Brief Kamer; Brief van de Voorzitter aan mw. Jorritsma-Lebbink en mw. Ollongren over het uitbrengen van een verslag van hun werkzaamheden als verkenners - Kabinetsformatie 2021

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 35788 - Kabinetsformatie 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsformatie 2021; Brief Kamer; Brief van de Voorzitter aan mw. Jorritsma-Lebbink en mw. Ollongren over het uitbrengen van een verslag van hun werkzaamheden als verkenners
Document date 30-03-2021
Publication date 30-03-2021
Nummer KST357882
Reference 35788, nr. 2
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 788

Kabinetsformatie 2021

Nr. 2

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan mevrouw Jorritsma-Lebbink en mevrouw Ollongren Den Haag, 26 maart 2021

U hebt mij gisteren, donderdag 25 maart jl., laten weten uw werkzaamheden als «verkenners» ten behoeve van de kabinetsformatie met onmiddellijke ingang te beëindigen omdat u vreest uw werk niet langer onbevangen en onbevooroordeeld te kunnen voortzetten nu vertrouwelijke aantekeningen van een van u openbaar zijn geworden (Kamerstuk 35 788, nr. 1).

Daarmee is een onverwacht einde gekomen aan uw aandeel in de verkennende fase van de kabinetsformatie. Het is mij inmiddels duidelijk geworden dat de Tweede Kamer woensdag 31 maart 2021 een Regeling van Werkzaamheden wil houden met als doel het aanvragen van een debat over de ontstane situatie. U hebt met alle gekozen lijsttrekkers gesprekken gevoerd en hetgeen in die gesprekken is gewisseld maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de kabinetsformatie. Inmiddels is ook duidelijk dat de genoemde aantekeningen - wat de status daarvan ook moge zijn - politiek en maatschappelijk vragen hebben opgeroepen, onder andere omdat er een gekozen volksvertegenwoordiger van de Tweede Kamer met naam en toenaam in voorkomt.

Derhalve verzoek ik u om de Kamer op korte termijn een zo volledig mogelijk verslag aan te bieden over de wijze waarop u uw opdracht hebt opgevat en uitgevoerd en over de inzichten tot welke u op basis daarvan bent gekomen. Dit verslag maakt, ongeacht het verdere verloop van de verkennende fase, een noodzakelijk onderdeel uit van het historisch archief van deze kabinetsformatie. Ook voor toekomstige kabinetsformaties is dit van belang.

lk doe een beroep op u om beschikbaar te zijn voor het verschaffen van inlichtingen tijdens een debat indien de nieuwe Tweede Kamer daartoe besluit. Het door u op te stellen verslag van uw werkzaamheden zal voor dit debat geagendeerd worden.

kst-35788-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Ik ga er vanuit dat u het belang van zowel uw verslag als van het debat daarover met de Kamer voor een zorgvuldig verloop van de kabinetsformatie onderkent.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Arib

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 788, nr. 2 2


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.