Statement by Commissioner for Trade Phil Hogan on the suspension of the functioning of the WTO's Appellate Body - EU monitor

EU monitor
Saturday, September 26, 2020
calendar

Statement by Commissioner for Trade Phil Hogan on the suspension of the functioning of the WTO's Appellate Body

Source: European Commission (EC) i, published on Tuesday, December 10 2019.

Op 11 december zal de Beroepsinstantie van de Wereldhandelsorganisatie i (WTO) haar werkzaamheden nagenoeg stopzetten, aangezien zij geen nieuwe beroepen meer kan behandelen.

Dit is betreurenswaardig, en het brengt een zeer zware klap toe aan het internationale op regels gebaseerde handelsstelsel, dat de afgelopen 24 jaar heeft vertrouwd op de Beroepsinstantie van de WTO - en haar geschillenbeslechting in het algemeen.

Dit is een cruciaal moment voor het multilateralisme en voor het wereldhandelssysteem. Nu de Beroepsinstantie buiten spel staat, moeten we het doen zonder een afdwingbaar systeem van geschillenbeslechting dat voor zowel grote als kleine economieën een onafhankelijke garant was dat de regels van de WTO op onpartijdige wijze werden toegepast.

De Europese Unie i blijft een vastberaden pleitbezorger van het multilaterale handelssysteem en is er vast van overtuigd dat een WTO met een doeltreffend systeem voor geschillenbeslechting onontbeerlijk is voor een open en eerlijke handel.

De wereld is de afgelopen 24 jaar veranderd en om relevant en operationeel te blijven, moet de WTO zich aan de veranderende omgeving aanpassen. Een grondige hervorming is nodig voor de drie taken van de WTO: schepper van handelsregels, toezichthouder op het handelsbeleid en de handelspraktijken van landen, en niet in de laatste plaats beslechter van geschillen. De EU heeft in dit proces het voortouw genomen door gedetailleerde voorstellen te doen en constructief met onze WTO-partners te overleggen. Zij zal dit ook blijven doen.

Vooruitlopend op de opschorting van de werkzaamheden van de Beroepsinstantie heeft de EU aan de partners die bereid zijn geschillen overeenkomstig de WTO-regels op bindende wijze te blijven beslechten, een voorlopige regeling voor beroepen voorgesteld.

De Europese Commissie i zal binnenkort verdere voorstellen bekendmaken om ervoor te zorgen dat de EU haar rechten in internationale handelsaangelegenheden kan blijven handhaven ingeval anderen het systeem blokkeren.