Vogelgriepvirus

Source: W.J.H. (Helma) Lodders i, published on Monday, November 23 2020, 2:07.

Het vogelgriepvirus heeft inmiddels al 6 pluimveebedrijven getroffen. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. Samen met collega Geurts (CDA) heb ik vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Schriftelijke vragen van de leden Lodders (VVD) en Geurts (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het verslag deskundigengroep dierziekten HPAI evaluatie van 13 november 2020 ‘eenden bedrijf besmet’.

 • 1. 
  Deelt u de zorg dat ondanks de preventieve maatregelen zoals de ophokplicht voor pluimveehouders en in latere instantie de afdekplicht voor hobbyhouders het vogelgriepvirus snel om zich heen grijpt en inmiddels 6 pluimvee bedrijven getroffen zijn door een besmetting? Heeft u inzicht hoeveel hobbyhouders getroffen zijn door een besmetting met het vogelgriepvirus? Hebben hobbyhouders een meldplicht als zij mogelijk te maken hebben met een besmetting van vogelgriep? Zo ja, hoe ziet deze procedure eruit? Wordt deze meldplicht voor hobbyhouders actief gecommuniceerd? Indien er geen meldplicht is voor hobbyhouders kunt u aangeven waarom deze er niet is?
 • 2. 
  Kunt u aangeven hoe vaak de deskundigengroep dierziekten wordt geraadpleegd met een vraag over de veterinair-technische aspecten van de preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten? Hoe vaak is dit jaar de deskundigengroep geraadpleegd over HPAI en COVID-19?
 • 3. 
  Klopt het dat in 2020 een update ontvangen is over HPAI in Europa (06-03-2020), een laatste verslag HPAI Europa (17-04-2020), een verslag van de deskundigengroep dierziekten HPAI na aantonen H5N8 in Knobbelzwanen (21-10-2020) en recent het verslag HPAI evaluatie 13 november eenden bedrijf besmet? Kunt u toelichten waarom de verslagen van de deskundigengroep enkele weken en in het eerste geval pas enkele maanden later gepubliceerd worden op de website?
 • 4. 
  Kunt u aangeven welke instanties op dit moment betrokken zijn bij het monitoren en het doen van onderzoek naar de recente uitbraken van vogelgriep in Nederland? Graag een overzicht per organisatie of instelling en activiteit en daarbij onderscheid tussen wilde vogels, hobbyhouders en de professionele pluimveehouders.
 • 5. 
  Welke onderzoeken worden gedaan of opgezet om te traceren hoe het virus Nederland heeft bereikt en hoe het zich hier verspreid?
 • 6. 
  De deskundigengroep schrijft dat de situatie aanzienlijk risicovoller is dan de laatste beoordeling op 21 oktober 2020 en dat de kans dat een Nederlands pluimveebedrijf met HPAI wordt besmet als zeer groot wordt beoordeeld. Welke aanvullende maatregelen kunnen er getroffen worden naast de gebruikelijke hygiënemaatregelen om het risico te verminderen? Op welke wijze vindt de communicatie naar de professionele pluimveehouders en de hobbyhouders plaats?
 • 7. 
  Kunt u aangeven of u direct na het recent uitgebrachte deskundigenadvies gestart bent met meer onderzoek zoals aangegeven in het deskundigenadvies : ‘het meer dan nu bemonsteren van levende wilde vogels en of verse uitwerpselen’ en ‘een onderzoek richten op bemonstering van specifieke vogelsoorten of op watervogels in specifieke regio’s’? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke onderzoeken, welke organisaties zijn belast met aanvullende monitoring en wanneer verwacht u de eerste resultaten?
 • 8. 
  Kunt u aangeven waarom er in het deskundigenadvies geen aandacht is voor een mogelijke insleep via de luchtinlaten van ventilatiesystemen?
 • 9. 
  Kent u de signalen van recent getroffen pluimveehouders en dierenartsen waarbij geconstateerd is dat het virus in de betreffende stallen in het midden van de stal aan de windkant is ontstaan en dit terug te leiden kan zijn op een besmetting via de ventilatie-inlaat? Zo ja, wordt hier aanvullend onderzoek naar verricht en wanneer verwacht u de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?
 • 10. 
  Deelt u de mening dat deze signalen serieus genomen dienen te worden zodat er snel duidelijkheid komt of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden bij een luchtinlaat? Deelt u deze mening des te meer gezien de huidige weersomstandigheden waarbij mist en vocht door de virusdeeltjes als het ware als een transportmiddel gebruikt kunnen worden en daarmee extra risicovol is? Zo nee, kunt u dat wetenschappelijk onderbouwen?
 • 11. 
  Herinnert u zich nog dat in 2014 lang is verondersteld dat een rechtstreekse introductie van een hoogpathogeen virus door wilde vogels niet mogelijk was? Dat er inmiddels, mondiaal, breed consensus is over deze besmettingsbron? Bent u bereid om in overleg te treden met een aantal van de recent getroffen pluimveehouders die vanuit hun dagelijkse praktijkervaring en ervaringen rond de recente uitbraak over waardevolle informatie beschikken die als input kunnen gelden voor vervolgonderzoek zoals luchtventilatie en luchtinlaatsystemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om de uitkomsten van dit gesprek naar de betrokken pluimveehouders en de Kamer terug te rapporteren?
 • 12. 
  Wat vindt u van het deskundigenadvies dat wijst op een goede plaagdierbestrijding en dat zo nodig een professionele plaagdierbestrijder moet worden ingehuurd omdat deze met effectievere middelen mogen werken? Deelt u de zorg dat het beleid van de afgelopen jaren tot een achteruitgang heeft geleid van een effectieve plaagdierbestrijding en dat dit tot onwenselijke ontwikkelingen heeft geleid zoals in dit deskundigenadvies in relatie tot de besmetting met het vogelgriepvirus en de ineffectieve plaagdierbestrijding in relatie tot stalbranden (25% van de stalbranden wordt veroorzaakt door plaag- en knaagdieren) naar voren komt? Zo nee, kunt u dit wetenschappelijk onderbouwen? Zo ja, bent u bereid om pluimveehouders met directe ingang meer mogelijkheden te bieden tot een adequate plaagdierbestrijding en wat gaat u op korte termijn (binnen een half jaar) doen om deze lacune ongedaan te maken?
 • 13. 
  Heeft u kennisgenomen van de zorgen bij pluimveehouders over de verplichte salmonellacontrole waarbij controleurs van bedrijf naar bedrijf gaan en pluimveehouders het, ondanks het naleven van de hygiëne protocollen, moeilijk vinden om mensen toe te laten in hun stal en de gezondheid van hun dieren te riskeren? Zo ja, wat vindt u hiervan? Bent u bereid om te zoeken naar alternatieven voor deze salmonellacontrole door bijvoorbeeld een controle in het pakstation zolang er een hoog besmettingsrisico geldt?
 • 14. 
  Klopt het dat het vlees van een niet besmet bedrijf uit het drie kilometergebied rond een besmet bedrijf alleen nationaal mag worden afgezet? Bent u bereid om een verruiming van afzet van het vlees bij de Europese Commissie te agenderen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kunt u dit agenderen?