Voorstel van wet - Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35842 - Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document date 26-05-2021
Publication date 26-05-2021
Nummer KST358422
Reference 35842, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 842

Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis te wijzigen, zodat de gemeente Grave onderdeel wordt van deze herindeling;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 november 2020 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (Kamerstukken 35 620) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift wordt na «Cuijk, » ingevoegd «Grave, ».

B

In de beweegreden wordt na «Cuijk, » ingevoegd «Grave, ».

C

In de artikelen 1, 2 en 4 wordt na «Cuijk, » ingevoegd «Grave, ».

kst-35842-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

In artikel 5 wordt «Mill en St. Hubert»,» vervangen door ««Grave», «Mill en St. Hubert»».

E

In artikel 6, eerste en tweede lid, wordt na ««Cuijk», » ingevoegd ««Grave», ».

F

In artikel 7 wordt na ««Cuijk, », » ingevoegd ««Grave, », ».

G

In artikel 8 wordt ««Cuijk, »» vervangen door: ««Cuijk, Grave, »».

H

De in artikel 2 genoemde kaart wordt vervangen door de bij deze wet behorende kaart.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 november 2020 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (Kamerstukken 35 620) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 842, nr. 2 3


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.