Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels - EU monitor

EU monitor
Sunday, September 20, 2020
calendar

Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date January 20, 2020 15:00 - 19:00
city Brussels, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 4Q2
organisation Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) i

15.00 - 19.00 uur

15.00 - 16.30 uur

Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

 • 1. 
  Gedachtewisseling met de heer Milan Kujundžić, Kroaats minister van Gezondheid

* * *

16.30 - 17.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 9 januari 2020
 • 5. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 21 oktober 2019 PV - PE642.973v01-00

 6-7 november 2019 PV - PE643.205v01-00

 • 6. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

ENVI/9/01588

 • 7. 
  Vaststelling van een kader voor het vergemakkelijken van duurzame investeringen (ECON-ENVI (CJ36))
 • 8. 
  Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
 • 9. 
  Minimumeisen voor hergebruik van water
 • 10. 
  Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

ENVI/9/00533

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 - C9-0009/2019

 

Rapporteur:

 

Esther de Lange (PPE)

PR - PE644.883v01-00

Bevoegd:

 

ENVI*

   

Adviezen:

 

ITRE -

Besluit: geen advies

 
 

IMCO* -

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA - PE643.178v01-00

AM - PE644.807v01-00

 

TRAN -

Sven Schulze (PPE)

PA - PE644.889v01-00

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 11.00 uur

 • 11. 
  Bezwaar overeenkomstig artikel 112, leden 2, 3 en 4 onder c): Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) wat lood en loodverbindingen betreft

ENVI/9/02222

 

Corapporteurs:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Maria Arena (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

 

 Behandeling ontwerpresolutie

* * *

17.30 - 19.00 uur

Met gesloten deuren

 • 12. 
  Coördinatorenvergadering

* * *


1.

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)

The Parliamentary Committee on Environment, Public Health and Food Safety is responsible for:

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info