Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels - EU monitor

EU monitor
Thursday, September 24, 2020
calendar

Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date February 17, 2020 15:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 2Q2
organisation Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) i

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 18.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 16 december 2019 PV - PE645.033v01-00

 20-21 januari 2020 PV - PE646.898v01-00

* * *

Gezamenlijke behandeling

 • 4. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over de gezondheidscheck van de kaderrichtlijn water, de richtlijn grondwater, de richtlijn milieukwaliteitsnormen en de richtlijn overstromingen, Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand, Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid, tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG van de Raad, en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s
 • 5. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over de beoordeling van Richtlijn 91/27/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

* * *

Gezamenlijke behandeling

 • 6. 
  Gedachtewisseling met de heer Pierre Larrouturou, rapporteur voor de begroting 2021
 • 7. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

ENVI/9/02140

2019/2213(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE646.875v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Pierre Larrouturou (S&D)

PR - PE647.107v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 20 februari 2020, 11.00 uur

* * *

 • 8. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over de gezondheidscheck van de richtlijnen luchtkwaliteit Richtlijn 2004/107/EG betreffende arseen, cadmium, kwik, nikkel en polycyclische aromatische koolwaterstoffen in de lucht, en Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa
 • 9. 
  Gedachtewisseling met de Commissie over de voedselveiligheidsrisico's met betrekking tot geïmporteerd paardenvlees

* * *


1.

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)

The Parliamentary Committee on Environment, Public Health and Food Safety is responsible for:

2.

More about...

3.

More info