Gewijzigde motie Stoffer/Snels over aanpassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (ter vervanging van 35300-65) - Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Deze gewijzigde motie is onder nr. 74 toegevoegd aan dossier 35300 - Miljoenennota 2020.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Snels over aanpassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (t.v.v. 35300-65)
Document date 08-10-2019
Publication date 08-10-2019
Nummer KST3530074
Reference 35300, nr. 74
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300

Nota over de toestand van 's Rijks Financiën

Nr. 74

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN SNELS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 65

Voorgesteld 8 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) een instrument is om de arbeidsparticipatie en de economische zelfstandigheid van partners te bevorderen;

overwegende dat het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners mede door dit instrument wordt vergroot;

constaterende, dat in het Regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst» ingezet wordt op een inkomenspakket wat zorgt voor evenwicht tussen één- en tweeverdieners;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe door middel van aanpassing van de systematiek van de IACK, de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners verkleind kan worden, en dit onderzoek voor 2020 naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Snels

kst-35300-74 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300, nr. 74


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.