn als surplus in de EU en in Nederland? Kan er een overzicht gegeven worden van de houdbaarheid van de verschillende vaccins? En stel dat er eind mei 2021 AstraZeneca-vaccins over zijn in Nederland, gaat de minister die bij voorkeur dan eerst aanbieden aan mensen beneden de 60 jaar die vrijwillig wel AstraZeneca willen hebben, in plaats van te gebruiken als surplus dat ingezet zou kunnen worden in derde landen? Zo nee, waarom niet? Wanneer kan er sprake zijn van een surplus in Nederland en om welke vaccins gaat het dan?