Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels - EU monitor

EU monitor
Thursday, September 24, 2020
calendar

Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date February 18, 2020 09:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 2Q2
organisation Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) i

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (2Q2)

9.00 - 11.00 uur

Met gesloten deuren

 • 10. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

11.00 - 12.30 uur

 • 11. 
  Gedachtewisseling met mevrouw Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, over het Europees kankerbestrijdingsplan, de stand van zaken rond de uitbraak van het Coronavirus en die rond de "van boer tot bord"-strategie

* * *

14.30 - 18.30 uur

 • 12. 
  Verkiezing van de tweede ondervoorzitter
 • 13. 
  Verkiezing van de derde ondervoorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 14. 
  Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)

ENVI/9/01277

***I 2017/0332(COD) COM(2017)0753 - C8-0019/2018

 

Rapporteur:

 

Christophe Hansen (PPE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

 • 15. 
  Wereldwijd systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen

ENVI/9/00420

***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 - C8-0043/2019

 

Rapporteur:

 

Jutta Paulus (Verts/ALE)

PR - PE646.870v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

Adviezen:

 

ITRE -

Besluit: geen advies

 
 

TRAN -

Magdalena Adamowicz (PPE)

PA - PE641.314v01-00

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 3 maart 2020, 11.00 uur

 • 16. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over e-sigaretten en verhitte tabaksproducten

* * *

Gezamenlijke behandeling

 • 17. 
  Gedachtewisseling met de Europese Rekenkamer over Speciaal verslag nr. 16/2019 over Europese milieurekeningen: verbetering van het nut voor beleidsmakers
 • 18. 
  Gedachtewisseling met de Europese Rekenkamer over Speciaal verslag nr. 18/2019 over broeikasgasemissies in de EU: goed in kaart gebracht, maar er is behoefte aan betere inzichten in toekomstige reducties

* * *

 • 19. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over loden geweerschoten
 • 20. 
  Rondvraag
 • 21. 
  Volgende vergaderingen

 5 maart 2020


1.

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)

The Parliamentary Committee on Environment, Public Health and Food Safety is responsible for:

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info