COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (General Affairs), Brussels

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
date February 25, 2020
city Brussels, Belgium
organisation General Affairs Council (GAC) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 24 februari 2020 (OR. en)

6134/20 OJ CONS 11

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

25 februari 2020 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 6135/20 b) Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 6136/20 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  (Evt.) Meerjarig financieel kader 2021-2027

  Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 5807/20 + COR 1 26 en 27 maart 2020: geannoteerde ontwerpagenda

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Wetgevingsprogrammering a) Werkprogramma van de Commissie voor 2020 5820/20 Presentatie door de Commissie 5652/20 + ADD 1 Gedachtewisseling
  • b) 
   Gezamenlijke verklaring over wetgevingsprioriteiten en meerjarenplanning

  Gedachtewisseling 6. Uitbreiding en stabilisatie- en associatieproces

  Presentatie door de Commissie

 • 7. 
  Betrekkingen EU-VK a) Besluit van de Raad houdende machtiging tot het openen 6239/20 van onderhandelingen over een nieuw partnerschap met 5870/20 het Verenigd Koninkrijk + ADD 1 REV 2 Vaststelling
  • b) 
   Betrekkingen EU-VK - volgende stappen Gedachtewisseling
 • 8. 
  Diversen

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

  Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

General Affairs Council (GAC)

The General Affairs Council (GAC) consists of the Ministers of Foreign Affairs of the Member States of the European Union. The Council covers topics that affect more than one policy area; for example negotiations on enlargement, negotiations on the multi-annual financial framework and the preparation of institutional and administrative matters.

This Council prepares - along with the president of the European Council and with the European Commission - the meetings of the European Council. This Council deals with matters it is entrusted to by the European Council. GAC also coordinates work on policies by the other council formations.

3.

Relevant EU dossiers

4.

More about...