Motie Van Nispen c.s. over de zorgplicht voor medewerkers bij sluiting van inrichtingen - Jeugdcriminaliteit

Deze motie i is onder nr. 62 toegevoegd aan dossier 28741 - Jeugdcriminaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdcriminaliteit; Motie; Motie van het lid Van Nispen c.s. over de zorgplicht voor medewerkers bij sluiting van inrichtingen
Document date 03-10-2019
Publication date 04-10-2019
Nummer KST2874162
Reference 28741, nr. 62
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

28 741

Jeugdcriminaliteit

Nr. 62

MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 3 oktober 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat twee justitiële jeugdinrichtingen die al jarenlang goed werk leveren in opdracht van de overheid gesloten worden, waarvan een op zeer korte termijn;

van mening dat deze justitiële jeugdinrichtingen weliswaar formeel niet onder de overheid vallen omdat het hier om particuliere instellingen gaat, maar dat de beginselen van behoorlijk bestuur met zich meebrengen dat bij de sluiting van jeugdgevangenissen uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, zeker in de richting van het personeel;

verzoekt de regering, invulling te geven aan de zorgplicht richting de medewerkers die geraakt worden door de sluiting van de justitiële jeugdinrichtingen, door ervoor te zorgen dat er ruimte is voor ordentelijke vertrek- en doorstroomregelingen voor werknemers en daarnaast alles op alles te zetten de aanwezige kennis en expertise te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen Van den Berge Kuiken

kst-28741-62 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 741, nr. 62


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.