Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels - EU monitor

EU monitor
Thursday, September 24, 2020
calendar

Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date February 3, 2020 15:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 4Q2
organisation Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) i

15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

15.00 - 16.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Gedachtewisseling met de heer Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt

16.30 - 17.45 uur

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 20 januari 2020
 • 5. 
  Gedachtewisseling met mevrouw Andrea Ammon, directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

17.45 - 18.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 6. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

ENVI/9/02212

2019/2211(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE646.764v01-00

AM - PE646.849v01-00

Bevoegd:

 

ECON* -

Aurore Lalucq (S&D)

PR - PE645.031v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 17 januari 2020, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 7. 
  Bezwaar op grond van artikel 112: ontwerp van uitvoeringsverordening van de Commissie betreffende de niet-goedkeuring van propolisextract als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

ENVI/9/02404

2020/2534(RSP)

 

Rapporteur:

 

Joëlle Mélin (ID)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

 • 8. 
  Bezwaar op grond van artikel 112: ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad

ENVI/9/02405

2020/2535(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Tilly Metz (Verts/ALE)

Sirpa Pietikäinen (PPE)

Günther Sidl (S&D)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Eleonora Evi (NI)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

 17-18 februari 2020 (Brussel)


1.

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)

The Parliamentary Committee on Environment, Public Health and Food Safety is responsible for:

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info